Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Webinar o zarządzaniu finansami w NGO [16.10.23] Poznaj kluczowe obszary. Sprawdź program >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Stowarzyszenie na rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie "Dobra Wola"

Stowarzyszenie na rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie "Dobra Wola"
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
602 748 816
Adres rejestrowy
Ulica
Modrzewiowa 3
Kod pocztowy
05-500
Miejscowość
Nowa Iwiczna
Województwo
mazowieckie
Powiat
piaseczyński
Gmina
Lesznowola
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000256560
REGON
14054553800000
NIP
1231082180
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2007
Ludzie
Liczba członków
30
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj Stowarzyszenie na rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie "Dobra Wola"

przekaż darowiznę

Naszą misją jest:

1/ działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym i fizycznym, przestrzegania wobec nich praw człowieka i obywatela, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.

2/ wszechstronna pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i fizycznymi upośledzających ich normalne funkcjonowanie w społeczeństwie, a także ich rodzinom, opiekunom, oraz pracujących z nimi specjalistom.

3/ rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Co robimy "w pigułce":

1/ rozwijamy nowatorskie inicjatywy w ramach solidarności społecznej – budujemy Farmę Dobrej Woli – pierwszy na świecie inteligentny ośrodek dla osób z niepełnosprawnością, który zapewni mieszkania, terapię, opiekę, a także pracę dostosowaną do możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną;

2/ organizujemy system wsparcia – od 2006 roku wsparliśmy terapię ponad 2 000 osób z niepełnosprawnością. Jesteśmy pionierem w organizacji półkolonii i zimowisk dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, które z dala od swoich rodzin mogą uczą się niezależności i samodzielności;

3/ aktywizujemy lokalne społeczności – od 13 lat organizujemy Tataspartakiadę, jedyną imprezę sportową wzmacniającą rolę ojca w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem. Prowadzimy sieć społeczną Niewidzialne Dzieci integrującą rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Powołaliśmy pierwszą w Europie Drużynę Pożarniczą złożoną z osób niepełnosprawnych intelektualnie, która szkoli OSP z ratownictwa osób z różnym stopniem upośledzenia. Sadzimy Las Dobrej Woli – w ramach projektu, który każdego roku aktywizuje lokalne środowisko;

4/ wspieramy zaangażowanie społeczne poprzez wolontariat – każdego roku ponad 300 wolontariuszy pomaga nam walczyć o lepsze jutro dla tych, którzy nie są w stanie robić tego sami. W podziękowaniu za zaangażowanie, od ośmiu lat organizujemy dla nich letni Festiwal Muzyczny Wolpreza. Opracowaliśmy też program wolontariatu dla podopiecznych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Zakładów Poprawczych, dzięki czemu zarażamy trudną młodzież ideą pomagania. Uruchomiliśmy program resocjalizacji więźniów „Katharsis” przy współpracy osadzonych w zakładach karnych i niepełnosprawnych dzieci;

5/ prowadzimy system wsparcia i opieki psychologicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, prowadzimy wsparcie dzięki działąlności naszych eksertów przez doświadczenie, powołujemy infolinię Telefon Wsparcia Dobrej Woli dla osób w kryzysie. 

W 2013 roku Prezes Stowarzyszenia Jacek Zalewski, za prowadzoną działalność, został uhonorowany Międzynarodowym Orderem Uśmiechu.

Od 2007 roku Stowarzyszenie przyznaje statuetkę Anioła Dobrej Woli osobom, które wyróżnia wyjątkowo dobra energia w działaniu na rzecz osób z  niepełnosprawnością. Wśród laureatów są sportowcy, dziennikarze, politycy, naukowcy, artyści i przedstawiciele biznesu.

Swoje cele realizujemy poprzez:

1/ współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, środkami masowego przekazu oraz wszystkimi organizacjami społecznymi;

2/ utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi organizacjami o tym samym lub podobnym charakterze;

3/ prowadzenie szkoleń, doradztwa i kursów;

4/ podejmowanie działalności informacyjnej, reklamowej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych;

5/ prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii;

6/ prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych działalności kulturalnej i sportowej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;

7/ wspieranie wszechstronnej aktywności osób niepełnosprawnych oraz wszelkich form samopomocy wzajemnej wśród niepełnosprawnych i ich rodzin;

8/ wspieranie w miarę możliwości osób niepełnosprawnych i ich rodzin;

9/pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

10/ wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;

11/ działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

12/ podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

13/ działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

14/ ochronę i promocję zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej;

15/ działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

16/promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

17/ działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

18/ działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

19/ działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

21/ działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

22/ naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie;

23/ działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

24/ kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

25/ wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

26/ ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;

27/ turystykę i krajoznawstwo;

28/ porządek i bezpieczeństwo publicznego;

29/ upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

30/ udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

31/ ratownictwo i ochronę ludności;

32/ upowszechnianie i ochronę praw konsumentów;

33/ działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

34/ promocję i organizację wolontariatu;

35/ działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

36/ działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

37/ przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

38/ działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust 1 pkt 1-32a ustawy.

Darowizny zbierane z pomocą  wplacam.ngo.pl

Farma Dobrej Woli
Wspólnie tworzymy innowacyjny ośrodek dla niepełnosprawnych
10,00 zł
Budujemy mury!
20,00 zł
Instalujemy elektronikę!
50,00 zł
Wyposażamy mieszkania!
Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Zarząd

Jacek Zalewski, prezes zarządu
Piotr Kandyba, członek
Leszek Karwowski, członek
Mirosława Bartosik, członek
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
19802200000003344420000001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej