Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja Alter Eko
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
502 627 651
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Ulica
Nowowiejska 1/3 lok. 24
Kod pocztowy
00-643
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Mokotów
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000448852
REGON
14650693000000
NIP
521-36-43-322
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja alter eko aktywnie działa w obszarze ekologii i ochrony środowiska, skupiając się na edukacji ekologicznej, rzecznictwie oraz działaniach strażniczych w tym obszarze. Oprócz realizacji dużych projektów edukacyjnych, Fundacja stale współpracuje z nauczycielami i placówkami oświatowymi, a także organizuje lokalne działania aktywizujące społeczność. Fundacja współpracuje również aktywnie z radami seniorów, wspierając ich działania na rzecz warszawskiej zieleni miejskiej. W ostatnich 5 latach Fundacja przeprowadziła ponad 10 projektów edukacji ekologicznej realizowanych w mazowieckich placówkach oświatowych (projekty realizowane ze środków WFOŚiGW, FIO oraz własnych środków finansowych samorządów: m.in. "Zieleń i kropka", "Ekoenergetyczni", "Ogród z energią", "Ekolab" "Odzyskomania", "Naturalnie zaangażowani"). W ramach realizacji projektów Fundacja prowadziła liczne warsztaty edukacji ekologicznej, szkolenia dla nauczycieli i edukatorów oraz opracowywała materiały edukacyjne oraz pomoce naukowe dla uczniów i nauczycieli.
Fundacja alter eko szczególnie aktywnie działa w obszarze gospodarki odpadowej oraz zieleni miejskiej.
Fundacja jest również organizatorem pikników, konferencji i zielonych eventów. W 2015 roku zorganizowała konferencję z udziałem Bei Johnson, orędowniczki ruchu bezodpadowego, w której uczestniczyło ponad 200 osób, a w listopadzie 2017 roku fundacja zorganizowała pierwsze w Polsce Tragi Zero Waste, które odwiedziło ponad 1200 osób (ponad tona zebranych elektroodpadów). W 2015 roku fundacja prowadziła projekt, finansowany ze środków EOG. którego celem był społeczny monitoring wdrażania ustawy o odpadach. Fundacja jest autorem raportu analizującego stan gospodarki odpadowej w woj. mazowieckim. Fundacja w akcjach edukacyjnych sciśle współpracuje z organizacjami odzysku. Członkowie Fundacji są autorami opracowań i raportów nt. prawidłowego postępowania z odpadami (m.in. podręcznika dla studentów SGH).
Od 2014 roku Fundacja realizuje program dla szkół "Odzyskomania", który zrzesza ponad 300 placówek oświatowych z całej Polski. Szkoły należące do programu realizują zbiórki elektroodpadów w zamian otrzymując nagrody, m.in. książki, sadzonki drzew i krzewów, sprzęt do prowadzenie doświadczeń, multimedia, czy zabawki dla młodszych uczestników. Program ma charakter edukacyjny oraz kształtuje właściwe postawy postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Ponadto Fundacja realizuje warsztaty i szkolenia o tematyce przyrodniczo-ekologicznej, na zlecenie szkół i przedszkoli (ponad 100 przeprowadzonych warsztatów i szkoleń).
Fundacja ściśle współpracuje z uczelniami (m.in. SGGW i Politechniką Warszawską, SGH) w zakresie wymiany doświadczeń i promowania dobrych praktyk w zakresie ochrony przyrody i ochrony atmosfery i Gospodarki Cyklu Zamkniętego.
Od czerwca 2017r. Fundacja współpracuje z Zarządem Zieleni w Warszawie, realizując projekt mający na celu aktywizację mieszkańców na rzecz lokalnej zieleni, oraz zakładania ogródków przyprzedszkolnych i przyszkolnych w Warszawie. W okresie wrzesień - listopad 2017 r. Fundacja założyła 6 ogrodów przy szkołach i przedszkolach oraz przeprowadziła szkolenie dla nauczycieli dotyczące ogrodów. W ramach działań posadzonych zostało ponad 800 krzewów, kwiatów i ziół, oraz kilkanaście drzew. Fundacja przygotowuje także publikację dla nauczycieli dotycząca ogrodów oraz jeszcze w listopadzie uruchomi forum dla nauczycieli ogrodników.
Fundacja zrealizowała ponadto projekt "Akcja: zieleń" dofinansowany ze środków ASOS, którego celem było pobudzanie świadomości ekologicznej wśród seniorów. Jednym z głównych realizowanych zadań w projekcie były lokalne wycieczki przyrodnicze (w tym m.in. ornitologiczne i dendrologiczne) dla uczestników projektu. W ramach projektów założonych zostało 5 ogrodów w przestrzeni miejskiej, w której spotykają się i korzystają z nich osoby w wieku senioralnym.
Fundacja stara się także docierać z wiedzą i edukacyjnym przekazem prośrodowiskowym do szerokich grup odbiorców m.in. poprzez dzielenie się wiedzą w audycjach radiowych, szkoleniach czy webinariach, a także poprzez inicjowanie akcji społecznych (targi tematyczne, pikniki).

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

a) działalność na rzecz rozwoju edukacji i wspierania inicjatyw edukacyjnych, turystyki, rolnictwa ekologicznego, rozwoju obszarów wiejskich, poszanowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego; b) wspieranie placówek oświatowych oraz pozyskiwanie funduszy na ich rozwój i poprawę standardów; c) inicjowanie, wspieranie i realizowanie projektów zgodnych z celem Fundacji; d) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych zgodnych z celem Fundacji; e) opracowywanie, wdrażanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań, technologii i produktów wzorowanych na naturze i dziedzictwie kulturowym; f) promowanie i rozwijanie rozwiązań zwiększających autonomię i niezależność społeczności lokalnych, zmierzających do budowy społeczeństwa obywatelskiego; g) organizowanie i udział w konferencjach, warsztatach, odczytach, seminariach, szkoleniach, kursach, wystawach, konkursach, targach, eventach i imprezach związanych tematycznie z działalnością Fundacji; h) pomoc i doradztwo w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju; i) promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia; j) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; k) wspieranie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji; l) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; m) działania na rzecz dzieci młodzieży (w tym organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży); n) międzynarodową współpracę oraz rozwijanie kontaktów między społeczeństwami, w tym integracji europejskiej; o) prowadzenie działań na rzecz integracji i aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; p) promowanie działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym również przedsiębiorczości oraz rozwój podmiotów sektora pozarządowego i spółdzielni; r) promowanie i organizowanie wolontariatu. s) wydawanie i upowszechnianie materiałów dydaktycznych w formie broszur, opracowań, gier edukacyjnych, filmów edukacyjnych, spotów i innych wydawnictw zgodnych z celami Fundacji; t) działania na rzecz osób w wieku emerytalnym; u) współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi działającymi na terenie kraju i zagranicą w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji. w) organizowanie kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz działania w zakresie public relations na rzecz prowadzonych przez Fundację projektów.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animowanie działań wspólnot lokalnych
miasto, ruchy miejskie
ochrona roślin
ochrona zwierząt
ochrona zasobów naturalnych: wód, powietrza, kopalin
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój

Zarząd

Kamila Musiatowicz, Prezes Fundacji
Magdalena Krajewska, Wiceprezes Fundacji
Reklama

Sponsorzy i grantodawcy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ASOS
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej FIO
Zarząd Zieleni m. st. Warszawy

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji