Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Fundacja Świętego Barnaby
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
34 361 45 51
Telefon
34 361 45 51
Adres rejestrowy
Ulica
Kisielewskiego 101/2
Kod pocztowy
42-215
Miejscowość
Częstochowa
Województwo
śląskie
Powiat
Częstochowa
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Brak podjazdu.
Adres kontaktowy
Ulica
Ogrodowa 24 lok. 44
Kod pocztowy
42-200
Miejscowość
Częstochowa
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000306549
REGON
24093628200000
NIP
949-20-85-394
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2008
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Świętego Barnaby powstała ona jako odpowiedź na wciąż wzrastające potrzeby ludzi ubogich i potrzebujących, szczególnie osób samotnych, rodzin wielodzietnych i osób bezdomnych.

Fundacja została powołana w celu:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. działalności charytatywnej;
 3. ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz ratownictwa;
 4. działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości, a w szczególności ludzi młodych;
 5. rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 6. organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży;
 7. upowszechniania kultury i sztuki;
 8. przeciwdziałania patologiom społecznym;
 9. niesienia pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 10. promocji i organizacji wolontariatu;
 11. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w zakresie określonym celami określonymi powyżej w pkt. od 1 do 12.

Prowadzone działania:

 1. Program pomocy „zamiast wyrzucić oddaj ubogim”.
  Program ten służy pomocy rodzinom i osobom żyjącym w skrajnych warunkach życiowych. Ma na celu przekazanie podstawowych sprzętów domowych jak meble, sprzęt AGD i ubrań biednym. Fundacja zbiera, sortuje i przekazuje te przedmioty przy pomocy wolontariuszy.

 2. „Samarytanin” - program pomocy chorym, żyjącym w trudnych warunkach.
  Program ten ma na celu wykupywanie potrzebnych leków chorym. Środki na leki pochodzą z darowizn oraz z majątku fundacji. Dla chorych objętych programem wolontariusze wykupują leki ze środków fundacji na podstawie recept.

 3. Program pomocy dzieciom szkolnym z ubogich rodzin.
  Obejmuje zakup, bądź przekazanie od darczyńców podręczników, zeszytów, plecaków, odzieży szkolnej i obuwia dzieciom z rodzin niepełnych i wielodzietnych. Fundacja kupuje, zbiera, sortuje i przekazuje te przedmioty przy pomocy wolontariuszy.

 4. Program pomocy żywnościowej.
  Jest to program współpracy z „Caritas” Archidiecezji Częstochowskiej w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD, a także z „Społem” Powszechną Spółdzielnią Spożywców „Jedność” w Częstochowie służący przekazywaniu żywności biednym. Program ten obejmuje również zakup żywności ze środków Fundacji. Fundacja odbiera żywność i przekazuje ją przy pomocy wolontariuszy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa dziecka
prawa konsumentów
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Zarząd

Aleksandra Kluszczyńska, członek zarządu
Urszula Puchała, członek zarządu
Marcin Jędryka, skarbnik
Agata Flis, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej