Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Centrum Wspierania Dzieci i Dorosłych "Zaufanie"

Centrum Wspierania Dzieci i Dorosłych "Zaufanie"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Dworcowa 5 lok. 2
Kod pocztowy
41-800
Miejscowość
Zabrze
Województwo
śląskie
Powiat
Zabrze
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000231788
REGON
24006720200000
NIP
648-25-31-442
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
15
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Zapewnienie dzieciom i dorosłym wymagającym opieki, wszechstronnej pomocy i doradztwa w zakresie dotyczącym ich sytuacji materialnej, społecznej i prawnej.
Działanie na rzecz ogółu społeczeństwa w celu zwalczania wykluczenia społecznego, wyrównywania szans osób w trudnej sytuacji życiowej oraz ograniczania bezrobocia poprzez wspieranie programów przyczyniających się do wzrostu rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości przez aktywizację społeczną osób bezrobotnych, niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Wspieranie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego, upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, przeciwdziałanie
i zwalczanie patologii społecznych,gospodarczych i politycznych. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także inicjowanie i realizację programów edukacyjnych, kulturalnych przyczyniających się do kreowania postaw obywatelskich i zachowań prospołecznych.
Prowadzenie działań wspomagających rozwój demokracji m.in.poprzez działalność, ochronę oraz podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie zrównoważonego statusu na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn a także w dziedzinie tożsamości kulturowej płci.
Przeciwdziałanie dyskryminacji,zwłaszcza z powodu płci, narodowości, rasy, religii, orientacji seksualnej lub poglądów politycznych.
Organizacja systemu wsparcia dla dzieci i ich rodzin, marginalizowanych społecznie, bezrobotnych, seniorów, niepełnosprawnych, bezdomnych i innych
osób. Działalność konsultacyjno-doradcza. Organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów oraz świetlic środowiskowych.

Prowadzone działania:
Porady prawne, psychologiczne, grupy wsparcia - dla wszystkich potrzebujących.
Kursy, szkolenia - dla bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy.
Prowadzenie świetlicy środowiskowej.
Korepetycje włącznie z językami obcymi, w zakresie od szkoły podstawowej do liceum - dla dzieci i młodzieży.
Organizacja wypoczynku z wyżywieniem dla ubogich dzieci (wakacje letnie i ferie zimowe).
Pozyskiwanie od darczyńców pomocy rzeczowej i przekazywanie jej dla ubogich.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
teatr
taniec
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
obronność państwa
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
wsparcie lokalowe, techniczne
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej