Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Stowarzyszenie Dobry Start
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Słoneczna 7
Kod pocztowy
66-004
Miejscowość
Zielona Góra
Województwo
lubuskie
Powiat
Zielona Góra
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000173270
REGON
97807049200000
NIP
9730778018
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele działań: 1) stwarzanie możliwości wszechstronnego psychofizycznego rozwoju dzieci i młodzieży, jak również osób dorosłych; 2) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 3) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 4) nauka, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 6) zakładanie i prowadzenie placówek oświatowych; 7) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 8) organizowanie szkoleń i konferencji; 9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 11) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 12) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 13) działalność charytatywna.; 14) ochrona i promocja zdrowia; 15) wypoczynek dzieci i młodzieży; 16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 17) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 19) turystyka i krajoznawstwo; 20) porządek i bezpieczeństwo publiczne; 21) ratownictwo i ochrona ludności; 22) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 23) przeciwdziałanie uzależnieniom w tym alkoholizmowi i narkomanii oraz patologiom społecznym; 24) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej