Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
"Twórczy Aktywni"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
42 716 07 65
Adres rejestrowy
Ulica
Łódzka 88b lok. 61
Kod pocztowy
95-100
Miejscowość
Zgierz
Województwo
łódzkie
Powiat
zgierski
Gmina
Zgierz
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000254782
REGON
10018850300000
NIP
732-20-48-507
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele fundacji "Twórczy, Aktywni" ("TAk") to:
-Prowadzenie działalności oświatowej i kulturalnej.
-Wyrównywanie szans edukacyjnych
-Podnoszenie poziomu i efektywności nauczania dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzącego do wszechstronnego rozwoju osobowości.
-Tworzenie warunków do rozwoju kulturalnego, oświatowego i socjalnego różnym grupom dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym pochodzącym ze środowisk wiejskich, niepełnosprawnym, uzależnionym, bezrobotnym) z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb i dysfunkcji.
-Pobudzanie i stymulowanie aktywności społecznej, oświatowej, kulturalnej i gospodarczej lokalnej oraz regionalnej.
-Wspomaganie rozwoju demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego.
-Działanie na rzecz pokoju, tolerancji i praw człowieka.
-Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja wolontariatu.
-Szerzenie świadomości europejskiej, wiedzy o Europie i programach europejskich oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej, służącej budowaniu społeczeństwa otwartego zgodnie z zasadami tolerancji kulturowej i demokracji.
-Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych, szczególnie dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych.

Fundacja realizuje swoje cele przez:
-Opracowywanie, propagowanie i wdrażanie alternatywnych metod, projektów, programów edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych, pobudzających aspiracje twórcze i poznawcze.
-Organizację konferencji, warsztatów, seminariów, wizyt studyjnych, szkoleń i kursów.
-Organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych, w tym także konkursów, olimpiady pamięci.
-Działalność wydawniczą.
-Pomoc finansową i rzeczową oraz promocję twórczości i działalności dzieci, młodzieży i dorosłych.
-Prowadzenie i zakładanie funduszy stypendialnych.
-Wspieranie organizacyjne, doradcze, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży, wyrównywania szans edukacyjnych, kultury i ochrony środowiska oraz dziedzictwa kulturowego, ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet i mniejszości.
-Przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym opracowującym i uczestniczącym w programach zbieżnych z celami Fundacji.
-Prowadzenie placówek oświatowych.
-Organizowanie różnych form wypoczynku i spędzania czasu wolnego.
-Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym, jeśli ich działalność jest zbieżna z misją Fundacji oraz przy pomocy których misja Fundacji może być realizowana.
-Współpracę z innymi fundacjami i stowarzyszeniami, organami administracji państwowej, samorządowej, społecznościami lokalnymi nakierowaną na aktywizację działalności obywatelskiej i rozbudzanie zainteresowania sprawami publicznymi, w szczególności dotyczącymi oświaty, wychowania i kultury. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej