Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Fundacja Le Natiga
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
537 377 775
Adres rejestrowy
Ulica
Samosiejki 3
Kod pocztowy
03-071
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Białołęka
Adres biura
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
pn. - pt. w godz. 8.00 - 16.00
Ulica
11 listopada 9 (I piętro)
Kod pocztowy
08-110
Miejscowość
Siedlce
Województwo
mazowieckie
Powiat
Siedlce
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
jest winda
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000481448
REGON
30256212900000
NIP
7811888974
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Działaj z nami!

Razem możemy zmieniać świat wokół siebie

Fundacja LE NATIGA zrzesza ciekawych i kreatywnych ludzi, którzy chcą tworzyć dobro dla innych i świata. Oferta naszych działań jest bardzo szeroka ponieważ wciąż budujemy ją na nowych pomysłach, które sukcesywnie wcielamy w życie. Podstawą naszych działań są projekty z zakresu animacji i aktywizacji społeczno-kulturalnej skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów.

Celami Fundacji jest:

1.      Inicjowanie, organizowanie imprez o charakterze kulturowym, sportowym i sportowo- rekreacyjnym.

2.      Organizowanie, finansowanie imprez, szkoleń, wypoczynek dzieci i młodzieży oraz spotkań integrujących.

3.      Fundowanie stypendiów i nagród.

4.      Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

5.      Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

6.      Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

7.      Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

8.      Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

9.      Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

10.  Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

11.  Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

12.  Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

13.  Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

14.  Realizacja działań w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

15.  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

16.  Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa.

17.  Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

18.  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

19.  Wspieranie społeczeństwa w zakresie edukacji i zwiększania świadomości ekologicznej i budowlanej

20.  Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego Polski i świata.

21.  Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz wspomaganie zrównoważonego rozwoju Polski i świata.

22.  Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych jako elementu ochrony środowiska.

23.  Ochrona i promocja zdrowia.

24.  Działania wspomagające rozwój gmin i społeczności lokalnych.

25.  Promowanie oraz wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego i agroturystyki.

26.  Działalność charytatywna

27.  Promocja i organizacja wolontariatu.

28.  Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

29.  Wspieranie organizacji pozarządowych, osób fizycznych, instytucji poprzez przekazywanie darowizn finansowych i rzeczowych.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:

1.      Prowadzanie działalności zgodnie z zakresem działań

2.      Organizowanie i finansowanie:

a)      Pomocy społecznej, systematyzowanie jej form oraz podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodzin, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów.

b)      Działalności charytatywnej, kampanii fundraisingowych, akcji oraz wydarzeń okolicznościowych.

c)      Działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia, sportu, kultury fizycznej, turystyki, krajoznawstwa i środowiska.

d)     Działalności na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

e)      Działalności na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

f)       Działalności w sferze kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji.

g)      Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .

h)      Działalności na rzecz tworzenia grup wsparcia, wspólnot lokalnych oraz grup inicjatyw obywatelskiego działania.

i)        Projektów, warsztatów, kursów, szkoleń, wykładów, doradztwa, konsultacji, spotkań, imprez, festiwali, maratonów, gali, konkursów, wyjazdów, wydarzeń mających charakter rekreacyjny, artystyczny, kulturalny, informacyjny, promocyjny, terapeutyczny czy profilaktyczny.

j)        Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego.

3.      Współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami działającymi w zakresie objętymi celami Fundacji oraz współpracę z instytucjami, organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

4.      Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz postanowieniami statutu.

Darowizny zbierane z pomocą  wplacam.ngo.pl

Wesprzyj działalność statutową Fundacji LE NATIGA!
Darczyńco, wesprzyj nasze projekty realizowane dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów.
25,00 zł
DZIĘKUJEMY ZA TWOJĄ DOBROĆ :)
50,00 zł
DZIĘKUJEMY ZA TWOJĄ WRAŻLIWOŚĆ :)
100,00 zł
DZIĘKUJEMY ZA TWOJĄ HOJNOŚĆ :)
Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji stanowi (wg PKD 2007): 1.      Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z 2.      Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z 3.      Działalność w zakresie architektury – PKD 71.11.Z 4.      Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z 5.      Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z 6.      Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z 7.      Opieka dzienna nad dziećmi – PKD 88.91.Z 8.      Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19 9.      Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 72.20.Z 10.  Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z 11.  Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z 12.  Pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B 13.  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z 14.  Działalność agencji reklamowych 73.11.Z 15.  Działalność związana z reprezentowaniem mediów 73.12.Z 16.  Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.A 17.  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B 18.  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) 73.12.C 19.  Badanie rynku i opinii publicznej 73.20 Z 20.  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32 Z 21.  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z 22.  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B 23.  Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej