Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Wiktoria"

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Wiktoria"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
514 365 780
Adres rejestrowy
Ulica
Niewierszyn 27a
Kod pocztowy
26-337
Miejscowość
Niewierszyn
Województwo
ŁÓDZKIE
Powiat
piotrkowski
Gmina
Aleksandrów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Spółdzielnia socjalna
KRS
0000411172
NIP
771-28-75-856
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Spółdzielni jest przywrócenie (reintegracja) na rynek pracy, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób o niskiej zatrudnialności oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizację zawodową.
Celem Spółdzielni jest również, realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna i reintegracja zawodowa. Spółdzielnia podejmuje działania mające za przedmiot odbudowanie i podtrzymanie u członka spółdzielni umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, a także działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.
Celem Spółdzielni jest także prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczna w sferze działań publicznych zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

1.Spółdzielnia realizuje swoje cele między innymi poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków.
2.Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółdzielnię jest:
1) produkcja wyrobów betonowych i gipsowych
2) transport drogowy towarów
3) budownictwo i prace wykończeniowe
4) handel detaliczny
5) działalność gospodarcza pozostała
6) działalność poligraficzna
7) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
8) działalność związana z turystyką
9) działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem
10) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia
11) pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania
12) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
13) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
film
sztuki wizualne, wzornictwo
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
wsparcie lokalowe, techniczne
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej