Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Instytut Przedsiębiorczości
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
608 065 673
Adres rejestrowy
Ulica
Powstańców 70 lok. 3
Kod pocztowy
41-500
Miejscowość
Chorzów
Województwo
śląskie
Powiat
Chorzów
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Duży bezpłatny parking, łatwy dojazd - blisko Drogowej Trasy Średnicowej i autostrady A4.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000467519
REGON
24330485500000
NIP
627-27-35-687
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Instytut realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

 • promowanie przedsiębiorczości, biznesu i gospodarki, a w tym bezpośrednia pomoc osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą oraz firmom małym i średnim,
 • wspomaganie rozwoju techniki, racjonalizacji, innowacyjności i wynalazczości oraz rozpowszechnianie nowych twórczych rozwiązań w praktyce gospodarczej,
 • prowadzenie oraz finansowanie działalności wydawniczej, wystawienniczej, informacyjno - promocyjnej i szkoleniowo - edukacyjnej w zakresie realizacji celów fundacji dla osób fizycznych i podmiotów prawnych,
 • przygotowywanie i realizacja profesjonalnych badań, analiz, opracowań, ekspertyz i raportów,
 • kojarzenie wspólnych przedsięwzięć - spójnych z celami Instytutu - z innymi podmiotami gospodarczymi, kulturalnymi, sportowymi i społecznymi,
 • organizowanie i współorganizowanie wykładów, seminariów, warsztatów, konferencji naukowych oraz innych form edukacyjnych i naukowych,
 • prowadzenie klubów, kół naukowych i paranaukowych oraz klubów i kół zainteresowań,
 • pomoc w przygotowywaniu i opracowywaniu wniosków o przyznanie dotacji, dokumentów aplikacyjnych i innych,
 • poradnictwo i doradztwo zawodowe, wspieranie osobowe w uzyskiwaniu umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych (w tym drugiego zawodu),
 • propagowanie edukacji nieformalnej, permanentnego samokształcenia oraz odkrywanie i rozwijanie talentów,
 • współpraca z władzami samorządowymi, sektorem nauki i edukacji, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą, instytucjami Unii Europejskiej - dla realizacji celów statutowych Instytutu,
 • wspieranie rozwoju instytucji zajmujących się doradztwem gospodarczym, przestrzennym, społecznym oraz inicjowaniem działalności gospodarczej (w tym inkubatorów przedsiębiorczości),
 • udzielanie wsparcia inicjatywom i organizacjom pozarządowym oraz czynny udział w ich działaniach,
 • wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych,
 • działalność w zakresie twórczości, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym elementy służące zachowaniu i odbudowie dziedzictwa narodowego,
 • ochrona i promocja zdrowia - z ekspozycją na powszechną profilaktykę zdrowotną,
 • upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 • organizowanie konkursów, olimpiad, zawodów przedmiotowych, sportowych i rozrywkowych,
 • czynny udział w ochronie środowiska naturalnego i krajobrazu,
 • działalność na rzecz ekologii oraz ochrony zwierząt,
 • organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, a także osób starszych - w tym wieku emerytalnym,
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechnianie i ochrona praw dziecka,
 • pomoc osobom bezdomnym i niepełnosprawnym, w tym działalność opiekuńcza,
 • integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem finansowym i społecznym,
 • prowadzenie i wspomaganie działalności charytatywnej,
 • promocja i organizacja wolontariatu
  oraz inne.

Podsumowując - w zaprezentowanych obszarach działalności - zapewniamy:

 • pomoc - wsparcie - rozwój,
 • raporty - projekty - strategie,
 • szkolenia - badania - analizy,
 • warsztaty - treningi - praktyki,
 • obsługę projektów europejskich,
 • działalność wydawniczą i inne
  dla osób, firm oraz instytucji.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z Internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić)
aktywizacja lokalna
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą

Zarząd

Arkadiusz Wawreczko, Wiceprezes Zarządu
Bogusława Radgowska-Wawreczko, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej