Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Fundacja Szeroko Otwarte
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
509 050 968
Telefon
603 789 727
Adres rejestrowy
Ulica
Focha 19 lok. 21
Kod pocztowy
42-217
Miejscowość
Częstochowa
Województwo
śląskie
Powiat
Częstochowa
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000493270
REGON
24346406200000
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest działanie na rzecz:

 • działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia w aspekcie fizycznym, psychicznym i społecznym;
 • osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równychpraw kobiet i mężczyzn;
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • przedsięwzięć wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • wspierania działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • przeciwdziałania patologiom społecznym;
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • upowszechnianie ochrony praw konsumentów;
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe;
 • wdrażanie kodeksu etyki zawodowej w dziedzinie public relations;
 • prowadzenia działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej dotyczącej sfery public relations;
 • wspierania działalności w zakresie kreowania właściwego wizerunku firm, instytucji, organizacji oraz osób fizycznych zaangażowanych w pracę public relations.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • organizowanie i finansowanie imprez , konferencji, seminariów
 • prowadzenie zajęć i warsztatów , odczytów, kursów, szkoleń,
 • prowadzenie akcji informacyjnych; telewizja , radio, prasa, Internet
 • stworzenie platformy wymiany informacji, edukacji , prowadzenia zajęć
 • tworzenie systemu wsparcia szkół i innych instytucji zajmujących się edukacją, szczególnie w zakresie wprowadzania inicjatyw edukacyjnych
 • tworzenie form wsparcia dla nauczycieli we wdrażaniu nowych kierunków nauczania
 • podejmowanie inicjatyw wspierających wszechstronny rozwój człowieka na każdym etapie jego życia
 • organizowanie spotkań o charakterze edukacyjnym dla rodziców i wychowawców
 • stworzenie strony www ,
 • organizowanie konkursów związanych z edukacją w zakresie zdrowia, edukacji i „public relations”
 • współpracę i koordynację działań z organizacjami działającymi w zakresie objętym celem fundacji oraz z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celem fundacji,
 • działania z zakresu profilaktyki zdrowia,
 • współpraca z ośrodkami, organizacjami i firmami o celach zbieżnych z celami Fundacji w kraju i za granicą,
 • badania rynku i opinii publicznej,
 • promocja polskich i zagranicznych programów zdrowotnych, edukacyjnych, Public Relations służących rozwojowi społeczności lokalnych i regionów Polski,
 • pozyskiwanie i rozdzielanie funduszy, darów materialnych i niematerialnych otrzymywanych przez Fundację,
 • pozyskiwanie środków pieniężnych, rzeczowych jak i niematerialnych, w celu wspierania za ich pomocą przedsięwzięć objętych celami Fundacji,
 • promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji,
 • popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu, pozyskiwanie funduszy na pomoc osobom niepełnosprawnym i potrzebującym pomocy,
 • tworzenie, upowszechnianie i wydawanie publikacji
 • członkostwo w organizacjach pozarządowych, związkach organizacji pozarządowych i innych osobach prawnych których działalność służy realizacji celów statutowych Fundacji;
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie działalności w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.);
 • inne działania mieszczące się w sferze zadań pożytku publicznego i służące realizacji celów Fundacji.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Małgorzata Kwapisz, wiceprezes
Robert Kowalczuk, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej