Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "DOM" (jednostka prowadząca: Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej)

Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "DOM" (jednostka prowadząca: Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej)
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 616 10 36
Telefon
22 617 28 91
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
całodobowo
Ulica
Walecznych 59
Kod pocztowy
03-926
Miejscowość
Warszawa-Praga-Południe
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Praga-Południe
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudnione poruszanie się po Ośrodku (małe sale).
Dane rejestrowe
NIP
526-22-05-728
Rok powstania
1999
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "DOM" (w skrócie: Ośrodek "DOM") jest stacjonarną (całodobową) placówkę dla kobiet i dzieci, doznających i zagrożonych przemocą domową. Prowadzony jest przez Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej.

Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "DOM" funkcjonuje na terenie m. st. Warszawy od 1999 r. i świadczy kompleksową pomoc dla ofiar przemocy domowej. W Ośrodku "DOM" jest 21 miejsc dla kobiet z dziećmi.

Główne cele realizowanych w Ośrodku zadań:

 1. Zapewnienie bezpośredniej ochrony przed przemocą (redukcja i likwidacja bezpośredniego zagrożenia życia i/lub zdrowia osób, doznających przemocy w rodzinie poprzez udzielenie im bezpiecznego schronienia i kompleksowa pomoc nad odzyskaniem ich bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego).
 2. Zwiększenie i ułatwienie dostępności do pomocy psychospołecznej, medycznej, wsparcia psychologicznego, poradnictwa prawnego, pedagogicznego dla osób, zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.
 3. Zmiana niszczącej sytuacji życiowej ofiar przemocy domowej w kierunku poprawy ich fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania (m.in. poprzez odzyskanie siły, zdrowia i zdolności do obrony swoich praw, zwiększenie kontroli i wpływu nad swoim życiem, wzmocnienie i usprawnienie umiejętności społecznych, m.in. do korzystania z pomocy innych, sprawowania właściwej opieki rodzicielskiej nad dziećmi, a także polepszenie sytuacji socjalno-bytowej, m.in. zdobycie pracy, znalezienie mieszkania).
 4. Zwiększenie i pogłębienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie (w tym m.in. sytuacji ofiar przemocy i możliwości pomagania im), zwłaszcza w społecznościach lokalnych podopiecznych i środowiskach, zajmujących się niesieniem pomocy.

Placówka przyjmuje nieodpłatnie i bez skierowania kobiety doznające przemocy w rodzinie oraz dzieci będące pod ich opieką. Osoby potrzebujące wsparcia i specjalistycznej pomocy w zakresie wyzwalania się z przemocy domowej mogą zgłaszać się osobiście lub za pośrednictwem takich instytucji, jak: policja, sądy, ośrodki pomocy społecznej, placówki oświatowe, służba zdrowia lub organizacje pozarządowe.

Po wstępnym wywiadzie i diagnozie sytuacji życiowej, osobom zakwalifikowanym do przyjęcia, zapewniamy schronienie przez okres do 3 miesięcy, a w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych sytuacją podopiecznej i prowadzonymi przez nią działaniami zmierzającymi do wyjścia z kryzysu, okres ten może być przedłużony do 6 miesięcy.

W ciągu pierwszych 2 tygodni tzw. pobytu interwencyjnego w placówce podopieczna wraz z prowadzącym pracownikiem socjalnym opracowuje plan działań zmierzających do pokonania kryzysowej sytuacji. Okres ten służy także zweryfikowaniu sytuacji podopiecznej poprzez kontakt pracowników Ośrodka z odpowiednimi instytucjami i służbami w miejscu poprzedniego pobytu. Ośrodek zapewnia swoim podopiecznym pomoc w zorganizowaniu działań interwencyjnych w miejscu ich zamieszkania we współpracy z policją i ośrodkami pomocy społecznej oraz chroni ofiary przemocy przed niepożądanymi kontaktami ze sprawcą.

Pracownicy Ośrodka świadczą specjalistyczną pomoc obejmującą:

 • bezpieczne schronienie i doraźną pomoc materialną (w tym m.in. udostępnienie odzieży, artykułów
  spożywczych, środków higieniczno-czystościowych),
 • pracę socjalną, w tym działania asystentów rodzinnych,
 • poradnictwo prawne,
 • indywidualne konsultacje i porady psychologiczne i pedagogiczne,
 • wsparcie medyczne (ze strony lekarza psychiatry i lekarza pediatry),
 • grupę wsparcia dla kobiet nt. radzenia sobie z przemocą,
 • indywidualną i grupową terapię psychologiczną,
 • treningi samoobrony i zachowań asertywnych,
 • warsztaty umiejętności zaradczych,
 • warsztaty umiejętności wychowawczych dla matek,
 • zajęcia socjoterapeutyczne i reedukacyjne dla dzieci,
 • aktywizację społeczno-zawodową.

Placówka zatrudnia wysoko kwalifikowaną kadrę specjalistów - realizatorów programu pomocy (psychologów, pedagogów, prawników, lekarzy). Ośrodek korzysta też ze stałego wsparcia wolontariuszy i stażystów, głównie studentów kierunków psychologicznych i pedagogicznych, którzy prowadzą na terenie placówki wspierające prace biurowe i opiekuńcze nad matką i dzieckiem.

Realizowane przez placówkę działania przyczyniają się istotnie do wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego podopiecznych (zmniejszenia napięcia i nastawień lękowych) poprawienia poczucia własnej wartości, zdobywania lepszych umiejętności do radzenia sobie z trudnościami (m. in. dotyczących korzystania z pomocy innych, wyrażania swoich potrzeb i praw, radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi) oraz poprawy psychofizycznego i społecznego funkcjonowania.

Realizowany w placówce podstawowy program pomocy dla osób, doświadczających przemocy domowej jest wystandaryzowany i sprawdzony pod względem skuteczności oddziaływań. Dzięki pomocy Ośrodka wielu setkom osób udało się odzyskać znaczną stabilizację życiową i bezpieczeństwo oraz możliwość usamodzielnienia.
Dobrze zorganizowaną współpracę przy realizacji zadań pomocowych na rzecz ofiar przemocy placówka utrzymuje, m.in. z Urzędem m. st. Warszawy; Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe (udostępnienie lokalu na prowadzoną działalność), Urzędem Dzielnicy Praga Południe, Urzędem Wojewody, Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej
Działalność placówki stanowi ważne ogniwo w systemie pomagania ofiarom przemocy domowej na terenie m.st. Warszawy. Dotychczasowa działalność Ośrodka jest dobrze oceniana przez władze samorządowe oraz współpracujące na rzecz przeciwdziałania przemocy - instytucje i organizacje, a przede wszystkim osoby bezpośrednio korzystające z pomocy.
W 2014 r. Ośrodek "DOM" realizuje następujące projekty:

 • Projekt finansowany przez m. st. Warszawę pn.„Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie” (Umowa nr PS/B/VI/1/6/422/2012-2015 z dnia 27.12.2012r., zawarta między m.st. Warszawa, a Stowarzyszeniem Pomocy i Interwencji Społecznej);

 • Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawę pn. „Działania profilaktyczne, edukacyjne i interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do profesjonalistów i mieszkańców Dzielnicy Praga Południu” (Umowa nr 1/2360/2014/DOM z dnia 27.02.2014 r., zawarta pomiędzy m.st. Warszawa Dzielnicą Praga Południe, a Stowarzyszeniem Pomocy i Interwencji Społecznej);

 • Projekt współfinansowany przez Wojewodę Mazowieckiego pn. „Bezpieczny Dom - ochrona i aktywizacja psychospołeczna podopiecznych Ośrodka „DOM”, dotkniętych i zagrożonych bezdomnością” (Umowa nr WPS.VI.946.2.39.2014, zawarta dn. 05.08.2014r. między Wojewodą Mazowieckim, a Stowarzyszeniem Pomocy i Interwencji Społecznej).

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej