Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie "Nieobojętni-Razem"
Kontakt
Telefon
81 468 76 24
Adres rejestrowy
Ulica
Okulickiego 13
Kod pocztowy
21-040
Miejscowość
Świdnik
Województwo
lubelskie
Powiat
świdnicki
Gmina
Świdnik
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000229595
REGON
06001570400000
NIP
712-29-49-720
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
28
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie "NIEOBOJĘTNI-RAZEM" to organizacja społeczna posiadająca osobowość prawną oraz opierająca swoją działalność na pracy społecznej członków.
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska, zaś siedzibą władz jest miasto Świdnik.

Celem Stowarzyszenia jest:

  1. propagowanie zasad dobroczynności i prowadzenie działalności charytatywnej;
  2. dążenie do wyrównywania szans edukacyjnych dzieciom pochodzącym z rodzin potrzebujących;
  3. pomoc w umożliwianiu dzieciom z rodzin potrzebujących dostępu do dóbr kulturalnych, jak również korzystania z niektórych form rekreacji i wypoczynku /zajęcia sportowe, wypoczynek wakacyjny, itp./;
  4. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjno-promocyjnej na rzecz działalności Stowarzyszenia;
  5. praca z osobami i rodzinami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym, znajdującymi się w szczególnie trudnej sytuacji z uwagi na: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, przemoc w rodzinie, potrzebę ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, brak przystosowania do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób otrzymujących status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomanię, zdarzenia losowe i sytuację kryzysową oraz klęskę żywiołową lub ekologiczną;
  6. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz upowszechnianie idei pomocy osobom potrzebującym;
  7. działania na rzecz wspierania aktywności społecznej obywateli;
  8. działania na rzecz wyrównywania szans kobiet w dostępie do rynku pracy i zatrudnienia;
  9. propagowanie postaw ekologicznych i działań na rzecz ochrony środowiska;

Stowarzyszenie "NIEOBOJĘTNI-RAZEM" zrzesza wrażliwych ludzi różnych zawodów i w różnym wieku, którym nie jest obca pomoc innym.

Akcja "ZESZYT" to inicjatywa pro-społeczna mająca na celu pomoc rodzinom, dla których zakupienie wyprawki szkolnej dzieciom stanowi poważny problem finansowy. Akcja "ZESZYT" organizowana jest przez Stowarzyszenie "NIEOBOJĘTNI-RAZEM", z siedzibą w Świdniku.

Pomysł zorganizowania takiej akcji narodził się w 2003 roku, w którym odbyła się pierwsza edycja. W okresie 2003 - 2011 z naszej pomocy w wyposażeniu w podstawowe artykuły szkolne skorzystało ponad 5500 dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gmin: Świdnik, Piaski, Mełgiew, Rybczewice i Trawniki. Dla potrzebujących dzieci przekazujemy - piórniki, długopisy, ołówki, gumki, kredki, flamastry, bloki rysunkowe i techniczne, zeszyty różnego formatu, zestawy geometryczne i wiele innych potrzebnych artykułów szkolnych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Zarząd

Robert Persona, II Wiceprezes
Urszula Szczepaniak, I Wiceprezes
Konrad Jędrzejowski, III Wiceprezes
Grażyna Pastuszak, Skarbnik
Grzegorz Świerczyński, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej