Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
33 845 82 03
Telefon
33 845 82 03
Adres rejestrowy
Ulica
Główna 125
Kod pocztowy
32-608
Miejscowość
Osiek
Województwo
małopolskie
Powiat
oświęcimski
Gmina
Osiek
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000250018
REGON
12020344000000
NIP
549-22-50-856
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2008
Ludzie
Liczba członków
24
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Naszą misją jest organizacja działań na rzecz mieszkańców gminy Osiek oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na jej terenie.

Celem stowarzyszenia jest realizacja i koordynacja zadań publicznych w zakresie:

 • Ochrony i promocji zdrowia - organizowanie imprez z zakresu profilaktyki i promowania zdrowego i higienicznego stylu życia.
 • Organizowania imprez kulturalnych (imprezy integracyjne, kulturalno-oświatowe).
 • Działania na rzecz promocji gminy.
 • Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych osób i rodzin.
 • Działalności charytatywnej.
 • Podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej.
 • Działalności na rzecz mniejszości narodowych.
 • Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • Upowszechnienia i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 • Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 • Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 • Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 • Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań, wspomagających rozwój demokracji.
 • Upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
 • Działań na rzecz integracji europejskich oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 • Promocji i organizacji wolontariatu.
 • Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez następujące działania:

 1. Organizowanie i wspieranie świetlic, poradnictwa, grup wsparcia oraz innych form bieżącej działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy.
 2. Organizowanie i udzielanie pomocy w zaspokajaniu materialnych, edukacyjnych i kulturalnych potrzeb ludzi, zwłaszcza dzieci i młodzieży.
 3. Promowanie i wspieranie pracy wolontariuszy.
 4. Prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji, odczytów, seminariów i konkursów.
 5. Prowadzenie działalności wydawniczej i dziennikarskiej w zakresie celów Stowarzyszenia.
 6. Prowadzenie pomocy i doradztwa.
 7. Pozyskiwania środków pomocy finansowej lub rzeczowej ze źródeł krajowych i zagranicznych.
 8. Współdziałanie ze szkołami, organami władz państwowych i samorządowych, organizacjami pozarządowymi w sprawach będących przedmiotem działania Stowarzyszenia.
 9. Integrację i inspirację środowisk lokalnych.
 10. Badanie potrzeb rynku usług społecznych.
 11. Tworzenie bazy do prowadzenia działalności w ramach statutu Stowarzyszenia.
 12. Organizowanie zawodów, imprez sportowych, imprez charytatywnych, rekreacyjnych i innych oraz różnych form rekreacji i wypoczynku.
 13. Podejmowanie wszelkich, zgodnych z prawem przedsięwzięć, które uznane zostaną za niezbędne i celowe do realizacji zadań statutowych.
 14. Powoływanie zgodnie z przepisami prawa agend i instytucji (fundacji, spółek itp.) niezbędnych do realizacji celów statutowych.
 15. Rozpowszechnianie i promowanie celów Stowarzyszenia w kraju i za granicą.
 16. Prowadzenie międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń.

Prowadzone działania:
Działania z zakresu pomocy społecznej kierowane do dzieci oraz osób i rodzin potrzebujących: pomoc rzeczowa, zbiórki odzieży, organizowanie ferii, mikołajek, dnia dziecka i innych imprez.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Katarzyna Bielas, członek zarządu
Bogumiła Pazdan, skarbnik
Agnieszka Gibas, sekretarz
Bartłomiej Kasperczyk, wiceprezes
Mariusz Brańka, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej