Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Fundacja "Szansa na Przyszłość"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Sadowa 19
Kod pocztowy
55-320
Miejscowość
Malczyce
Województwo
dolnośląskie
Powiat
średzki
Gmina
Malczyce
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000383119
REGON
02151258300000
NIP
913-16-11-134
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Głównym celem fundacji jest propagowanie idei i wspieranie wszechstronnego rozwoju małych ojczyzn poprzez działalność o charakterze społecznym, informacyjnym, kulturalnym, naukowym i oświatowym, troskę o dziedzictwo kulturowe oraz zbliżenie narodów i państw Unii Europejskiej, w oparciu o szeroko pojęte zasady tolerancji religijnej i światopoglądowej.
Ponadto fundacja realizuje działania w sferze zadań publicznych, w szczególności:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3) działalności charytatywnej; 4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5) ochrony i promocji zdrowia; 6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 8) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 10) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 11) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 12) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 13) wypoczynku dzieci i młodzieży; 14) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 15) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 16) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 17) turystyki i krajoznawstwa; 18) promocji i organizacji wolontariatu; 19) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 20) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań

Zarząd

Beata Witowska, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej