Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Stowarzyszenie "Hallelu Jah"
Logo 1%
To jest organizacja pożytku publicznego
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
504 134 712
Strona na Facebooku
Kanał na YouTube
Adres rejestrowy
Ulica
Pretficza 5 lok. 4
Kod pocztowy
53-328
Miejscowość
Wrocław
Województwo
Dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Adres biura
Dni i godziny pracy
Poradnia uzależnień, program CANDIS - poniedziałki 14.00-18.00, środy 14.00-18.00, czwartki 14.00-18.00.
Ulica
Katedralna 4 lok. 14
Kod pocztowy
50-328
Miejscowość
Wrocław
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
I piętro, ale jest winda.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000283158
REGON
02060354000000
NIP
899-26-21-122
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
16
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, a w szczególności przez krzewienie trzeźwości.
 2. Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, świadczenie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz stałe wspieranie osób trzeźwiejących w utrzymywaniu abstynencji i powracaniu do pełnienia utraconych ról społecznych.
 3. Organizowanie pomocy dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz podejmowanie prób w zakresie wyrównywania szans dla tych rodzin i osób.
 4. Organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa.
 5. Udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży oraz organizowanie takiego wypoczynku.
 6. Organizowanie pomocy dla ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
 7. Inną działalność dobroczynną i charytatywną.
 8. Realizację projektów z zakresu promocji kultury.
 9. Realizację projektów w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działanie na rzecz niepełnosprawnych, zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.
 10. Realizację uzgodnionych projektów w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 11. Działania promujące zatrudnienie i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem.

Prowadzone działania:

PUNKT KONSULTACYJNY
Zachęcamy do odwiedzenia prowadzonego przez nas od września 2003 r. Punktu Konsultacyjnego dla sób Uzależnionych. Punkt jest miejscem, w którym osoby uzależnione mogą napić się herbaty, otrzymać odzież, skorzystać z łazienki, porozmawiać o swoich problemach. Oferta Punktu:
-w ramach dyżurów konsultacyjnych pomagamy osobom uzależnionym w znalezieniu miejsc w ośrodkach resocjalizacji, na oddziałach detoksykacji, w szpitalu zakaźnym, na terapii ambulatoryjnej itp.
-prowadzimy poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
-wspieramy osoby, które ukończyły terapię i podejmują wysiłek życia na trzeźwo poprzez poradnictwo oraz pomoc duszpasterską
-w uzasadnionych przypadkach kupujemy bilety dojazdowe lub konwojujemy pacjenta do ośrodka
-dopingujemy osoby trzeźwiejące do utrzymywania abstynencji i powracania do ról społecznych (wyjście z bezdomności, naprawienie relacji rodzinnych, podjęcie przerwanej nauki)
-wspólne spędzamy wolny czas na rozwijaniu pasji i zainteresowań (mecze piłki nożnej, wyjazdy integracyjne, wspólne wyjścia na koncerty, wyjazdy na rekolekcje wakacyjne)
-udzielamy wsparcia psychicznego i duchowego osobom z wirusem HIV.
Cele pracy Punktu:
-wzbudzenie chęci wyzdrowienia w osobach uzależnionych
-podjęcie przez nie leczenia w ośrodku rehabilitacji i readaptacji
-odnalezienie przez osoby po terapii swojego miejsca w środowisku (readaptacja społeczna)
-proponowanie osobom, którym pomagamy, włączenia się w życie grupy jaką jest katolicka wspólnota Hallelu Jah - nowe środowisko, w którym ważne są takie wartości jak samokontrola, abstynencja, uczciwość, samorozwój i inne wynikające ze świadomego przeżywania chrześcijaństwa
-wytworzenie u osób trzeźwiejących osobistych relacji międzyludzkich, opartych na odpowiedzialnej przyjaźni; rozwój aktywności; odkrycie własnych talentów i możliwości
-podjęcie przez osoby uzależnione przerwanej nauki i powrót do konstruktywnych ról społecznych (praca zawodowa, rodzina, małżeństwo)

Gdzie nas znaleźć?
-spotkania wspólnoty:
niedziele godz. 11.00, ul. Katedralna 4 (Msza Św. w Kościele pw. Piotra i Pawła)
środy godz.19.00, dom oo. salezjanów, ul. Grunwaldzka (za Mostem Grunwaldzkim - wejście po schodkach)
-Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych (patrz mapka)
lokal przy ul. Prądzyńskiego 37/1
Godziny pracy Punktu
poniedziałek 13.30-18.00
wtorek 10.30-16.00
środa 13.00-17.30
czwartek 13.00-18.00
piątek 13.30-16.30
Telefon do Punktu: 071 799 89 83 czynny w godzinach dyżurowania (patrz grafik powyżej)
Kontakt poza godzinami pracy punktu: 507 543 255 (Magdalena Ryba)

Akcentujemy wymiar duchowy człowieka:
Podstawą działania naszej grupy jest wiara, że człowiek jest istotą, która oprócz wymiaru fizycznego i psychicznego posiada również wymiar duchowy. Narkomanię widzimy więc nie tylko jako chorobę ciała i umysłu, ale także i ducha. Warunkiem zdrowia jest zaspokojenie potrzeb ludzkich na wszystkich trzech płaszczyznach. Wierzymy, że każdy może ten stan osiągnąć, gdy uzależniony - obok psychoterapii uzależnienia - zadba o swój rozwój duchowy poprzez modlitwę osobistą, poznawanie Boga przez lekturę Pisma Świętego i życie sakramentalne. Wierzymy, że są to drogi, przez które Bóg wchodzi w życie ludzkie i uzdrawia je.

"Zielone mity" czyli Internetowy Punkt Konsultacyjny
Inną inicjatywą jest działająca od 2004 roku strona internetowa poświęcona marihuanie - www.zielonemity.republika.pl - która, obok pewnych treści, jest miejscem wirtualnego kontaktu z konsultantem (przez pocztę elektroniczną, przez komunikator internetowy, cotygodniowy czat czy forum mające charakter wspierający dla podejmujących abstynencję i dla bliskich).

Grupa motywacyjna
Co miesiąc w punkcie organizujemy spotkanie połączone z posiłkiem, prezentacją oferty pomocowej Punktu, świadectwem życia w trzeźwości, indywidualnym dzieleniem oraz zachętą do podjęcia zmiany życia. Celem spotkań jest motywowanie do podjęcia leczenia, do zmiany trybu życia, do uwierzenia w to, że dla każdego jest szansa - choćby nawet wszyscy (łącznie z nim samym) go przekreślili.

Czym jest Hallelu Jah?
Działania na rzecz osób uzależnionych to tylko część tego, co robimy. Wspólnotą Hallelu Jah od lat opiekuje sie ks. bp Andrzej Siemieniewski., a od roku ks. Włodzimierz Wołyniec. Oprócz tego, że budując tę wspólnotę tworzymy dla siebie miejsce duchowego rozwoju - od początku jej istnienia (ponad 20 lat temu) staramy się "wychodzić na zewnątrz". Stąd przez cały rok prowadzimy rekolekcje i akcje ewangelizacyjne w rożnych miejscach: więzieniach, ośrodkach terapii uzależnień, placówkach wychowawczych itp. Od kilku lat współpracujemy z ośrodkiem w Sadowicach, gdzie jesteśmy regularnie z propozycjami formacji duchowej, ze świadectwami trzeźwości i wolności od zniewoleń. Wspieramy też parafie w przygotowaniu młodzieży do bierzmowania, organizujemy wyjazdowe obozy młodzieżowe oraz rekolekcje. Od niedawna we współpracy z ks. Ryszardem Zawadzkim współdziałamy na polu duszpasterskim w noclegowni prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Więcej o Wspólnocie Hallelu Jah można dowiedzieć się ze strony internetowej www.hallelujah.pl

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Za statutem: 1. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową w zakresie działalności pożytku publicznego. 2. Działalnością nieodpłatną w zakresie działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia są prelekcje w szkołach dot. profilaktyki AIDS, prowadzenie punktu konsultacyjnego i innych programów dot. profilaktyki uzależnień oraz wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS. Ta sama działalność może być także realizowana odpłatnie. 3. Działalnością nieodpłatną w zakresie wspomagania celów związanych z kultem religijnym jest działalność edukacyjna w ramach organizowanych przez Stowarzyszenie (za aprobatą asystenta kościelnego) rekolekcji, seminariów naukowych i innych form. Ta sama działalność może być także realizowana odpłatnie. 4. Pozostała statutowa działalność Stowarzyszenia jest nieodpłatna. 5. Stowarzyszenie mocą uchwały Zarządu określa inne rodzaje działalności odpłatnej i nieodpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
film
edukacja kulturalna
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
profilaktyka uzależnień
rehabilitacja, terapia
pomoc finansowa
poradnictwo specjalistyczne

Zarząd

Jędrzej Maciuk, prezes
Krzysztof Wierny, zastępca
Małgorzata Widuch, skarbnik
Magdalena Maciuk, sekretarz
Reklama

Sponsorzy i grantodawcy

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji