Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Stowarzyszenie na rzecz wsparcia i rozwoju dziecka i rodziny SIMUL

Stowarzyszenie na rzecz wsparcia i rozwoju dziecka i rodziny SIMUL
Logo 1%
To jest organizacja pożytku publicznego
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
799 455 217
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Ulica
Braterstwa Broni 5 lok. 1
Kod pocztowy
02-495
Miejscowość
Warszawa-Ursus
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Ursus
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000548616
REGON
36117106400000
NIP
522-30-26-045
Rok powstania
2015
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
15
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele działań:

  1. Stwarzanie warunków optymalnego rozwoju i wsparcia rodziny oraz indywidualnych osób.
  2. Wyrównywanie szans i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych zagrożonych marginalizacją.
  3. Profilaktyka zachowań ryzykownych i przeciwdziałanie patologii.
  4. Świadczenie szeroko rozumianej pomocy społecznej i usług socjalnych.
  5. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób, w tym osób zagrożonych izolacją społeczną.
  6. Wspieranie rozwoju integracji i aktywności społecznej i obywatelskiej.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

1) 88, 99, z, działanie na rzecz dobra rodziny, a wiec: dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych, oraz profesjonalistów, w tym, profesjonalistów z obszaru pomocy społecznej, poradnictwa specjalistycznego, usług socjalnych i szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego. 2) 88, 99, z, promowanie i wykorzystanie nowych form i metod działania w zakresie pomocy społecznej, usług socjalnych, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy domowej, profilaktyki i Przeciwdziałania uzależnieniom i innym zachowaniom ryzykownym, w tym zagrożeniom współczesnego świata (np. Sekty religijne) i innego rodzaju patologiom ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań osób korzystających z pomocy. 3) 88, 99, z, opracowywanie i realizowanie programów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, rozwoju, pracy socjalnej i usług społecznych w tym aktywizacji społeczno-zawodowej. 4) 88, 99, z, stwarzanie warunków sprzyjających integracji społecznej i rozwojowi inicjatyw lokalnych. 5) 88, 99, z, organizowanie i podejmowanie działań sprzyjających nabywaniu i wzmacnianiu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, samopomocy, promocji i integracji rodziny. 6) 86, 90, e, organizowanie i podejmowanie działań zakresie profilaktyki, diagnozy, terapii, różnego rodzaju uzależnień i innych zachowań ryzykownych. 7) 86, 90, e, udzielanie specjalistycznej pomocy indywidualnej i grupowej osobom i rodzinom uwikłanym w przemoc domową, w tym podejmowanie psychologicznej interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego na rzecz tych osób. 8) 88, 99, z, współpraca z instytucjami, w tym, pomocy społecznej i organizacjami w zakresie optymalnego wsparcia rodzin biologicznych, zastępczych, reintegracji rodziny oraz pomocy w usamodzielnianiu pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. 9) 88, 99, z, opracowywanie i realizowanie programów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w zakresie: przeciwdziałania dyskryminacji m.in. Z powodu rasy i pochodzenia etnicznego, integracji ze społeczeństwem obywatelskim, zachowania kultury i tożsamości etnicznej, wyrównywanie Szans społecznych i edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez stwarzanie warunków wczesnej integracji rówieśniczej, propagowanie i wzmacnianie edukacji przedszkolnej i szkolnej. 10) 87, 90, z, włączanie się w organizację i prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. 11) 87, 90, z, hosteli. 12) 88, 99, z, ośrodków i punktów aktywności lokalnej. 13) 88, 99, z, grup, w tym: wsparcia, samopomocowych, terapeutycznych, treningowo-warsztatowych, psychoedukacyjnych, rozwoju osobistego oraz psychspołecznego, zainteresowań i innych. 14) 88, 99, z, mediacji i coachingu. 15) 85, 60, z, działań indywidualnych i grupowych wspomagających rozwój i edukację dzieci i młodzieży w tym: m.in. Kół zainteresowań, terapii pedagogicznej, logopedycznej, socjoterapii, integracji sensorycznej itp. 16) 88, 99, z, punktów poradnictwa specjalistycznego oraz punktów konsultacyjno-informacyjnych. 17) 88, 99, z, warsztatów terapii zajęciowej. 18) 88, 99, z, placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w tym: w formie opiekuńczej, specjalistycznej oraz pracy podwórkowej, innych stacjonarnych i półstacjonarnych punktów pomocowych, klubów, ośrodków, w tym, integrujących dzieci o zróżnicowanej kulturze i tożsamości etnicznej. 19) 88, 99, z, prowadzenie działalności sprzyjającej podnoszeniu kompetencji profesjonalistów działających w obszarze pomocy społecznej i poradnictwa specjalistycznego, również w formie: szkoleń, sympozjów, konferencji, superwizji i innych. 20) 88, 99, z, współpraca z osobami, instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i organizowania sieci poradnictwa specjalistycznego. 21) 85, 51, z, upowszechnianie szeroko rozumianej kultury, sportu i zdrowego trybu życia. 22) 88, 99, z, promocja i organizowanie wolontariatu. 23) 88, 10, z, działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 24) 88, 99, z, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, zagrożonych zwolnieniem z pracy. 25) 88, 99, z, podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania i zwalczania wykluczeniu społecznemu. 26) 88, 99, z, upowszechnianie i ochrona praw kobiety oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 27) 55, 20, z, działania w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 28) 88, 99, z, działania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. 29) 88, 99, z, podejmowanie działań na rzecz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granica. 30) 94, 99, z, działania w zakresie podnoszenia jakości świadczonych usług, rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji specjalistycznych kompetencji członków stowarzyszenia. 31) 94, 99, z, działania w zakresie wzajemnej pomocy członków stowarzyszenia, a w szczególności prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
muzyka
teatr
film
taniec
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
architektura, urbanistyka
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
animowanie działań wspólnot lokalnych
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych

Zarząd

Katarzyna Pyza, Prezes
Marcin Redzicki, Wiceprezes
Agnieszka Niemirowicz-Szczytt, Sekretarz
Joanna Kaczanowska, Skarbnik
Magdalena Hilińska-Redzicka, Członek
Izabela Gromek, Członek
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji