Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Lubelska Fundacja MOST
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
608 056 898
Adres rejestrowy
Ulica
Paganiniego 9 lok. 104
Kod pocztowy
20-850
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000260669
REGON
06015801300000
NIP
712-30-18-461
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Celami Fundacji są:

 1. Podnoszenie świadomości społecznej, promowanie społeczeństwa obywatelskiego w kraju i poza granicami Polski;
 2. Integracja międzynarodowego środowiska biznesu, nauki, samorządów, organizacji pozarządowych, wolontariatu, kultury i sztuki oraz integracji innych środowisk zainteresowanych współpracą z Polską, budowanie partnerstwa z nimi.
 3. Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji dotyczącej realizacji inicjatyw i integracji społeczeństwa obywatelskiego, działalność badawcza, doradcza i informacyjna, wspieranie niezależnych mediów.
 4. Inicjowanie współpracy kulturalnej, pogłębienie dialogu między kulturami społeczności i różnych narodów, ochrona zabytków.
 5. Wszechstronna edukacja dzieci, młodzieży na wszystkich poziomach nauczania w duchu tolerancji, wzajemnego poznania i współdziałania bez względu na pochodzenie, wyznanie i narodowość.
 6. Zachowanie, ochrona i odtwarzanie środowiska naturalnego.
 7. Wspieranie rozwoju regionalnego Lubelszczyzny.
 8. Wspieranie równouprawnienia kobiet i mężczyzn, tolerancji i przyjaźni.
 9. Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu.
 10. Wspieranie i niesienie pomocy:
 • Osobom niepełnosprawnym;
 • Szczególnie zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym;
 • Społecznie upośledzonych;
 • Dzieciom krzywdzonym przez los;
 • Repatriantom;
 • Uchodźcom;
 • Polakom poza granicami Polski.
 • Weteranom, uczestnikom działań wojennych i ich rodzinom.
 • Bezrobotnym;
 • Najbiedniejszym.

Prowadzone działania
Projekt "Im więcej wykryjemy talentów tym będzie wolniejszy i zamożniejszy kraj", głównym celem jest wymiana doświadczeń III sektora w Polsce i na Białorusi w odrodzeniu rzemiosł oraz kultywowaniu tradycji i zwyczajów ludowych.Uczestnikami danego projektu będą ( ze strony polskiej i strony białoruskiej) dzieci, młodzież i starsze pokolenie; przedstawiciele różnych warstw społeczeństwa: różnych zawodów, różnych poglądów, z różnym wykształceniem, ale których łączą wspólne słowiańskie korzenie.

Najważniejsze działania:

 1. Zorganizowanie warsztatu rzemiosł ludowych w Polsce dla Białorusinów;
 2. Zorganizowanie wystaw wyrobów ludowych z obydwóch krajów i foto-wystawy, promującej wyroby rzemiosł ludowych, tradycji i zwyczaje ludowe.
 3. Seminarium na Białorusi, na którym odbędzie się wymiana doświadczeń w zainteresowaniu młodzieży w opanowaniu tradycyjnymi rzemiosłami ludowymi, przyciągnięciu mistrzów ludowych do pracy warsztatowej z dziećmi i młodzieżą, promowaniu wyrobów rzemiosł ludowych,ludowych tradycji i zwyczajów wśród społeczeństwa i na rynku usług agroturystycznych;
 4. Otwarcie 4 izb rzemieślniczych na Białorusi;
 5. Wydanie dwujęzycznej broszury opisującego działania i podsumowującego rezultaty projektu z opisem technologii rzemiosł ludowych.
  Aktywnych uczestników i zwiedzających wystawy - około 600 osób.

Projekt "Społeczeństwo-to drzewo, które nie rośnie, jeśli go nie podlewasz wiedzą i wzbogacasz doświadczeniem" jest realizowany w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy - organizacją doświadczoną w tematyce danego projektu. Głównym celem go jest przekazanie polskich doświadczeń w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Najważniejsze działania projektu:

 1. Zorganizowanie 8-dniowego kursu edukacyjnego dla Białorusinów;
 2. Powstanie i aktualizacja portalu "Most Lublin-Brześć";
 3. Utworzenie Punktu "Internet-Kontakt";
 4. Utworzenie 3 nieformalnych klubów społecznych, przez uczestników kursu edukacyjnego;
 5. Zorganizowanie spotkania podsumowującego rezultaty projektu.
  Odbiorcami będą organizacji pozarządowe, przedstawiciele klubów, centrum społecznych, osoby fizyczne zainteresowani tematyką danego projektu.
  Uczestnikami danego projektu będzie kolo 60 osób ze strony białoruskiej i około 50 - ze strony polskiej.

Projekt "Wiedza i doświadczenie buduje społeczeństwo obywatelskie-wzmacnianie procesu tworzenia Trzeciego Sektora na Białorusi"- realizuje się w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy - organizacją doświadczoną w tematyce danego projektu.Głównym celem projektu jest wzmocnienie procesu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez transfer wiedzy i doświadczeń.
Najważniejsze działania projektu:

 1. Warsztaty, powstanie 3 nieformalnych klubów,uruchomienie punktu informacyjnego w Brześciu (uzupełnia projekt "Społeczeństwo-to drzewo, które nie rośnie, jeśli go nie podlewasz wiedzą i wzbogacasz doświadczeniem")
 2. Dwa seminaria
 3. Wizyty studyjne
 4. Wydanie dwujęzycznego czasopisma LOS.
  Odbiorcami będą aktywne działacze społeczne z Brześcia i okolic oraz przedstawiciele: organizacji społecznych, szkół, wolontariusze, które działają w obszarach kultury, oświaty, ekologii, turystyki, edukacji obywatelskiej, praw kobiet i dzieci, osób niepełnosprawnych itp.(20 osób) oraz przedstawicieli organizacji społecznych z Lubelszczyzny (30 osób.
  Projekt "Lublin Wielokulurowy"-2008. Głównym celem tego projektu jest - promowanie tolerancji i dialogu międzykulturowego, poprawa jakości, więzi społecznej oraz przełamanie istniejących stereotypów.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej