Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Krajowa Izba Mediatorów i Arbitrów
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
511 299 999
Adres rejestrowy
Ulica
Słodowa 24A
Kod pocztowy
27-400
Miejscowość
Ostrowiec Świętokrzyski
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
ostrowiecki
Gmina
Ostrowiec Świętokrzyski
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000462653
REGON
26071445900000
NIP
864-19-50-538
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Izby jest:
1) zrzeszenie mediatorów i arbitrów zgodnie ze standardami Konwencji UNCITRAL, standardami Unii Europejskiej i niniejszego Statutu,
2) zrzeszenie stowarzyszeń i związków mediatorów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
3) sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków Izby i przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej,
4) ochrona interesów zawodowych oraz integracja środowiska mediatorów i arbitrów,
5) prowadzenie listy mediatorów i arbitrów,
6) utrzymywanie kontaktów z instytucjami międzynarodowymi i organizacjami zagranicznymi,
7) współdziałanie z samorządami zawodowymi innych wolnych zawodów,
8) kształtowanie wizerunku mediatora i arbitra jako osób wykonujących zawody zaufania publicznego.
9) opracowanie standardów postępowania mediatorów i postępowania mediacyjnego,
10) opracowanie kodeksu etyki mediatorów i arbitrów,
11) opracowanie założeń do ustawy o mediacji i arbitrażu (ogólnie: “ADR”),
12) propagowanie mechanizmów ADR, w tym icamc - sądu arbitrażowego i centrum mediacji jako metod rozwiązywania konfliktów, wśród pracowników wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania oraz w społeczeństwie,
13) współpracę z instytucjami samorządowymi i państwowymi oraz innymi podmiotami prawnymi w zakresie stosowania mediacji,

Izba może realizować swoje cele poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego:
1) podejmowanie działań mających na celu kształtowanie wizerunku Izby,
2) podejmowanie działań mających na celu zastosowanie technik informatycznych i środków komunikacji elektronicznej w ADR,
3) prowadzenie działalności wydawniczej, oświatowej i szkoleniowej,
4) organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, wystaw, dyskusji oraz innych form promujących ideę mediacji i arbitrażu,
5) doradztwo osobom fizycznym, prawnym oraz instytucjom i organizacjom zainteresowanym mediacjami,
6) tworzenie wolontariatu w obszarze działań związanych z mediacjami,
7) tworzenie warunków instytucjonalnych do rozwoju ADR,
8) poradnictwa prawnego, w tym szczególnie w zakresie sporządzania dokumentacji procesowej,
9) mediacji,
10) arbitrażu,
11) rzecznictwa interesów obywateli przed organami administracji publicznej i organami wymiaru sprawiedliwości,
12) szkoleń, kursów, prelekcji tematycznych, seminariów i konferencji,
13) działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego, w tym przeciwdziałania przemocy, alternatywnego rozwiązywania sporów, zapobiegania i zwalczania patologii i demoralizacji w środowisku,
14) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, marginalizacji, dyskryminacji i kryzysom.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
pomoc w samozatrudnieniu
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą

Zarząd

Kinga Przepiórka, Sekretarz
Dariusz Wilczewski, Radca
Halina Borys Pakieła, Vice Prezes
Robert Kasprzyk, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej