Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
12 200 21 24
Adres rejestrowy
Ulica
Dietla 64 lok. 6
Kod pocztowy
31-039
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Adres kontaktowy
Ulica
Świętego Sebastiana 36 lok. 1
Kod pocztowy
31-051
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000226390
REGON
12008168100000
NIP
676-23-00-850
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
39
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent – jest niezależną, non-profit organizacją rzeczniczą, o statusie pozarządowej organizacji mniejszości narodowych. Stowarzyszenie skupia ekspertki i ekspertów, należących do żydowskiej społeczności w Polsce i w Europie.

Stowarzyszenie jako organizacja rzecznicza, działa na rzecz szerzenia tolerancji, kształtowania postaw otwartości wobec mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych ze szczególnym naciskiem na przeciwdziałanie antysemityzmowi i dyskryminacji, z uwzględnieniem dyskryminacji krzyżowej.

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, także o zasięgu globalnym. Jest członkiem International Council of Jewish Women (ICJW), Koalicji Równych Szans[2] oraz ENCATE European Network Countering Antisemitism Through Education.

Do priorytetowych zadań Stowarzyszenia należy:

1. Rzecznictwo i działalność strażnicza.

Stowarzyszenie działa poprzez rzecznictwo polityczne, społeczne i prawne, tworząc i wdrażając innowacyjne systemy rozwiązań edukacyjnych. Poprzez budowanie koalicji na rzecz szerzenia tolerancji, kształtowania postaw otwartości wobec różnic narodowych, etnicznych i religijnych ze szczególnym naciskiem na działania potępiające antysemityzm, rasizm i dyskryminację. Współpracując z instytucjami, administracją publiczną, ciałami dialogowymi Towarzystwo przyczynia się do zmian w mentalności i przepisach prawa polskiego dotyczących tolerancji i rasizmu. Stowarzyszenie współpracuje m.in. z ODIHR/OSCE, AJC Central Europe, NDI, ENAR, Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Polsce, Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

2. Wzmocnienie środowiska żydowskiego.

Stowarzyszenie stawia sobie za cel budowanie sojuszy, koalicji i inicjuje tworzenie instrumentów prawnych oraz programów i strategii, które umożliwiają i wspierają instytucje żydowskie w rozwoju społeczności żydowskiej. Stowarzyszenie działa na rzecz budowania silnego poczucia wspólnoty i współpracy w obrębie organizacji żydowskich w Polsce.

About

The Jewish Association Czulent - is an independent, non-profit advocacy organization with the status of a non-governmental organization of national minorities. The association brings together experts belonging to the Jewish community in Poland and Europe.

The Association as an advocacy organization works to promote tolerance and shape attitudes of openness towards national, ethnic and religious minorities with particular emphasis on counteracting anti-Semitism and discrimination, including cross-cutting discrimination.

As part of its activities, the Association cooperates with domestic and international institutions, also working on a global scale. Czulent is a member of the International Council of Jewish Women (ICJW), Coalition of Equal Opportunities [2] and ENCATE European Network Countering Antisemitism Through Education.

The Association's priority tasks include:

1. Advocacy and watchdog activities.

The association works through political, social and legal advocacy, creating and implementing innovative systems of educational solutions. By building a coalition for the promotion of tolerance and shaping attitudes of openness to national, ethnic and religious differences, with particular emphasis on actions condemning anti-Semitism, racism and discrimination. By cooperating with institutions, public administration and dialogue bodies, the Association contributes to changes in the society’s attitudes and provisions of Polish law regarding tolerance and racism. The Association cooperates, among others with OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), American Jewish Committee Central Europe, National Democratic Institute, European Network Against Racism (ENAR), Polish Commissioner for Human Rights, the Union of Jewish Religious Communities in Poland.

2. Strengthening the Jewish community.

The association aims to build alliances, coalitions and initiates the creation of legal instruments as well as programs and strategies that enable and support Jewish institutions in the development of the Jewish community. The association works to build a strong sense of community and cooperation within Jewish organizations in Poland.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
film
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej