Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Instytut Przedsiębiorczości
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
608 065 673
Adres rejestrowy
Ulica
Powstańców 70 lok. 3
Kod pocztowy
41-500
Miejscowość
Chorzów
Województwo
śląskie
Powiat
Chorzów
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Duży bezpłatny parking, łatwy dojazd - blisko Drogowej Trasy Średnicowej i autostrady A4.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000467519
REGON
24330485500000
NIP
627-27-35-687
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Instytut realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

 • promowanie przedsiębiorczości, biznesu i gospodarki, a w tym bezpośrednia pomoc osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą oraz firmom małym i średnim,
 • wspomaganie rozwoju techniki, racjonalizacji, innowacyjności i wynalazczości oraz rozpowszechnianie nowych twórczych rozwiązań w praktyce gospodarczej,
 • prowadzenie oraz finansowanie działalności wydawniczej, wystawienniczej, informacyjno - promocyjnej i szkoleniowo - edukacyjnej w zakresie realizacji celów fundacji dla osób fizycznych i podmiotów prawnych,
 • przygotowywanie i realizacja profesjonalnych badań, analiz, opracowań, ekspertyz i raportów,
 • kojarzenie wspólnych przedsięwzięć - spójnych z celami Instytutu - z innymi podmiotami gospodarczymi, kulturalnymi, sportowymi i społecznymi,
 • organizowanie i współorganizowanie wykładów, seminariów, warsztatów, konferencji naukowych oraz innych form edukacyjnych i naukowych,
 • prowadzenie klubów, kół naukowych i paranaukowych oraz klubów i kół zainteresowań,
 • pomoc w przygotowywaniu i opracowywaniu wniosków o przyznanie dotacji, dokumentów aplikacyjnych i innych,
 • poradnictwo i doradztwo zawodowe, wspieranie osobowe w uzyskiwaniu umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych (w tym drugiego zawodu),
 • propagowanie edukacji nieformalnej, permanentnego samokształcenia oraz odkrywanie i rozwijanie talentów,
 • współpraca z władzami samorządowymi, sektorem nauki i edukacji, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą, instytucjami Unii Europejskiej - dla realizacji celów statutowych Instytutu,
 • wspieranie rozwoju instytucji zajmujących się doradztwem gospodarczym, przestrzennym, społecznym oraz inicjowaniem działalności gospodarczej (w tym inkubatorów przedsiębiorczości),
 • udzielanie wsparcia inicjatywom i organizacjom pozarządowym oraz czynny udział w ich działaniach,
 • wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych,
 • działalność w zakresie twórczości, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym elementy służące zachowaniu i odbudowie dziedzictwa narodowego,
 • ochrona i promocja zdrowia - z ekspozycją na powszechną profilaktykę zdrowotną,
 • upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 • organizowanie konkursów, olimpiad, zawodów przedmiotowych, sportowych i rozrywkowych,
 • czynny udział w ochronie środowiska naturalnego i krajobrazu,
 • działalność na rzecz ekologii oraz ochrony zwierząt,
 • organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, a także osób starszych - w tym wieku emerytalnym,
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechnianie i ochrona praw dziecka,
 • pomoc osobom bezdomnym i niepełnosprawnym, w tym działalność opiekuńcza,
 • integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem finansowym i społecznym,
 • prowadzenie i wspomaganie działalności charytatywnej,
 • promocja i organizacja wolontariatu
  oraz inne.

Podsumowując - w zaprezentowanych obszarach działalności - zapewniamy:

 • pomoc - wsparcie - rozwój,
 • raporty - projekty - strategie,
 • szkolenia - badania - analizy,
 • warsztaty - treningi - praktyki,
 • obsługę projektów europejskich,
 • działalność wydawniczą i inne
  dla osób, firm oraz instytucji.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z Internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić)
aktywizacja lokalna
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą

Zarząd

Arkadiusz Wawreczko, Wiceprezes Zarządu
Bogusława Radgowska-Wawreczko, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej