Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie Ampla
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Joniec 6
Kod pocztowy
09-131
Miejscowość
Joniec
Województwo
mazowieckie
Powiat
płoński
Gmina
Joniec
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000574727
REGON
36250845900000
NIP
567-19-06-799
Rok powstania
2015
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
18
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami Stowarzyszenia są:
a) Niesienie osobom z niepełnosprawnością oraz osobom z zaburzeniami w rozwoju („Podopieczni Stowarzyszenia”) niezbędnej pomocy, w tym pomocy edukacyjnej, rehabilitacyjnej, psychologicznej i materialnej;
b) Uwrażliwianie społeczeństwa na potrzeby Podopiecznych Stowarzyszenia oraz kształtowanie właściwego do nich stosunku, w tym postaw prospołecznych;
c) Wspieranie placówki kształcenia specjalnego - Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu;
d) Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa Podopiecznych Stowarzyszenia ;
e) Krzewienie i promowanie wartości służących potrzebom Podopiecznych Stowarzyszenia , w szczególności wartości w dziedzinie oświaty, kultury, sztuki, ekologii, profilaktyki zdrowia, kultury fizycznej, sportu, wypoczynku i rekreacji;
f) Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie wykluczeniu społecznemu Podopiecznych Stowarzyszenia ze środowisk marginalizowanych;
g) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, terapeutów, rehabilitantów, logopedów oraz innych osób pracujących z Podopiecznymi Stowarzyszenia;
h) Upowszechnianie i ochrona praw Podopiecznych Stowarzyszenia , w tym ochrona ich dóbr osobistych;
i) Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w warunkach integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
j) Realizowanie zadań określonych w pkt. a),d), e) oraz h) również w stosunku do rodzin Podopiecznych Stowarzyszenia;
k) Podejmowanie działań na rzecz:

  • edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury fizycznej,
  • rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
  • turystyki i krajoznawstwa,
  • ekologii i ochrony zwierząt,
  • ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  • działalności charytatywnej,
  • wolontariatu
  • upowszechniania praw człowieka;
    l) Pozyskiwanie wsparcia dla realizacji celów Stowarzyszenia od społeczeństwa, a w szczególności od mieszkańców gminy Joniec, a także od organizacji, organów i instytucji.

Reklama

Zarząd

Agnieszka Tok, członek zarządu
Anna Kuźbicka, z-ca prezesa
Renata Baczul, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej