Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Ampla
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Joniec 6
Kod pocztowy
09-131
Miejscowość
Joniec
Województwo
mazowieckie
Powiat
płoński
Gmina
Joniec
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000574727
REGON
36250845900000
NIP
567-19-06-799
Rok powstania
2015
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
18
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami Stowarzyszenia są:
a) Niesienie osobom z niepełnosprawnością oraz osobom z zaburzeniami w rozwoju („Podopieczni Stowarzyszenia”) niezbędnej pomocy, w tym pomocy edukacyjnej, rehabilitacyjnej, psychologicznej i materialnej;
b) Uwrażliwianie społeczeństwa na potrzeby Podopiecznych Stowarzyszenia oraz kształtowanie właściwego do nich stosunku, w tym postaw prospołecznych;
c) Wspieranie placówki kształcenia specjalnego - Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu;
d) Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa Podopiecznych Stowarzyszenia ;
e) Krzewienie i promowanie wartości służących potrzebom Podopiecznych Stowarzyszenia , w szczególności wartości w dziedzinie oświaty, kultury, sztuki, ekologii, profilaktyki zdrowia, kultury fizycznej, sportu, wypoczynku i rekreacji;
f) Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie wykluczeniu społecznemu Podopiecznych Stowarzyszenia ze środowisk marginalizowanych;
g) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, terapeutów, rehabilitantów, logopedów oraz innych osób pracujących z Podopiecznymi Stowarzyszenia;
h) Upowszechnianie i ochrona praw Podopiecznych Stowarzyszenia , w tym ochrona ich dóbr osobistych;
i) Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w warunkach integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
j) Realizowanie zadań określonych w pkt. a),d), e) oraz h) również w stosunku do rodzin Podopiecznych Stowarzyszenia;
k) Podejmowanie działań na rzecz:

  • edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury fizycznej,
  • rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
  • turystyki i krajoznawstwa,
  • ekologii i ochrony zwierząt,
  • ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  • działalności charytatywnej,
  • wolontariatu
  • upowszechniania praw człowieka;
    l) Pozyskiwanie wsparcia dla realizacji celów Stowarzyszenia od społeczeństwa, a w szczególności od mieszkańców gminy Joniec, a także od organizacji, organów i instytucji.

Reklama

Zarząd

Agnieszka Tok, członek zarządu
Anna Kuźbicka, z-ca prezesa
Renata Baczul, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej