Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
84 638 59 07
Telefon
84 638 59 07
Adres rejestrowy
Ulica
Św. Piątka 24
Kod pocztowy
22-400
Miejscowość
Zamość
Województwo
lubelskie
Powiat
Zamość
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000257139
REGON
06013809700000
NIP
922-28-41-130
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
17
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Misją dla SNSwZ, organizacji pozarządowej jest PRACA ZAMIAST ZASIŁKU - idea zatrudnienia socjalnego mającego na celu pomoc w powrocie na otwarty rynek pracy, doprowadzenie do usamodzielnienia się osób dotkniętych dysfunkcjami i bezrobociem, do samodzielności ekonomicznej. Osoby np. trwale bezrobotne objęte profilaktyką społeczną, dzięki instytucjonalnym mechanizmom mają możliwość podjęcia zatrudnienia przez readaptację zawodową i integrację społeczną, a tym samym powrotu na rynek pracy i do społeczeństwa.

Dla kierownictwa SNSwZ celem priorytetowym jest prowadzenie form zatrudnienia socjalnego, m.in. Klubu Integracji Społecz oraz wspieranie spółdzielczości socjalnej poprzez prowadzenie OWES.

Główne cele działań:
1) Wspieranie i uzupełnianie polityki społecznej i rozwoju gospodarczego państwa.
2) Promowanie i wspomaganie rozwoju społeczności, regionów, krzewienie poczucia patriotyzmu, umacnianie więzi z tradycjami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi.
3) Promowanie i wspomaganie rozwoju ruchu spółdzielczego i przedsiębiorczości, w tym zasad ekonomii społecznej oraz podmiotów z sektora pozarządowego.
4) Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
5) Współudział w tworzeniu systemu i warunków kształcenia ogólnego, zawodowego i kształcenia ustawicznego.
6) Współdziałanie z administracją rządową i samorządową w celu aktywizacji grup społecznych działających w środowisku.
7) Organizowanie i wspieranie działań zapobiegających zjawisku bezrobocia i wykluczenia społecznego.
8) Pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,oraz wyrówny-wanie szans funkcjonowania w społeczeństwie dzieci z takich rodzin.
9) Stwarzanie warunków do lepszego przystosowania społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.
10) Współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi.
11) Tworzenie warunków rozwoju kulturalnego, wypoczynku i rekreacji osób dorosłych.
12) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami.

Prowadzone działania
Realizacja zadań publicznych, m.in. Prezydenta Miasta Zamość, od 2007r. w zakresie Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Mieście Zamościu - prowadzenie Klubu Integracji Społecznej.
Realizacja partnerskich zadań z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu, Zarządami dwóch Zamojskich Osiedli, Stowarzyszeniem Zamojskie Centrum Wolontariatu - w kierunku rozwoju ekonomii społecznej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej