Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie "Nasz Zamość"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
502 111 586
Adres rejestrowy
Ulica
Wierzbowa 1
Kod pocztowy
89-200
Miejscowość
Zamość
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
nakielski
Gmina
Szubin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000119992
REGON
09305382800000
NIP
558-16-94-477
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Kontakt

502 111 586

poniedziałek - piątek 16:00 - 19:00

Celem Stowarzyszenia jest organizowanie inicjatyw prowadzących do rozwiązania lokalnych problemów społecznych, a w szczególności:

 • rewitalizacji obszarów wiejskich.
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych;
 • ratownictwa i ochrony ludności;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności charytatywnej;
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w tym udzielania pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 • wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej, działanie na rzecz integracji;
 • promowanie miejscowości Zamość;
 • rozwijanie współpracy z władzami samorządu gminy, powiatu i województwa, a dodatkowo z administracją rządową i pozarządową oraz pozostałymi stowarzyszeniami i fundacjami wspierającymi działania mające na celu zaspokajanie lokalnych potrzeb;

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań

Zarząd

Robert Rynarzewski, Prezes
Justyna Belter, Wice prezes
Marcelina Błochowiak, Skarbnik zarządu
Małgorzata Fryczyńska, Sekretarz zarządu
Andrzej Sobkowski, Członek zarządu
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej