Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Na Rzecz Dawnych Europejskich Sztuk Walki ARMA-PL

Stowarzyszenie Na Rzecz Dawnych Europejskich Sztuk Walki ARMA-PL
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 5 lok. 46
Kod pocztowy
01-863
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Bielany
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000470439
REGON
14681853000000
NIP
521-36-53-668
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

ARMA-PL jest pol­skim od­dzia­łem The Association For Renaissance Martial Arts (w skró­cie ARMA, po pol­sku Stowarzyszenie na rzecz Sztuk Walki Renesansu). Zrzesza osoby za­in­te­re­so­wane od­twa­rza­niem Dawnych Europejskich Sztuk Walki (w skró­cie: DESW; w Europie Zachodniej znane jako HEMA – Historical European Martial Arts) śre­dnio­wie­cza i no­wo­żyt­no­ści. Jego ce­lem jest ba­da­nie i spraw­dza­nie "w prak­tyce" - po­przez spar­ringi, cię­cie ostrymi mie­czami oraz walki na broń drew­nianą oraz sta­lową – sys­te­mów walki prze­ka­za­nych nam w ma­te­ria­łach źró­dło­wych, mak­sy­mal­nie wierne ich od­two­rze­nie oraz umoż­li­wie­nie bez­piecz­nej ich na­uki.

W ARMA-PL uwa­żamy, że szer­mierka kla­syczna (XVIII i XIX-wieczna) i spor­towa jest na tyle od­le­gła od sztuk walki śre­dnio­wie­cza i re­ne­sansu, że nie może sta­no­wić pod­stawy do od­two­rze­nia me­tod, ja­kimi po­słu­gi­wali się nasi przod­ko­wie. Staramy się rze­tel­nie od­twa­rzać tech­niki uży­cia wszel­kiego ro­dzaju broni in­te­re­su­ją­cych nas okre­sów wy­ko­rzy­stu­jąc w tym celu za­cho­wane trak­taty szer­mier­cze i inne źró­dła, ta­kie jak iko­no­gra­fia, czy opra­co­wa­nia zna­le­zisk ar­che­olo­gicz­nych. Pragniemy rów­nież uzy­skać umie­jęt­no­ści po­trzebne do za­sto­so­wa­nia owych tech­nik w trak­cie sy­mu­lo­wa­nej walki – spar­ringu. W tym celu wy­ko­rzy­stu­jemy Metodę Treningową ARMA.

W ARMA-PL nie ma mi­strzów, wszy­scy je­ste­śmy uczniami. Temat Dawnych Europejskich Sztuk Walki jest dość nowy, dla­tego też bra­kuje au­to­ry­te­tów w tej dzie­dzi­nie. Każdy po­wi­nien więc na wła­sną rękę sta­rać się od­kry­wać dawne na­uki, bę­dąc jed­no­cze­śnie go­to­wym do zmiany swo­jej in­ter­pre­ta­cji, je­śli okaże się ona błędna.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej