Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Stowarzyszenie "Szansa" w Żabiej Woli
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
502 906 424
Adres rejestrowy
Ulica
Warszawska 27
Kod pocztowy
96-321
Miejscowość
Żabia Wola
Województwo
mazowieckie
Powiat
grodziski
Gmina
Żabia Wola
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Jest podjazd.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000246618
REGON
14036968500000
NIP
529-17-13-657
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
26
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Nasze cele:

 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, także działania wspierające rozwój demokracji;
 • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi społeczno-kulturalnemu społeczności lokalnych, ochronę dóbr kultury i tradycji;
 • zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży;
 • przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym, upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu;
 • upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci, wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Powyższe cele Stowarzyszenie "Szansa" w Żabiej Woli zamierza realizować przez:

 • podejmowanie i prowadzenie przedsięwzięć mających na celu pobudzenie aktywności dzieci i młodzieży oraz umożliwianie realizowania różnorodnych inicjatyw podejmowanych przez młodzież i do niej skierowanych;
 • organizację i zagospodarowanie czasu wolnego oraz wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci, upowszechnianie sportu i rekreacji, krajoznawstwa, ekologii;
 • organizowanie, inicjowanie i rozwijanie form pomocy dla dzieci i młodzieży w rym wspomaganie nauki i procesów wychowawczych w rodzinach dysfunkcyjnych;
 • organizację działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promowanie działalności Stowarzyszenia na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym;
 • organizację współpracy międzynarodowej poprzez wymianę zdobytych doświadczeń;
 • przygotowanie kadry instruktorskiej oraz wolontariuszy dla potrzeb wdrażanych programów i animacji działań na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 • organizowanie szkoleń, odczytów inspirujących do podejmowania działań kształtujących pozytywne wzorce zachowań międzyludzkich.

Swoją działalność Stowarzyszenie opiera w zasadzie na pracy społecznej ogółu członków (w chwili rejestracji 20 osób). Członkowie Stowarzyszenia chcą przede wszystkim służyć mieszkańcom gminy, dlatego zadaniem priorytetowym jest organizowanie i rozwijanie form pomocy dla dzieci i młodzieży, próby zorganizowania czasu wolnego i upowszechnianie zdrowego stylu życia, zainteresowanie naszym regionem. Stowarzyszenie szczególną troską pragnie otoczyć także ludzi niepełnosprawnych i ich rodziny oraz osoby starsze. Planowana organizacja sieci wolontariatu będzie mieć na celu niesienie pomocy tym, którzy borykają się z problemami niepełnosprawności, starości czy też samotności.

Prowadzone działania:
Od 2008 roku Stowarzyszenie jest członkiem Programu Leader - Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Chełmońskiego".
Od 2008 roku organizujemy przedświąteczne zbiórki rzeczowe dla osób najuboższych (wielodzietne rodziny) mieszkańców naszej gminy oraz spotkania opłatkowe dla dzieci i młodzieży.
W 2010 r. oraz w 2012 r. zorganizowaliśmy ogólnodostępną plenerową imprezę integracyjną dla dzieci, młodzieży szkolnej i osób dorosłych pn. "Szansa na powrót do tradycji", której celem było podnoszenie jakości życia mieszkańców obszaru LGD oraz próbą odbudowania tradycji lokalnej związanej z obchodami Nocy Sobótkowej. W 2012 r. Stowarzyszenie w ramach „Małych projektów” złożyło do LGD „Ziemia Chełmońskiego” wniosek pn. „Szansa na powrót do tradycji” o refinansowanie wydatków związanych z organizacją zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Lider Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W 2012 roku Stowarzyszenie odrestaurowało groby Józefa Chełmońskiego i ks. Pełki, znajdujące się na Cmentarzu w Żelechowie na terenie Gminy Żabia Wola, które figurują w rejestrach zabytków oraz dwóch słupów informacyjnych mieszczących się przy wejściu na cmentarz. W dniu 19 grudnia 2012 r. zakończono wszystkie prace remontowe słupów, obydwu grobów i przeprowadzono ich odbiór. Stowarzyszenie w ramach „Małych projektów” złożyło do LGD „Ziemia Chełmońskiego” wniosek pn. ”Restauracja grobów Józefa Chełmońskiego i ks. Pełki” o refinansowanie wydatków związanych z organizacją powyższego zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - Lider Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Od początku naszej działalności wspieramy finansowo szkolny klub sportowy "ULKS Józefina". Pokrywamy koszty dojazdu i wyżywienia zawodników podczas meczy wyjazdowych oraz koszt zakupu niezbędnego sprzętu sportowego. W celu zebrania środków na to zadanie organizujemy loterie fantowe oraz licytacje.
Planujemy otwarcie w 2014 r. placówki wsparcia dziennego, w której będą realizowane nieodpłatne i odpłatne zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzieży, a także spotkania dla rodziców tych dzieci.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa dziecka
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Karolina Zaremba, Skarbnik
Andrzej Domański, Wiceprezes
Justyna Wodnicka-Żuk, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej