Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Ekumeniczna Fundacja Dobrego Pasterza
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
531 516 625
Telefon
516 516 625
Adres rejestrowy
Ulica
Gdańska 143 lok. 4
Kod pocztowy
90-536
Miejscowość
Łódź
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000419214
REGON
10139850400000
NIP
727-27-86-521
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Ekumenicznej Fundacji Dobrego Pasterza jest:

 1. krzewienie zasad ekumenizmu, patriotyzmu, kultury i dziedzictwa narodowego polegające w szczególności na wzbogaceniu współczesnej myśli i metod w zakresie opieki i pomocy społecznej, kultury i sztuki, nauki, ekologii, oświaty i wychowania,
 2. pomoc (psychologiczna) dla dzieci ,młodzieży i dorosłych,
 3. pomoc osobom bezrobotnym oraz prowadzenie aktywizacji zawodowej dla tych osób,
 4. edukacja dzieci i młodzieży oraz wspieranie aktywizacji zawodowej młodzieży i dorosłych,
 5. edukacja, rozwój oraz promocja dziedzictwa religijnego, kulturowego i historycznego,
 6. krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających,
 7. pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji gospodarczej , finansowej i zdrowotnej,
 8. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży,
 9. pomoc bezdomnym i ciężko chorym,
 10. pomoc inwalidom,
 11. krzewienie idei integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, kulturami, społecznościami kościelnymi,
 12. pokazywanie różnic w postrzeganiu Boga oraz wskazywanie właściwych postaw chrześcijańskich oraz ekumenicznych,
 13. krzewienie właściwych postaw i wiedzy o innych systemach wartości, systemach filozoficznych i religijnych, wspieranie dialogu miedzy religijnego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. działalność charytatywo-opiekuńczą,
 2. działalność edukacyjną i wychowawczą,
 3. realizację inwestycji kościelnych i sakralnych,
 4. sprawowanie liturgii dla podopiecznych Fundacji według zwyczaju danej wspólnoty,
 5. bezpłatne wydawanie posiłków dla osób potrzebujących,
 6. organizowanie szkoleń, sympozjów, seminariów, konferencji i odczytów,
 7. sponsorowanie programów promujących cele Fundacji w środkach masowego przekazu,
 8. organizowanie turnusów i obozów edukacyjnych,
 9. prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych,
 10. organizowanie zajęć rehabilitacyjnych,
 11. organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa,
 12. organizowanie pomocy sierotą i wdową,
 13. organizowanie pomocy dotkniętym klęskami żywiołowymi, epidemiami oraz tym, którzy znajdują się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym,
 14. prowadzenie żłobków, przedszkoli, burs, oraz schronisk dla bezdomnych,
 15. organizowanie pomocy finansowej dla najuboższych oraz podejmowanie działań wyrównujących szanse tych rodzin i osób,
 16. organizowanie bezpłatnej pomocy prawnej osobą potrzebującym takiej pomocy,
 17. organizowanie pomocy społecznej najuboższym,
 18. promocję i organizację wolontariatu,
 19. organizowanie pomocy osobą opuszczającym zakłady karne w zakresie dostosowania tych osób do życia w społeczeństwie poprzez znajdowanie im miejsca zakwaterowania, pomoc finansową, prawną i socjalną,
 20. współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
taniec
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
wsparcie specjalistyczne
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą

Zarząd

Michał Hasiński, Wiceprezes Fundacji
Kazimierz Dorociński, Prezes Fundacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej