Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
77 441 50 25
Telefon
77 441 50 25 wew. 103
Adres rejestrowy
Ulica
Damrota 4 lok. 35-36
Kod pocztowy
45-064
Miejscowość
Opole
Województwo
opolskie
Powiat
Opole
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Trzeba pokonać schody. Domofon nr 4.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000251336
REGON
16006391800000
NIP
754-28-54-541
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
15
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją organizacji jest wspieranie, poprzez aktywizację, edukację i współpracę, społeczności, rozumianych jako grupy zorganizowane, organizacje pozarządowe i aktywne osoby indywidualne, które chcą oddziaływać na środowisko aby, twórczo rozwiązywało swoje problemy. Naczelnymi wartościami są służebność, partnerstwo i jakość.

Cele statutowe:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2) działalność charytatywna;
3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) działalność na rzecz mniejszości narodowych;
5) ochrona i promocja zdrowia;
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) działania w zakresie zwalczania bezrobocia;
8) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zapobieganie zagrożeniu wykluczenia społecznego;
9) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
11) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
12) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
13) działalność badawcza
14) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
15) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
16) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
17) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
18) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
19) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
20) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
21) promocja i organizacja wolontariatu;
22) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w pkt 1-21.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
PR i promocja organizacji
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Katarzyna Golik, sekretarz
Tomasz Kosmala, prezes
Alicja Gawinek, wiceprezes

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej