Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Fundacja "W Drodze"
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Cienista 43C
Kod pocztowy
20-522
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000499212
REGON
06165086800000
NIP
946-26-47-373
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Pomoc i wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej oraz ich rodzin: a) wyjeżdzających do pracy za granicę, pracujących za granicą, powracających z zagranicy; b) nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych; c) niepełnosprawnych; d) ofiar przemocy domowej; 2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 3. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 4. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego społeczeństwa; 5. Działalność charytatywna; 6. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 7. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 8. Ochrona i promocja zdrowia; 9. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 10. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 11. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 12. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 13. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 14. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 15. Działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 16. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 17. Wypoczynek dzieci i młodzieży; 18. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 19. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 20. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 21. Turystyki i krajoznawstwa; 22. Porządek i bezpieczeństwo publiczne; 23. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; dalszy cel działania zgodny z § 5 statutu.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej