{!-- --} Ekumeniczna Fundacja Dobrego Pasterza - Profil - ngo.pl
Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Ekumeniczna Fundacja Dobrego Pasterza

Ekumeniczna Fundacja Dobrego Pasterza
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
531 516 625
Telefon
516 516 625
Adres rejestrowy
Ulica
Gdańska 143 lok. 4
Kod pocztowy
90-536
Miejscowość
Łódź
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000419214
REGON
10139850400000
NIP
727-27-86-521
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Ekumenicznej Fundacji Dobrego Pasterza jest:

 1. krzewienie zasad ekumenizmu, patriotyzmu, kultury i dziedzictwa narodowego polegające w szczególności na wzbogaceniu współczesnej myśli i metod w zakresie opieki i pomocy społecznej, kultury i sztuki, nauki, ekologii, oświaty i wychowania,
 2. pomoc (psychologiczna) dla dzieci ,młodzieży i dorosłych,
 3. pomoc osobom bezrobotnym oraz prowadzenie aktywizacji zawodowej dla tych osób,
 4. edukacja dzieci i młodzieży oraz wspieranie aktywizacji zawodowej młodzieży i dorosłych,
 5. edukacja, rozwój oraz promocja dziedzictwa religijnego, kulturowego i historycznego,
 6. krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających,
 7. pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji gospodarczej , finansowej i zdrowotnej,
 8. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży,
 9. pomoc bezdomnym i ciężko chorym,
 10. pomoc inwalidom,
 11. krzewienie idei integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, kulturami, społecznościami kościelnymi,
 12. pokazywanie różnic w postrzeganiu Boga oraz wskazywanie właściwych postaw chrześcijańskich oraz ekumenicznych,
 13. krzewienie właściwych postaw i wiedzy o innych systemach wartości, systemach filozoficznych i religijnych, wspieranie dialogu miedzy religijnego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. działalność charytatywo-opiekuńczą,
 2. działalność edukacyjną i wychowawczą,
 3. realizację inwestycji kościelnych i sakralnych,
 4. sprawowanie liturgii dla podopiecznych Fundacji według zwyczaju danej wspólnoty,
 5. bezpłatne wydawanie posiłków dla osób potrzebujących,
 6. organizowanie szkoleń, sympozjów, seminariów, konferencji i odczytów,
 7. sponsorowanie programów promujących cele Fundacji w środkach masowego przekazu,
 8. organizowanie turnusów i obozów edukacyjnych,
 9. prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych,
 10. organizowanie zajęć rehabilitacyjnych,
 11. organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa,
 12. organizowanie pomocy sierotą i wdową,
 13. organizowanie pomocy dotkniętym klęskami żywiołowymi, epidemiami oraz tym, którzy znajdują się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym,
 14. prowadzenie żłobków, przedszkoli, burs, oraz schronisk dla bezdomnych,
 15. organizowanie pomocy finansowej dla najuboższych oraz podejmowanie działań wyrównujących szanse tych rodzin i osób,
 16. organizowanie bezpłatnej pomocy prawnej osobą potrzebującym takiej pomocy,
 17. organizowanie pomocy społecznej najuboższym,
 18. promocję i organizację wolontariatu,
 19. organizowanie pomocy osobą opuszczającym zakłady karne w zakresie dostosowania tych osób do życia w społeczeństwie poprzez znajdowanie im miejsca zakwaterowania, pomoc finansową, prawną i socjalną,
 20. współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
taniec
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
wsparcie specjalistyczne
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą

Zarząd

Michał Hasiński, Wiceprezes Fundacji
Kazimierz Dorociński, Prezes Fundacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej