Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Centrum Wspierania Dzieci i Dorosłych "Zaufanie"

Centrum Wspierania Dzieci i Dorosłych "Zaufanie"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Dworcowa 5 lok. 2
Kod pocztowy
41-800
Miejscowość
Zabrze
Województwo
śląskie
Powiat
Zabrze
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000231788
REGON
24006720200000
NIP
648-25-31-442
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
15
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Zapewnienie dzieciom i dorosłym wymagającym opieki, wszechstronnej pomocy i doradztwa w zakresie dotyczącym ich sytuacji materialnej, społecznej i prawnej.
Działanie na rzecz ogółu społeczeństwa w celu zwalczania wykluczenia społecznego, wyrównywania szans osób w trudnej sytuacji życiowej oraz ograniczania bezrobocia poprzez wspieranie programów przyczyniających się do wzrostu rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości przez aktywizację społeczną osób bezrobotnych, niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Wspieranie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego, upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, przeciwdziałanie
i zwalczanie patologii społecznych,gospodarczych i politycznych. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także inicjowanie i realizację programów edukacyjnych, kulturalnych przyczyniających się do kreowania postaw obywatelskich i zachowań prospołecznych.
Prowadzenie działań wspomagających rozwój demokracji m.in.poprzez działalność, ochronę oraz podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie zrównoważonego statusu na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn a także w dziedzinie tożsamości kulturowej płci.
Przeciwdziałanie dyskryminacji,zwłaszcza z powodu płci, narodowości, rasy, religii, orientacji seksualnej lub poglądów politycznych.
Organizacja systemu wsparcia dla dzieci i ich rodzin, marginalizowanych społecznie, bezrobotnych, seniorów, niepełnosprawnych, bezdomnych i innych
osób. Działalność konsultacyjno-doradcza. Organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów oraz świetlic środowiskowych.

Prowadzone działania:
Porady prawne, psychologiczne, grupy wsparcia - dla wszystkich potrzebujących.
Kursy, szkolenia - dla bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy.
Prowadzenie świetlicy środowiskowej.
Korepetycje włącznie z językami obcymi, w zakresie od szkoły podstawowej do liceum - dla dzieci i młodzieży.
Organizacja wypoczynku z wyżywieniem dla ubogich dzieci (wakacje letnie i ferie zimowe).
Pozyskiwanie od darczyńców pomocy rzeczowej i przekazywanie jej dla ubogich.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
teatr
taniec
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
obronność państwa
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
wsparcie lokalowe, techniczne
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej