Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Gliwice

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Gliwice
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 231 47 61
Telefon
32 231 47 61
Adres rejestrowy
Ulica
Grottgera 70
Kod pocztowy
44-100
Miejscowość
Gliwice
Województwo
śląskie
Powiat
Gliwice
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Siedziba na parterze.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000255764
REGON
24038244100000
NIP
631-24-95-339
Rok powstania
1972
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
250
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Organizowanie wodnej służby ratowniczej.
Współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach oraz ochroną środowiska wodnego.
Udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach.
Programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego.
Nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania.
Ujawnienie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się, monitorowanie potencjalnych źródeł zagrożenia. Zespolenie działań prewencyjnych z działaniami interwencyjnymi w oparciu o powiadamianie i dysponowanie.
Występowanie do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji obiektów oraz urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych położonych nad wodą.
Wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego.
Dokonywanie przeglądów kąpielisk i pływalni oraz występowanie do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń.
Prowadzenie szkoleń kwalifikacyjnych i doskonalących oraz doskonalenie umiejętności ratowniczych. Nadawanie stopni młodszego ratownika i ratownika WOPR, tworzenie programów szkolenia w zakresie prowadzonej działalności, prowadzenie unifikacji systemów szkoleniowych z pokrewnymi podmiotami.
Egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność pływania.
Opiniowanie sprzętu i systematyki doboru sprzętu do działań w ratownictwie wodnym oraz działań prewencyjnych i interwencji.
Krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków.
Popularyzowanie celów statutowych.
Wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi organizacjami.
Prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.
Świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego.
Prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie i poprzez udział w innych przedsięwzięciach mających na celu uzyskanie środków na realizację zadań statutowych.
Różnorodna działalność mająca na celu ograniczenie liczby utonięć.
Wydawanie zaświadczeń bezpieczeństwa dla kąpielisk, pływalni, parków wodnych i innych obiektów wodnych i przywodnych.
Organizowanie pokazów ratownictwa wodnego w celu edukacji osób, szczególnie młodzieży w zakresie możliwości niesienia pomocy osobom tonącym.
Występowanie do administracji rządowej, władz samorządowych oraz gestorów (podmiotów gospodarczych i osób fizycznych) prowadzących działalność w dziedzinie wypoczynku osób nad wodami, do organizatorów imprez sportowych i rekreacyjnych na wodach w sprawach mających wpływ na bezpieczeństwo lub porządek na wodach.
Wykonywanie zadań zleconych "publicznych" w zakresie kultury fizycznej i sportu, oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a także innej sfery zadań publicznych związanych z realizacją celów statutowych. Działalność techniczno - operacyjna.
Organizowanie mobilnych zespołów interwencyjnych zdolnych do działań w przypadku zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych.
Organizowanie konferencji, sympozjów, szkoleń, kursów, wykładów i szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego, umiejętności pływania, żeglarskich, motorowodnych, uprawiania płetwonurkowania, pomocy przedmedycznej i innych przydatnych w ratownictwie wodnym.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ratownictwo pożarnicze, górskie, wodne, medyczne
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
Odbiorcy działań

Zarząd

Paweł Bomastyk, Komisja Rewizyjna
Marek Kolonko, Komisja Rewizyjna
Sławomir Cisowski, Komisja Rewizyjna
Bogdan Kozłowski, Prezes
Stefan Żeromski, Członek Zarządu
Sławomir Kamiński, Członek Zarządu
Dariusz Jaworek, Sekretarz
Wincenty Rajchel, Członek Zarządu
Krytian Malcherek, Członek Zarządu
Marcin Guś, Wiceprezes
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej