Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Wiktoria"

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Wiktoria"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
514 365 780
Adres rejestrowy
Ulica
Niewierszyn 27a
Kod pocztowy
26-337
Miejscowość
Niewierszyn
Województwo
łódzkie
Powiat
piotrkowski
Gmina
Aleksandrów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Spółdzielnia socjalna
KRS
0000411172
NIP
771-28-75-856
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Spółdzielni jest przywrócenie (reintegracja) na rynek pracy, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób o niskiej zatrudnialności oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizację zawodową.
Celem Spółdzielni jest również, realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna i reintegracja zawodowa. Spółdzielnia podejmuje działania mające za przedmiot odbudowanie i podtrzymanie u członka spółdzielni umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, a także działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.
Celem Spółdzielni jest także prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczna w sferze działań publicznych zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

1.Spółdzielnia realizuje swoje cele między innymi poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków.
2.Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółdzielnię jest:
1) produkcja wyrobów betonowych i gipsowych
2) transport drogowy towarów
3) budownictwo i prace wykończeniowe
4) handel detaliczny
5) działalność gospodarcza pozostała
6) działalność poligraficzna
7) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
8) działalność związana z turystyką
9) działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem
10) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia
11) pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania
12) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
13) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
film
sztuki wizualne, wzornictwo
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
wsparcie lokalowe, techniczne
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej