Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja "Bezpieczna Przystań"
Kontakt
Telefon
511 861 682
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Ulica
Wiosenna 15
Kod pocztowy
05-205
Miejscowość
Dobczyn
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Wołomiński
Gmina
Klembów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000474553
REGON
14686090400000
NIP
125-16-22-604
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja ustanowiona jest w celu: 1. Prowadzenia działalności pożytku publicznego poprzez aktywizację i rehabilitację zawodową oraz społeczną osób niepełnosprawnych, 2. Podejmowania działań zapobiegających marginalizacji środowiska osób niepełnosprawnych, 3. Niesienia pomocy osobom potrzebującym, zwłaszcza dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym niepełnosprawnym, 4. Ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem afirmacji trzeźwości, 5. Udzielania opieki osobom potrzebującym czasowej pomocy ze względów medycznych i społecznych, 6. Tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi własnej osobowości, twórczych umiejętności i, kwalifikacji, samodzielności życiowej i aktywności zawodowej, zwłaszcza dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją społeczną, 7. Kształtowania postaw obywatelskich, ekologicznych i prospołecznych, 8. Ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, 9. Promowania idei integracji Polski z Unią Europejską i obywatelstwa europejskiego. 10. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 11. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 12. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 13. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 14. Prowadzenia działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 15. Prowadzenia działalności edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej, 16. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, 17. Promocji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 18. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 19. Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 20. Promocji i organizacji wolontariatu.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
porządek, bezpieczeństwo publiczne
Odbiorcy działań
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji