Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Związek Strzelecki
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
604 219 765
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Struga 1
Kod pocztowy
26-600
Miejscowość
Radom
Województwo
mazowieckie
Powiat
Radom
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000239467
REGON
670225935
NIP
7251908864
Rok powstania
1910
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
450
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Flaga ZS

Flaga ZS

Autor/źródło: Związek Strzelecki

Orzeł ZS

Orzeł ZS

Autor/źródło: Związek Strzelecki

Odznaka organizacyjna dla Strzelców ZS

Odznaka organizacyjna dla Strzelców ZS

Autor/źródło: Związek Strzelecki

Odznaka organizacyjna dla Orląt ZS

Odznaka organizacyjna dla Orląt ZS

Autor/źródło: Związek Strzelecki

Miniatura Flaga ZS
Miniatura Orzeł ZS
Miniatura Odznaka organizacyjna dla Strzelców ZS
Miniatura Odznaka organizacyjna dla Orląt ZS

Związek Strzelecki jest zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną
stowarzyszeniem, mogącym używać skrótu ZS, działającym na podstawie ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych ustaw. Jest dobrowolnym,
samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób, które swoim działaniem chcą przyczyniać się do
upowszechniania wartości patriotycznych i proobronnych, działających w oparciu o niniejszy
Statut oraz regulaminy zatwierdzane przez Zarząd Główny Związku Strzeleckiego.
Jest bezpośrednim spadkobiercą ideowym i duchowym Związku Strzeleckiego
z lat 1910-1914 i 1919-1939, którego celem jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw,
postaw i działań sprzyjających rozwojowi dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Związek Strzelecki przygotowując Polaków do służby obywatelskiej kieruje się w swojej
działalności dobrem Państwa Polskiego, a jako organizacja z ducha i czynu apolityczna,
służy tylko dobru Rzeczypospolitej Polskiej.

Cele ZS
1. Głównym celem ZS jest: krzewienie świadomości narodowej i kulturowej w oparciu
o takie wartości jak: BÓG–HONOR–OJCZYZNA, podtrzymywanie i kontynuowanie tradycji
Związku Strzeleckiego, działanie na rzecz wychowania obywatelskiego opartego na
ideologii państwowotwórczej i dyscyplinie społecznej wynikających ze wskazań
Założyciela i Pierwszego Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego –
Józefa Piłsudskiego zapisanych na trwałe w Prawie i Przyrzeczeniu Strzeleckim, działanie
na rzecz współpracy z organami władzy publicznej, administracji rządowej
i samorządowej, placówkami oświaty i wychowania, Wojskiem Polskim innymi służbami
mundurowymi, Kościołem Katolickim i innymi Kościołami oraz związkami wyznaniowymi,
a także z organizacjami społecznymi i podmiotami, których cele i działalność nie są
sprzeczne z celami ZS.
2. Pozostałe cele realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, to:
1) prowadzenie działalności informacyjnej o zasadach naboru do służb mundurowych
przede wszystkim w Siłach Zbrojnych RP, Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej
oraz pomocy w uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji,
2) popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu wojskowości, strzelectwa
sportowego, z zakresu musztry, struktury oddziałów wojskowych, sztuki
przetrwania, taktyki, umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią,
3) podnoszenie umiejętności strzeleckich członków ZS,
4) zrzeszanie osób o zainteresowaniach kolekcjonerskich, w szczególności związanych
z historią wojskowości, historią rozwoju wojskowej myśli technicznej itp.,
5) kształtowanie u członków ZS patriotyzmu i walorów moralnych, poczucia godności
osobistej, zrozumienia zasad dyscypliny i solidarności oraz potrzeb sumiennego
wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich,
6) przekazywanie i propagowanie wiedzy historycznej i tradycji oręża Wojska
Polskiego,
7) prowadzenie szkoleń dla członków ZS w zakresie służby informacyjnej oraz służby
porządkowej i organizatora imprez masowych po spełnieniu odpowiednich
wymagań,
8) krzewienie zasad bezpiecznego i sprawnego posługiwania się bronią palną,
upowszechnianie wiedzy o obowiązujących przepisach dotyczących dostępu do
broni i amunicji, w szczególności o ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,
9) popularyzowanie sportów strzeleckich w zakresie sztuk walki poprzez szkolenia
i formy zawodów w strzelectwie odbywających się na strzelnicach,
10) wpieranie członków ZS w zakresie kolekcjonerstwa broni, pamiątek historycznych
z okresu różnych epok dotyczące prowadzonych wojen,
11) budowa i adaptacja obiektów szkoleniowych (obiektów sportowych, stadionów,
boisk i strzelnic),
12) działanie na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni,
13) udzielanie doraźnej pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, konfliktów
zbrojnych i wojen na obszarze Polski,
14) działanie na rzecz wspierania ratownictwa i ochrony ludności,
15) współdziałanie z właściwymi organami administracji, w tym z właściwymi służbami
mundurowymi, na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz
bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
16) działanie na rzecz nauki, kultury, sztuki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia,
dziedzictwa narodowego, kultu religijnego, w tym m.in. chrześcijaństwa,
17) tworzenie warunków do uprawiania sportu zarówno przez dzieci, młodzież szkolną
oraz osoby niepełnosprawne,
18) działanie na rzecz turystyki i krajoznawstwa, ekologii, ochrony środowiska i zwierząt,
19) działanie na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, pomocy społecznej,
w tym w szczególności rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
20) działanie wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
społecznej, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób
pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy,
21) działanie na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, promocja
Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, pomoc Polonii i Polakom,
22) działanie na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami, wspieranie wolontariatu, przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym oraz działalności charytatywnej,
23) upowszechnianie ochrony wolności, praw człowieka, swobód obywatelskich oraz
działań wspomagających rozwój demokracji.

Formy realizacji celów statutowych
ZS realizuje swoje cele statutowe w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
1. Działalność nieodpłatna Związku Strzeleckiego:
1) rozwijanie działalności patriotycznej i proobronnej społeczeństwa i swoich
członków,
2) organizowanie konkursów wiedzy z zakresu historii Polski, pikników o charakterze
patriotycznym, historycznym, pokazów historycznego umundurowania i uzbrojenia
żołnierza polskiego, naukę pieśni patriotycznych,
3) organizowanie i wspieranie wystaw broni, wystaw kolekcji broni, szerzenie wiedzy
o broni palnej i bezpiecznego obchodzenia się z nią,
4) prowadzenie współpracy na rzecz integracji europejskiej, realizację programów
i projektów z europejskimi instytucjami i partnerami samorządowymi oraz
organizacjami pozarządowymi,
5) prowadzenie wykładów, kursów, ćwiczeń, obozów i innych form edukacji
proobronnej,
6) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami
powołanymi do działania w zakresie obronności państwa, ochrony i bezpieczeństwa
publicznego, placówkami oświaty i wychowania, w zakresie realizacji programu
wychowania ogólnego i obywatelskiego młodzieży,
7) wyszkolenie proobronne (prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów,
szkolenie komendantów i instruktorów),
8) organizację wszelkiego rodzaju imprez, wyjazdów, wycieczek, uroczystości i rocznic,
9) działalność kulturalną, edukacyjną, sportową, wydawniczą, stypendialną,
informacyjną i promocyjną,
10) udział w różnego typu uroczystościach o charakterze patriotycznym,
w uroczystościach państwowych i narodowych oraz religijnych,
11) organizowanie i prowadzenie ćwiczeń i obozów dla dzieci i młodzieży,
12) organizowanie różnych przedsięwzięć w celu kształtowania i propagowania
zdrowego trybu życia i podnoszenia sprawności fizycznej,
13) tworzenie i wspieranie działalności ośrodków szkoleniowych służących
podwyższaniu wiedzy i umiejętności członków ZS oraz nadawanie, uprawnień
i zaświadczeń,
14) pozyskiwanie mienia ruchomego i nieruchomego na działalność szkoleniową,
15) organizacja imprez, konferencji i wykładów,
16) promowanie idei ZS z wykorzystaniem Internetu,
17) promocja i organizacja wolontariatu, działalność leczniczą i rehabilitacyjną,
18) sprzedaż wyrobów wytworzonych w ramach celów statutowych, szczególnie
wytworzonych przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa,
19) upowszechnianie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej
osobowości, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, promujący zdrowy styl życia,
wolny od uzależnień.
2. Działalność odpłatna Związku Strzeleckiego:
1) organizowanie szkoleń, kursów i zawodów,
2) odpłatność za legitymacje, książeczki itp.,
3) wpłaty za materiały szkoleniowe,
4) organizowanie rekonstrukcji historycznych,
5) inne opłaty (wynagrodzenia) pobierane od beneficjentów do wysokości
poniesionych kosztów, w ramach działań statutowych mieszczących się w sferze
pożytku publicznego określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

2. Działalność odpłatna Związku Strzeleckiego: 1) organizowanie szkoleń, kursów i zawodów, 2) odpłatność za legitymacje, książeczki itp., 3) wpłaty za materiały szkoleniowe, 4) organizowanie rekonstrukcji historycznych, 5) inne opłaty (wynagrodzenia) pobierane od beneficjentów do wysokości poniesionych kosztów, w ramach działań statutowych mieszczących się w sferze pożytku publicznego określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sport wyczynowy, profesjonalny
sport amatorski, rekreacyjny
rekreacja, wypoczynek
hobby
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
obronność państwa
animowanie działań wspólnot lokalnych
promocja regionu
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
PR i promocja organizacji
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności
badania naukowe
Odbiorcy działań

Zarząd

Roman Burek, Komendant Główny - Prezes Zarządu
Marcin Bicz, Członek Zarządu Głównego
Rafał Bociąg, Członek Zarządu Głównego
Stanisław Deska, Członek Zarządu Głównego
Mateusz Wałęka, Członek Zarządu Głównego
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
18213000042001035139910001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej