Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Pomóż Dorosnąć
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
502 501 202
Telefon
504 269 258
Adres rejestrowy
Ulica
Warszawska 33 lok. 10
Kod pocztowy
05-500
Miejscowość
Piaseczno
Województwo
mazowieckie
Powiat
piaseczyński
Gmina
Piaseczno
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Przystosowany wjazd do budynku na parter.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000203456
REGON
01573394600000
NIP
123-10-25-331
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2007
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest działalność wychowawcza, oświatowa, terapeutyczna i profilaktyczna oraz o charakterze pomocy społecznej wobec dzieci i młodzieży pochodzącej ze środowisk patologicznych i rodzin dysfunkcyjnych. Działalność ta ma umożliwić młodym ludziom osiągniecie dojrzałej, odpowiedzialnej, wartościowej społecznie dorosłości, przygotować ich do godnego życia dorosłego zarówno od strony osobistej jak i społecznej, a przez to zmniejszyć natężenie zjawiska „dzieci ulicy”, młodych ludzi bezdomnych, bezrobotnych, schodzących na drogę patologii społecznej (alkoholizmu, narkomanii, prostytucji, przestępczości).

Cel ten zawiera w sobie kilka celów szczegółowych:
a) stwarzanie dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych warunków rozwoju umożliwiających pokonywanie obciążeń psychicznych (zwłaszcza emocjonalnych i społecznych) wynikających z życia w patologicznym środowisku rodzinnym, w ubóstwie, bezradności życiowej rodziców;
b) działania skierowane na podnoszenie gotowości młodzieży żyjącej w trudnych warunkach bytowych, w rodzinach patologicznych do podejmowania dojrzałych i wartościowych społecznie decyzji odnośnie własnej edukacji, przyszłości zawodowej, dorosłego życia;
c) stwarzanie możliwości rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, motywowanie ich do wysiłku edukacyjnego;
d) podnoszenie świadomości rodzicielskiej i wychowawczej rodziców obciążonych patologią społeczną - dążenie do podjęcia przez rodziców uzależnionych leczenia;
e) integracja dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z młodzieżą i dziećmi z rodzin prawidłowo funkcjonujących.

Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych. Jest to wyłączna działalność statutowa Fundacji. Pojęcie rodzina dysfunkcyjna oznacza w tym wypadku rodzinę, która nie zaspokaja podstawowych potrzeb psychicznych i bytowych dziecka, zaniedbując je uczuciowo, wychowawczo, edukacyjnie i bytowo.

Działalność Fundacji dotyczy więc:
a) dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin w których występują zjawisko patologii społecznej (problem alkoholowy, narkomania, przestępczość)
b) dzieci i młodzieży doświadczającej przemocy w rodzinach
c) dzieci częściowo osieroconych (społecznie lub naturalnie), wychowywanych przez jedno z rodziców lub w rodzinach zastępczych
d) dzieci i młodzieży, która na skutek bezrobocia rodziców, ich chorób lub ich niezaradności życiowej, żyje w ubóstwie, w złych warunkach mieszkaniowych, ma ograniczone możliwości edukacji.
e) dzieci i młodzieży z różnorodnymi deficytami rozwojowymi, w tym niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo, z wychowywaniem i edukacją których rodzina sobie nie radzi(z powodów finansowych lub z uwagi na patologiczne środowisko rodzinne)
f) pomocy rodzinom wymienionych dzieci i młodzieży w pokonywaniu ich trudności życiowych - zapewnienie opieki nad dziećmi w sytuacji podjęcia przez rodziców leczenia alkoholizmu, narkomanii, doraźna pomoc materialna w sytuacji przedłużającego się bezrobocia, wspieranie motywacyjne rodziców do zmiany stylu życia.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie turnusów socjoterapeutycznych i profilaktycznych (na zasadach integracji młodzieży)
b) zapewnienie opieki psychoterapeutycznej swoim podopiecznym
c) organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym (korepetycje, kursy, szkolenia)
d) finansowanie kursów językowych
e) pomoc materialną, zdrowotną, rzeczową oraz żywnościową swoim podopiecznym
f) finansowanie działań związanych z rozwojem zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży
g) prowadzenie punktu poradnictwa dla rodziców - działającego w kierunku przekonania rodziców uzależnionych do podjęcia leczenia, zapewniającego pomoc psychologiczną rodzinom o niskim poziomie wrażliwości pedagogicznej i zaradności życiowej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
porządek, bezpieczeństwo publiczne
Odbiorcy działań

Zarząd

Krzysztof Lubianiec, Członek Zarządu
Ewa Lubianiec, Prezes Zarządu
Urszula Makowska, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej