Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Świętego Eugeniusza De Mazenoda

Stowarzyszenie Świętego Eugeniusza De Mazenoda
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
690 333 893
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
wtorki i czwartki w godz. 10.00 - 16.00
Ulica
Śląska 7a
Kod pocztowy
66-400
Miejscowość
Gorzów Wielkopolski
Województwo
lubuskie
Powiat
Gorzów Wielkopolski
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
wejście z ulicy, toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000476846
REGON
08116175700000
NIP
599-31-68-203
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
18
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Św. Eugeniusz de Mazenod to założyciel Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej.

Historia Stowarzyszenia św. Eugeniusza de Mazenoda

Inspirując się życiem i działalnością św. Eugeniusza de Mazenoda, grupa 18 osób mieszkających na gorzowskim Zawarciu lub związanych zawodowo z tą dzielnicą, postanowiła powołać stowarzyszenie. Znakomita większość z nas to wierni Parafii pw. św. Józefa w Gorzowie Wielkopolskim. Od wielu lat razem lub osobno podejmowaliśmy działania na rzecz lokalnej społeczności. Staraliśmy się zatroszczyć o najbardziej potrzebujących: dzieci, młodzież, osoby starsze i samotne. W 2013 roku postanowiliśmy sformalizować te inicjatywy, dzięki czemu mogliśmy zacząć ubiegać się o środki finansowe w postaci dotacji. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego otrzymaliśmy dnia 18 września 2013 roku. Początkowo Stowarzyszenie miało swoją siedzibę w mieszkaniu położonym na czwartym piętrze bloku mieszkalnego. Taka lokalizacja uniemożliwiała realizację naszych niektórych planów, np. objęcie wsparciem osób niepełnosprawnych. Lata 2014 i 2015 to z jednej strony czas podejmowania różnorakich inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności (m.in. projekty dofinansowane przez Miasto Gorzów Wlkp., festyn dla mieszkańców Zawarcia, prelekcje dotyczące profilaktyki uzależnień), z drugiej zaś - intensywne działania związane z pozyskiwaniem lokalu. Po kilku miesiącach starań, przyznano nam pomieszczenia po byłym sklepie mięsnym przy ul. Śląskiej 7a. Podzieliliśmy się na robotników oraz osoby poszukujące sponsorów, darczyńców i wolontariuszy do pracy. Dzięki wielkiemu wsparciu ze strony lokalnej społeczności, 4 października 2015 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Klubu Przystań za Wartą. Jego ideą jest międzypokoleniowość, czyli integracja różnych grup wiekowych poprzez działania o charakterze społecznym i ewangelizacyjnym. Nasza nowa siedziba, która wielu osobom przypomina domowy, ciepły salon, przyciąga nie tylko mieszkańców Zawarcia, ale również przedstawicieli innych dzielnic.

Jakie są nasze cele?

Celem Stowarzyszenia jest wykonywanie zadań w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej lub zagrożonej patologią, a także wyrównywania szans tych osób i rodzin oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
2) formowania młodzieży i stwarzania jej możliwości szeroko rozumianego rozwoju, w tym duchowego i kulturowego;
3) rozwoju świadomości społecznej, przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym przemocy w rodzinie;
4) działalności charytatywnej;
5) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
10) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
11) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
12) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;
13) turystyki i krajoznawstwa;
14) rozwoju świadomości społecznej i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
15) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
16) promocji i organizacji wolontariatu.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
teatr
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
stypendia
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
animowanie działań wspólnot lokalnych
miasto, ruchy miejskie
prawa dziecka
Odbiorcy działań

Zarząd

Piotr Darasz, prezes zarządu
Stanisława Jarosz, wiceprezes zarządu
Lilianna Pawłowska, sekretarz generalny
Mariusz Kruszakin, skarbnik zarządu
Dariusz Prusinowski, członek zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej