Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Bractwo Czarnej Wody
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
52 332 95 68
Telefon
530 702 068
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
kontakt osobisty - Józef Malinowski, ul. Kopernika 3, Osie
Ulica
Rynek 2
Kod pocztowy
86-150
Miejscowość
Osie
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
świecki
Gmina
Osie
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Adres kontaktowy
Ulica
Kopernika 3
Kod pocztowy
86-150
Miejscowość
Osie
Województwo
kujawsko-pomorskie
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000003678
REGON
09293504100000
NIP
559-18-17-154
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Ludzie
Liczba członków
30
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Bractwo Czarnej Wody kontynuuje tradycje Koła Terenowego nr 1 w Osiu Towarzystwa Miłośników Borów Tucholskich, działającego w latach 90-tych ubiegłego wieku.

Statut Bractwa Czarnej Wody

§ 8 1.

1. Celem Bractwa jest:

1) Promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych obszarów leżących nad Wdą, 2) Promowanie idei zrównoważonego rozwoju, 3) Ochrona różnorodności biologicznej, krajobrazowej oraz kulturowej terenów nad Wdą, 4) Wzmacnianie tożsamości lokalnej i regionalnej, rozwój społeczności lokalnej, 5) Prowadzenie działalności edukacyjno - wychowawczej, 6) Inspirowanie, wspieranie i uzupełnianie działań administracji rządowej i samorządowej na tym terenie w zakresie ochrony przyrody i środowiska oraz dóbr kultury. 7) Wykreślony 7a) Promocja idei wolontariatu i praca na rzecz jego rozwoju. 8) Wykreślony 9) Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, 10) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 11) Działalność wspomagająca rozwój turystyki na terenach nad Wdą.

2. Realizowanie celów statutowych następować będzie poprzez:

1) Prowadzenie działalności popularyzatorskiej, wydawniczej i filmowej promującej walory terenów nad Wdą oraz ideę zrównoważonego rozwoju, 2) Organizowanie prelekcji, wystaw, pokazów oraz konferencji, 3) Współpracę z ośrodkami naukowymi oraz organizacjami społecznymi w kraju i za granicą w zakresie badań i ochrony terenów nad Wdą, 4) Opiniowanie decyzji planistycznych dotyczących tego terenu, 5) Promowanie walorów turystycznych rejonu Wdy, 6) Prowadzenie działalności interwencyjnej mającej na celu ochronę przyrody i środowiska oraz dóbr kultury, 7) Organizowanie i prowadzenie imprez turystycznych i sportowych, 8) Wykreślony 9) Prowadzenie szkoleń w zakresie umiejętności turystycznych i sportowych, 10) Organizowanie festynów i konkursów, 11) Opiekę nad miejscami i obiektami o szczególnej wartości przyrodniczej, historycznej lub kulturowej, 12) Gromadzenie i udostępnianie wydawnictw, filmów, nagrań, dokumentów i pamiątek związanych ze środowiskiem przyrodniczym, historią, kulturą i dniem dzisiejszym terenów nad Wdą, 13) Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami, organizacjami społecznymi i przedsiębiorstwami w realizacji celów statutowych.

§ 8b

1. Działalność pożytku publicznego wskazana w § 8 ust. 2 p. 1 - 6 oraz 11 - 13 ma charakter nieodpłatny. 2. Działalność pożytku publicznego wskazana w § 8 ust. 2 p. 1 - 2, 5 - 7 oraz 9 - 12 ma charakter odpłatny. 3. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych Bractwa.

Działania Bractwa Czarnej Wody

 1. Najważniejszymi dziedzinami pożytku publicznego, w których działa Bractwo, są:

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

2) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

4) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

5) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

6) turystyka i krajoznawstwo

 1. Zrealizowaliśmy 39 projektów związanych z naszymi celami statutowymi. Ich łączny budżet to ponad 1 mln zł. Podczas działań projektowych daliśmy od nas prawie 24,3 tys. godzin pracy społecznej.
 2. Byliśmy członkami Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”, obecnie należymy do LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” oraz Ogólnopolskiej Platformy Organizacji Przyjaznych Środowisku.
 3. Uczestniczymy w pracach organów społecznych związanych z ochroną przyrody (m. in. Rada Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Rada Leśnego Kompleksu Promocyjnego Bory Tucholskie, wcześniej Forum Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie).
 4. Organizujemy sami lub we współpracy konkursy wiedzy o tematyce przyrodniczej i regionalnej dla młodzieży szkolnej.
 5. Organizujemy i pomagamy w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez turystycznych i festynów.
 6. Współorganizujemy Oskie Biegi im. Krzysztofa Malinowskiego.
 7. Prowadzimy Klub Przygody, organizujący spotkania z ludźmi, którzy zwiedzają świat.
 8. W 2015 roku zrealizowaliśmy dziewięć zadań związanych z V Kongresem Kociewskim.
 9. Założyliśmy Kociewskie Koła PTTK „Budaje” w Osiu.
 10. Od jedenastu lat najwięcej czasu i pieniędzy poświęcamy prowadzeniu Klubu Imprez na Orientację AZYMUT Osie – organizujemy imprezy, uczestniczymy w zawodach szczebla regionalnego i ogólnopolskiego, prowadzimy szkolenia – są to działania skierowane głównie do dzieci i młodzieży. Na działania Azymutu przeznaczamy dochód z 1%.

O projektach Bractwa:

 1. Zrealizowanie przez Bractwo i partnerów 39 projektów o łącznym budżecie 1 mln 25 tys. zł, w tym dotacje w konkursach 185 tys. zł, budżet finansowy projektów realizowanych w ramach działalności gospodarczej 254,5 tys. zł, wkład finansowy oraz rzeczowy Bractwa i partnerów 276,5 tys. zł, wkład osobowy Bractwa i partnerów 309 tys. zł.
 2. Zaangażowanie społeczne członków, sympatyków i partnerów Bractwa w darmowe wykonanie konkretnych prac w ramach projektów (prawie 24,3 tys. roboczogodzin wartości 309 tys. zł wg niskich stawek).
 3. Uzyskanie dużego efektu społecznego – zaangażowanie sporej ilości ludzi do pracy na rzecz wspólnoty: w działaniach projektowych jako wykonawcy brało udział łącznie około 300 osób z gminy Osie.
 4. Uzyskanie istotnego efektu dodatkowego – w projektach z dotacją konkursową każda złotówka dotacji przyniosła 1,49 zł od Bractwa, partnerów i sponsorów oraz 1,67 zł wartości społecznej pracy zaangażowanych w projekty osób.

Projekty zrealizowane przez Bractwo:

 1. Zestaw widokówek „Gmina Osie na dawnej fotografii” 2005.
 2. „Dziedzictwo profesora Alfonsa Hoffmanna – z chlubnej karty dziejów powiatu świeckiego”, wyróżniony w skali ogólnopolskiej – program „Działaj lokalnie” PAFW 2005.
 3. „Wskrzeszamy turystyczno-rekreacyjną działalność profesora Alfonsa Hoffmanna” – program „Działaj lokalnie” PAFW 2006.
 4. Piknik Rodzinny „Brat do brata i będzie pełna chata – hangar w Żurze budzi się do życia” – projekt w konkursie LGD Bory Tucholskie „Promocja osiągnięć organizacji pozarządowych” 2007.
 5. „Popularyzujemy turystykę i kulturę ludową Ziemi Świeckiej. Ks. dr. Bernardowi Sychcie w 100-lecie urodzin” – program „Działaj lokalnie” PAFW 2007.
 6. „Pamiętamy o różnorodności naszych kulturowych korzeni – to, co zostało, niech przetrwa wieki” – program „Kultura Bliska” FWW 2007-08. Projekt zgłoszony do Fundacji Wspomagania Wsi znalazł się wśród 58 wyróżnionych spośród 462 zgłoszonych.
 7. „Turystyczna pajęczyna” – program „Razem znaczy lepiej – rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich” 2010.
 8. „Wydanie publikacji informacyjno – promocyjnej dotyczącej gminy Osie – Przewodnik turystyczny – praca zbiorowa pod redakcją Mariusza Chudeckiego” – projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu 2012, publikacja autorstwa członków i sympatyków Bractwa.
 9. Zestaw pocztówek „Gmina Osie na dawnej fotografii 2” 2015.
 10. Tablice pamiątkowe ks. Sychty w Osiu i prof. Hoffmanna w Żurze 2015.
 11. Gimnazjalny Konkurs Wiedzy „Nasza mała Ojczyzna Kociewie” 2015.
 12. „Leśna Za-Dyszka 2017” – bieg terenowy na leśnej trasie o długości 10 kilometrów. Startowało ponad 100 biegaczy z Polski północnej i środkowej 2017.
 13. „Leśna Za-Dyszka 2018” – startowało prawie 200 biegaczy 2018.
 14. Przewodnik po szlakach gminy Osie – w ramach projektu „Zielony Punkt Kontrolny Grzybek” 2018.
 15. XXX Oskie Biegi im. Krzysztofa Malinowskiego – start prawie 500 zawodników w biegu głównym, biegach dla dzieci, Nordic Walking i Biegu na Orientację.
 16. Rok rzeki Wdy – zawody InO, rajdy rowerowe, dwumiesięczny konkurs internetowy.

Realizacja projektów dla Wdeckiego Parku Krajobrazowego:

 1. „Na tropach II Rzeczypospolitej. Przyrodnicze i historyczne ślady okresu międzywojennego na terenie WPK" (cztery dwudniowe warsztaty z wycieczkami autokarowymi i dwiema publikacjami regionalnymi) 2013.
 2. „Bio+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim" (I etap - po cztery dwudniowe warsztaty dla 15 gimnazjów, II etap - obserwacje pogody i oraz inwentaryzacja flory i fauny przez 10 szkół, III etap - finał dla 5 najlepszych szkół) 2015-16.
 3. „Dziedzictwo kulturowe Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Południowe Kociewie" (z dwudniowymi warsztatami dla nauczycieli i wycieczkami po Kociewiu oraz dwiema publikacjami) 2016 i 2017.

Realizacja zadań publicznych "Działalność Klubu Imprez na Orientację Azymut Osie" (11 projektów z dotacją gminną) i „Impreza na Orientację Nad Wdą" (8 projektów z dotacją marszałkowską)

 1. Łączny budżet projektów – 510 tys. zł, w tym dotacje 138 tys. zł (gmina 114 tys. zł, województwo 21,5 tys. zł, powiat 2,5 tys. zł), wkład finansowo-rzeczowy Bractwa i partnerów 153 tys. zł, wkład osobowy 219 tys. zł (ponad 17100 godzin pracy społecznej).
 2. Przeprowadzenie kilkudziesięciu zawodów gminnych i harcerskich, kilkunastu szczebla regionalnego i dwóch ogólnopolskich.
 3. Start w ponad 160 zawodach rangi regionalnej i ogólnopolskiej.
 4. Zdobywanie odznaki InO.
 5. Wyszkolenie zawodników, sędziów i organizatorów InO.
 6. (patrz dział „Jak wykorzystamy 1%”).

Inne działania i osiągnięcia Bractwa

 1. Promowanie walorów gminy Osie, Wdeckiego Parku Krajobrazowego, powiatu świeckiego, Kociewia i Borów Tucholskich poprzez przeprowadzenie wielu imprez turystycznych.
 2. Wytyczenie nowych szlaków turystycznych: rowerowych im. ks. dr. Bernarda Sychty (54 km) oraz "Na tropach II RP" (55 km) i rowerowo-pieszego „Turystyczna Pajęczyna” (35 km).
 3. Przeprowadzenie samodzielnie lub wspólnie z partnerami wielu imprez turystycznych (wycieczki piesze, rowerowe, autokarowe, Marsze na Orientację), festynów (np. Piknik Rodzinny w Żurze, Wianki Świętojańskie) oraz spływów kajakowych.
 4. Pomoc w organizacji festynów „Lato we Wdeckim PK”.
 5. Pomoc w organizacji Maratonu Kajakowego „Zapora Żur”, w tym przeprowadzenie pięciu Kajakowych Imprez na Orientację.
 6. Przedłużenie istnienia stanicy wodnej w Żurze, uporządkowanie i szersze udostępnienie terenu koło hangaru, wykorzystanego później jako pole biwakowe.
 7. Uratowanie przed ostatecznym zapomnieniem istniejących na terenie gminy Osie i Wdeckiego PK 14 cmentarzy ewangelickich.
 8. Rozpropagowanie dwóch wybitnych postaci związanych z naszą gminą, powiatem i Kociewiem - prof. Alfonsa Hoffmanna i ks. dr. Bernarda Sychty (publikacje, obeliski z pamiątkowymi tablicami i nazwy ulic).
 9. Klub Przygody, prowadzony przez Bractwo we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury – spotkania z ludźmi, którzy przeżyli interesujące przygody w różnych dziedzinach życia, przede wszystkim podczas dalszych i bliższych podróży oraz wypraw.
 10. Założenie Kociewskiego Koła PTTK „Budaje” w Osiu – dla Organizatorów InO i innych chętnych (obecnie 21 członków).
 11. Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego w 2009 roku

Przygotowanie i wydanie publikacji o naszych terenach:

 1. Przewodnik historyczno-turystyczny „Profesor Alfons Hoffmann - człowiek, który oświetlił Pomorze”
 2. Przewodnik historyczno-turystyczny „Piękno przyrody, ludowej kultury i słowa. Śladami ks. dr. Bernarda Sychty po Ziemi Świeckiej”
 3. „Żyli wśród nas …” o ewangelikach na naszym terenie i ich cmentarzach
 4. „To warto zobaczyć. Gmina Osie. Gmina Śliwice”
 5. „Gmina Osie. Przewodnik turystyczny”
 6. „Szlakami prof. Alfonsa Hoffmanna i ks. dr. Bernarda Sychty po Ziemi Świeckiej”
 7. „Żyli wśród nas. Legenda o Osiu”
 8. „Zeszyty kociewskie Wdeckiego Parku Krajobrazowego” – dwie publikacje
 9. „Przewodnik po szlakach turystycznych gminy Osie”
 10. „Gmina Osie na dawnej fotografii” – dwa zestawy pocztówek.
 11. Współautorstwo różnych publikacji, m. in. "Informatora turystycznego powiatu świeckiego" i "Informatora o najciekawszych miejscach przyrodniczo-turystycznych Wdeckiego Parku Krajobrazowego".

Współorganizacja Oskich Biegów im. Krzysztofa Malinowskiego (od 2006 roku):

 1. Zainicjowanie i organizacja biegu głównego dla mężczyzn na trasie Żur – Osie o Puchar im. Profesora Alfonsa Hoffmanna. W 2016 roku odbył się 11., ostatni bieg. Obecnie rozgrywana jest Leśna Za-Dyszka.
 2. Zainicjowanie i prowadzenie klasyfikacji drużynowej Oskich Biegów w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów (o puchary Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu i puchary rodziny Malinowskich).
 3. Organizacja trzech profesjonalnych biegów „Leśna Za-Dyszka”, marszu Nordic Walking i Biegu na Orientację.

Wyróżnienia dla Bractwa

 1. Srebrna Statuetka Gminy Osie za piętnastoletnią aktywną i owocną działalność Bractwa (11 listopada 2015).
 2. 2016 rok - za realizację projektu "Działalność Klubu Imprez na Orientację Azymut Osie 2015”

Główne działania Azymutu - sekcji Bractwa Cz

 1. Prowadzimy szkolenia w zakresie podstawowym i specjalistycznym dla naszych zawodników oraz innych chętnych (szkoły, drużyny harcerskie, jednostka ratownicza), dwukrotnie organizowaliśmy i prowadziliśmy kurs Organizatora InO.
 2. Wyszkoliliśmy zawodników, sędziów i organizatorów InO (odpowiednie uprawnienia ma w Klubie 27 Organizatorów i 7 Animatorów InO).
 3. 10 lat Bractwo kieruje Pucharem Borów Tucholskich w InO.
 4. Zorganizowaliśmy około 60 zawodów gminnych i harcerskich.
 5. Przeprowadziliśmy 11 cykli mistrzostw gminy Osie w InO (łączny udział około 450 zawodników).
 6. Zorganizowaliśmy 4 mistrzostwa Hufca ZHP Świecie-Powiat.
 7. Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy 17 imprez szczebla regionalnego (w tym cztery miały też rangę ogólnopolską) – jedenaście InO „Nad Wdą” z trasami pieszymi, rowerowymi i kajakowymi (od 3 do 13 tras), udział 60 do 170 uczestników, InO Boruta (prawie 140 uczestników) oraz sześć Kociewskich Kajakowych InO „Zapora Żur”.
 8. Przeprowadziliśmy 10 InO na wodzie i 10 zawodów rowerowych.
 9. Startowaliśmy w 23 zawodach rangi ogólnopolskiej – Puchar Polski Młodzieży i Mistrzostwa Polski.
 10. Nasi zawodnicy uczestniczyli w 141 imprezach rangi regionalnej – Puchar Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Puchar Borów Tucholskich i Puchar Kociewia. Łącznie wzięło w nich udział 311 azymutowców. Na większości zawodów byliśmy największą zorganizowaną grupą uczestników.
 11. Łącznie członkowie Azymutu brali udział w 222 Imprezach na Orientację.
 12. Zdobyliśmy odznaki InO – 1 dużą brązowa i małe:12 złotych, 34 srebrne, 58 brązowych i 117 popularnych, licząc tylko posiadaczy aktualnych odznak, bo każdy z zawodników z wyższą odznaką musiał najpierw uzyskać tę niższego stopnia. Łącznie mamy 222 odznaki i zdobyliśmy dotychczas 11756 punktów (po 5 za każdy etap mistrzostw Polski, po 4 za etapy Pucharu Polski, po 2 za imprezy regionalne i po 1 za lokalne i inne).
 13. W zawodach różnego szczebla wzięło udział 534 osoby związane z gminą lub Azymutem. 77 osób (wyłącznie dzieci i młodzież) startowało w co najmniej 20 imprezach, a 24 z nich w 50 zawodach. Świadczy to o bardzo dużym zainteresowaniu dzieci i młodzieży tym rodzajem aktywności.
 14. Startowaliśmy (poza naszą gminą) w wielu miejscach województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego oraz w woj. mazowieckim, wielkopolskim i śląskim.
 15. Nasze działania w Borach Tucholskich i na Kociewiu, na terenie województw kujawsko – pomorskiego i pomorskiego, stanowią doskonałą promocję walorów turystycznych gminy, umiejętności jej mieszkańców oraz chęci pracy na rzecz społeczności lokalnej.
 16. Zrealizowaliśmy jedenaście zadań publicznych pn. „Działalność KInO Azymut Osie” z dotacją gminną oraz osiem zadań pn. „InO Nad Wdą” z dotacją marszałkowską (wnioski na czołowych miejscach w konkursach).
 17. Łączny budżet projektów to 510 tys. zł, w tym dotacje 138 tys. zł (gmina 114 tys. zł, województwo 21,5 tys. zł, powiat 2,5 tys. zł), wkład finansowo-rzeczowy Bractwa i partnerów 153 tys. zł, wkład osobowy 219 tys. zł (ponad 17100 godzin pracy społecznej). Pieniądze na naszą działalność pozyskujemy z dotacji konkursowych, wsparcia partnerów i sponsorów oraz z działalności gospodarczej Bractwa. Znaczącą część wkładu finansowego Bractwa stanowi dochód z 1%. 
 18. Partnerami w pracy Azymutu są samorządy woj. kujawsko-pomorskiego, powiatu świeckiego i gminy Osie, nadleśnictwa Osie, Trzebciny i Dąbrowa, Wdecki Park Krajobrazowy, Ochotnicza Straż Pożarna z Osia, Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego z Osia, Wdeckie WOPR, Klub Turystów Wodnych Celuloza Świecie, Gminny Ośrodek Kultury w Osiu, Kociewskie Koło PTTK „Budaje” w Osiu, 7 Drużyna Harcerska Azymut im. Szarych Szeregów w Osiu oraz przede wszystkim Szkoły Podstawowe w Osiu, Brzezinach i Wierzchach, których uczniowie stanowią większość członków naszego Klubu.
 19. Tylko w 2018 roku przeszkoliliśmy na poziomie podstawowym ponad 120 osób, w tym dzieci ze szkół podstawowych, młodzież szkół średnich oraz dorosłych z Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego. Rozegraliśmy osiem etapów mistrzostw gminy dzieci, w których wzięło udział 63 uczniów.

Sukcesy Azymutu

 • Powstanie dużej, zorganizowanej grupy osób, której osiągnięcia w zawodach oraz zgranie, otwartość i kultura są wysoko cenione przez innych organizatorów i naszych rywali.
 • 28 zwycięstw w Pucharze Polski Młodzieży i Mistrzostwach Polski, wygranie klasyfikacji generalnej Pucharu 2017 w TM (14-16 lat) oraz 2018 w TJ (17-20 lat).
 • Mistrzostwo Polski juniorów w Nocnych InO i nieoficjalne mistrzostwo młodzieży w tych samych zawodach.
 • II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Turystycznych Marszach na Orientację ekipy Skarmatu Toruń z dwójką naszych juniorek.
 • Trzykrotne mistrzostwo i dwa razy wicemistrzostwo Polski Szkół Leśnych w Biegach na Orientację (kategoria męska do 16 i do 18 lat) dla naszych zawodników
 • Dwa wicemistrzostwo Polski Leśników i start w Mistrzostwach Europy Leśników (cztery medale – złoty, srebrny i 2 brązowe) członka Azymutu (kategoria męska do 18 lat).
 • 193 zwycięstwa (237 zwycięskich zespołów, bo wygrane były też podwójne i potrójne) w różnych kategoriach na poszczególnych zawodach cykli pucharów regionalnych.
 • 36 zdobytych pucharów regionalnych w klasyfikacji generalnej cykli - 9 w Pucharze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 16 w Pucharze Borów Tucholskich i 11 w Pucharze Kociewia.
 • Nagroda w konkursie Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „Rodzynki z pozarządówki” za działalność Azymutu w 2015 roku.

2009 rok - za realizację projektu "Pamiętamy o różnorodności naszych kulturowych korzeni - to, co zostało, niech przetrwa wieki"

Dwie nagrody w Konkursie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą "RODZYNKI Z POZARZĄDÓWKI".

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

1) pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna, 2) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 3) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 4) sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 5) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 6) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 7) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 8) pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe, 9) pozostałe zakwaterowanie, 10) ruchome placówki gastronomiczne, 11) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 12) wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD, itp., 13) działalność organizatorów turystyki, 14) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 15) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane. Działalność gospodarcza jest prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego. Nadwyżka przychodów nad kosztami jest przeznaczona na działalność pożytku publicznego.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

1) Prowadzenie działalności popularyzatorskiej, wydawniczej i filmowej promującej walory terenów nad Wdą oraz ideę zrównoważonego rozwoju, 2) Organizowanie prelekcji, wystaw, pokazów oraz konferencji, 5) Promowanie walorów turystycznych rejonu Wdy, 6) Prowadzenie działalności interwencyjnej mającej na celu ochronę przyrody i środowiska oraz dóbr kultury, 7) Organizowanie i prowadzenie imprez turystycznych i sportowych, 9) Prowadzenie szkoleń w zakresie umiejętności turystycznych i sportowych, 10) Organizowanie festynów i konkursów, 11) Opiekę nad miejscami i obiektami o szczególnej wartości przyrodniczej, historycznej lub kulturowej, 12) Gromadzenie i udostępnianie wydawnictw, filmów, nagrań, dokumentów i pamiątek związanych ze środowiskiem przyrodniczym, historią, kulturą i dniem dzisiejszym terenów nad Wdą.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport amatorski, rekreacyjny
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animowanie działań wspólnot lokalnych
promocja regionu
edukacja ekologiczna
zrównoważony rozwój

Zarząd

Józef Malinowski, prezes
Aleksander Willim, wiceprezes
Mariusz Deinowski, wiceprezes
Mirosława Willim, skarbnik
Marek Miesała, sekretarz
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej