Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Stowarzyszenie "EKOSKOP"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
607 039 990
Adres rejestrowy
Ulica
Strzelnicza 15 lok. 9
Kod pocztowy
35-103
Miejscowość
Rzeszów
Województwo
podkarpackie
Powiat
Rzeszów
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
26 schodów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000273010
REGON
18020148600000
NIP
8133488654
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2008
Ludzie
Liczba członków
24
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem działania Stowarzyszenia jest ochrona środowiska oraz wspieranie i koordynowanie inicjatyw obywatelskich zmierzających do realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) poprzez:
1) Działalność edukacyjną na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa.
2) Działania na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego i energetyki odnawialnej, recyklingu odpadów opakowaniowych oraz zagospodarowania odpadów niebezpiecznych.
3) Ochronę naturalnych siedlisk roślin i zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego i bioróżnorodności.
4) Działania na rzecz rozwoju regionalnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
5) Działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i szerzenia tolerancji, wspomagające rozwój demokracji.
6) Działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz partnerskiego udziału społeczeństwa polskiego w Unii Europejskiej.
7) Ochronę i promocję zdrowia poprzez propagowanie zdrowego stylu życia z uwzględnieniem akcji przeciwdziałającym patologiom społecznym w tym alkoholizmowi i narkomanii.
8) Działania wspierające równość szans kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałające bezrobociu.
9) Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
10) Upowszechnianie i ochronę praw konsumentów.
11) Działania na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
12) Organizację i promocję wolontariatu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą zadania:
1) Prowadzenie Podkarpackiego Centrum Edukacji Ekologicznej.
2) Prowadzenie edukacji ekologicznej.
3) Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz tworzenie infrastruktury zgodnej z celami statutowymi.
4) Prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej, szkoleniowej i instruktażowej.
5) Organizowanie akcji, spotkań, targów, kongresów, warsztatów, seminariów i konferencji.
6) Organizowanie konkursów, wystaw, koncertów, występów, festiwali i wyjazdów studialnych.
7) Organizowanie wycieczek, zielonych szkół, obozów letnich i zimowych.
8) Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych oraz innych związanych z promocją i wspieraniem celów statutowych.
9) Współpracę z osobami fizycznymi, organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia.
10) Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach dotyczących celów statutowych.
11) Występowanie do organów administracji publicznej lub sądów powszechnych o zastosowanie środków zmierzających do usunięcia zagrożenia środowiska na określonym terenie działań Stowarzyszenia, restytucji lub naprawy zaistniałych w związku z tym szkód.
12) Składanie organom władz lokalnych wniosków i zastrzeżeń do projektów lokalizacji inwestycji o szkodliwym wpływie na środowisko.
13) Inne działania realizujące cele statutowe.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Zarząd

Sławomir Uchman, skarbnik
Maciej Kunysz, wiceprezes
Kasia Ruszała, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej