Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 826 28 84
Adres rejestrowy
Ulica
Smolna 34 lok. 7
Kod pocztowy
00-375
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000246182
REGON
14043546500000
NIP
701-00-09-532
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich to pierwsze ogólnopolskie porozumienie organizacji działających na rzecz wsi. Organizacje uczestniczące w FAOW współdziałają na rzecz lepszego funkcjonowania polskiej wsi w ramach Unii Europejskiej poprzez aktywizowanie społeczności wiejskich i zwiększanie ich udziału w procesie przemian na wsi, a także promowanie zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich.

FAOW zostało powołane do życia w grudniu 2002 roku. Inicjatorami Forum było 12 organizacji, które jako pierwsze podpisały Deklarację Współpracy. Do września 2005 roku Deklarację tę podpisało 76 organizacji z całej Polski, zarówno o zasięgu ogólnopolskim (wiele z nich to organizacje sieciowe), jak i lokalnym, bądź regionalnym. Przez pierwsze trzy lata swego istnienia Forum działało jako struktura nieformalna, a w grudniu 2005 roku FAOW zostało zarejestrowane jako osoba prawna i od tego momentu funkcjonuje jako związek stowarzyszeń.

Działalność FAOW opiera się głównie na społecznej pracy przedstawicieli organizacji członkowskich. Od początku istnienia Forum jego działania wspiera i organizuje Sekretariat, wcześniej (do końca roku 2006) prowadzony przez Fundusz Współpracy, który na ten cel pozyskał środki z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Celem FAOW jest działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i ich mieszkańców, wspieranie i upowszechnianie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, budowanie partnerstwa i dialogu na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi oraz aktywizowanie społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

Powyższe cele obejmują m.in. wykonywanie zadań w zakresie:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • ochrony środowiska, ekologii i ochrony przyrody oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • inicjatyw służących poszerzaniu płaszczyzn dialogu społecznego i komunikowania się społeczności lokalnej z innymi podmiotami w kraju i za granicą
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej,
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom zamieszkałym na obszarach wiejskich, będącym w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • działalności charytatywnej,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki,
 • opiniowanie aktów prawnych dotyczących realizacji celów statutowych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Tomasz Mikołaj Steppa, Skarbnik
Małgorzata Kramarz, Sekretarz Zarządu
Mirosława Tomasik, Wiceprezes
Urszula Budzich-Tabor, Wiceprezes
Ryszard Kamiński, Prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej