Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Stowarzyszenie Good Day
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
92-204
Miejscowość
Łódź
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000396318
REGON
10129292900000
NIP
728-27-85-167
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele stowarzyszenia:

 1. wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
 2. poprawa warunków hospitalizacji, leczenia i rehabilitacji dzieci,
 3. wypełnienie dzieciom hospitalizowanym czasu wolnego,
 4. działalność edukacyjna, kulturalna i wychowawcza,
 5. promocja zdrowia w tym propagowanie zdrowego trybu życia,
 6. opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych,
 7. wzmocnienia więzi rodzinnych, działania na rzecz integracji i rozwoju dzieci i młodzieży,
 8. zwiększenie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 9. aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych,
 10. działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych,
 11. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 12. zapobieganie skutkom nasilającej się patologii społecznej, a w szczególności alkoholizmowi, narkomanii, toksykomanii i innym uzależnieniom,
 13. promocja i organizacja wolontariatu,
 14. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym także krajoznawstwo,
 15. promocja różnych form aktywności sportowej,
 16. działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego, w tym edukacja ekologiczna,
 17. pomoc materialna i niematerialna osobom o najniższym statucie społecznym,
 18. "kultywowanie" starych rzemiosł (warsztaty gliniarskie, wyrób papieru czerpanego, produkty pochodzące z recyklingu), prowadzenie edukacji ekologicznej,
 19. działalność charytatywna: aukcje, koncerty, akcje m.in. o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

Sposoby realizacji:

 1. objęcie opieką dzieci w trakcie hospitalizacji na oddziałach szpitalnych,
 2. prowadzenie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, lekarskiej, zajęć terapeutycznych, grup samopomocowych, wychowawczych,
 3. organizowanie kursów, szkoleń, konferencji,
 4. organizowanie imprez masowych o charakterze dobroczynnym,
 5. organizowanie wycieczek i wypoczynku,
 6. organizowanie imprez sportowych,
 7. organizowanie pogadanek na temat profilaktyki uzależnień,
 8. pomoc bezrobotnym w poszukiwaniu pracy: aktywizacja rozwijanie zasobów ludzkich,
 9. przygotowywanie oraz wydawanie materiałów i opracowań dotyczących działań zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia,
 10. prowadzenie pomocy socjalnej, w postaci gromadzenia i rozprowadzania wśród potrzebujących żywności i odzieży,
 11. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i socjalnych dla niezaradnych,
 12. organizowanie kiermaszy, aukcji, festynów, loterii i konkursów,
 13. prowadzenie agencji zatrudnienia w zakresie świadczenia usług: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, pracy tymczasowej,
 14. promocja twórczości w zakresie szeroko rozumianej sztuki stymulującej prawidłowy rozwój psychofizyczny i intelektualny dzieci i młodzieży,
 15. organizowanie zajęć dodatkowych z zakresu sztuki dla dzieci i młodzieży,
 16. prowadzenie programów edukacyjnych na temat konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych podejmowania zachowań ryzykownych,
 17. organizowanie i prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych,
 18. organizowanie i prowadzenie przedszkoli integracyjnych,
 19. współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi,
 20. podejmowanie wszelkich prawem dozwolonych działań służących wypełnianiu celów statutowych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sztuki wizualne, wzornictwo
animacja społeczno-kulturalna
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa dziecka
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej