Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
601 970 679
Adres rejestrowy
Ulica
Wincentego Witosa 26 lok. 5
Kod pocztowy
64-920
Miejscowość
Piła
Województwo
wielkopolskie
Powiat
pilski
Gmina
Piła
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000162787
REGON
57076436800000
NIP
764-20-95-158
Rok powstania
1996
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
15
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja: effata…zapamiętajcie dobrze effata….otwórzcie wasze serca i umysły na dobro i miłość….

SIS EFFATA to organizacja pozarządowa, działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Organizacja koncentruje swoje działania na najbardziej istotnych, zagrożeniach dla bioróżnorodności i środowiska naturalnego. SIS EFFATA przeciwstawia się niszczeniu środowiska naturalnego, których celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na przypadki niszczenia Ziemi, istotne problemy ekologiczne, a także wskazanie odpowiedzialnych za taki stan rzeczy. Działalność życiowa i gospodarcza człowieka wywiera niewątpliwy wpływ na jakość środowiska. Powstające zagrożenia środowiska powodują negatywne skutki dla ludzi i ekosystemów. Zasięg występowania tych zagrożeń, ich natężenie lub kumulacja na pewnych obszarach upoważnia do określenia ich mianem ekologicznych problemów.
Powołanie SIS EFFATA jest odpowiedzią na niewystarczającą ochronę przyrody. Celem stowarzyszenia jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, gdyż edukacja ta jest najważniejszym instrumentem realizacji zasad zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju).

SIS EFFATA realizuje cele poprzez: Pogłębianie więzi społecznych w społecznościach lokalnych, popularyzowanie kultury europejskiej i zdobyczy nauki oraz rozwijanie kontaktów bezpośrednich - dla wzajemnego poznania się różnych środowisk. Udzielanie pomocy osobom ze środowisk patologii strukturalnej. Realizacja programów przeciwdziałania patologii społecznej. Działalność informacyjna, promocyjna przedsięwzięć stowarzyszenia - w tym i działalność wydawnicza. Wydawanie i kolportowanie materiałów i wydawnictw związanych z działalnością Stowarzyszenia. Aktywne uczestnictwo w życiu politycznym RP. Ułatwianie społeczeństwu kontaktów z instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. Badanie i dokumentowanie zjawisk społecznych, obszarów kultury i tradycji. Promocję ludzi młodych w ich działaniu na rzecz instytucji życia publicznego i osób zainteresowanych tworzeniem chrześcijańsko-demokratycznego porządku państwa. Organizowanie aktywnych form wypoczynku (kolonii, biwaków, spływów kajakowych i innych). Pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji. Organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, wystaw, koncertów, prezentacji programów edukacyjnych oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji programu stowarzyszenia. Tworzenie programów edukacyjnych, działalność impresaryjną, pośrednictwo, reklamę, wyrób i sprzedaż wyrobów własnych i dzieł sztuki. Promocję wykwalifikowanej kadry specjalistów z dziedziny sztuki i edukacji oraz menedżerów i promotorów w dziedzinie reklamy i biznesu. Organizowanie, warsztatów artystycznych, plenerów, przedstawień teatralnych i koncertów. Udzielanie pomocy amatorskim grupom twórczym i twórcom indywidualnym. Wydawanie i kolportowanie materiałów i wydawnictw związanych z działalnością Stowarzyszenia.

Projekty realizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA:
-Społeczne Pogotowie Ekologiczne, monitoring stanu środowiska pod kątem występowania dzikich wysypisk i innych zagrożeń dla środowiska i ludzi.
-Lokalna Grupa Społeczna OBYWATELE PRZECIW KORUPCJI działania mające na celu podnoszenie jakości życia publicznego - w szczególności zwiększenie jego przejrzystości i uczciwości, głównie na poziomie jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej. Jest trenerem organizacji pozarządowych, współpracujący m.in. z Fundacją im. Stefana Batorego Programem Przeciw Korupcji. Prowadzi konsultacje z zakresu zarządzania lokalną grupą obywatelską.
-Powiatowego Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych w Pile, koordynacja projektu, prowadzenie doradczo - informacyjnego punktu dla organizacji pozarządowych, oraz inicjatyw społecznych działających na terenie powiatu pilskiego
-Centrum Informacyjno Doradcze (CID), tworzenie sieci aktywnej grupy organizacji pozarządowych w Wielkopolsce, którą wiąże porozumienie o współpracy. Działania informacyjne, doradze, szkolenia, spotkania i wskazywanie dobrych praktyk. Kierujemy się tolerancją, otwartością, równością szans. Prowadzi Centrum Informacyjno Doradcze (udzielanie porad, pisanie projektów). Prowadzi Lokalna Grupa Społeczna Obywatele Przeciw Korupcji (współorganizacji konferencji, organizacja szkoleń, przeprowadzanie rekrutacji do szkoleń, prowadzenie biura, udzielanie porad, udzielenie informacji na temat aktualnych konkursów, organizowanie szkoleń)
-Świetlica socjoterapeutyczną, pn. Republika Dzieci. Uczestnictwo w projekcie skierowanym do dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin ubogich, patologicznych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie dzielnicy Zamość w Pile, obejmującą w szczególności ulice Walki Młodych, Węglową i Fabryczną, przez mieszkańców Piły nazywanych „gettem.”
-Galeria Fotografii „Otwarta”: zorganizowanie we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury i Biurem Wystaw Artystycznych w Pile oraz dzięki prywatnym sponsorom 4 wystawy fotograficzne uznanych artystów fotografików; odpowiedzialny za koordynacje projektów, pozyskiwanie funduszy, kurator i instruktor. Od początku jest związany z projektem GALERIA OTWARTA - program edukacji z zakresu fotografii pt.: "Mój świat jest tam, gdzie ja jestem" projekt niezależnej aktywności społeczno kulturalnej.
-Foto Grupa Twórcza, działania aktywizujące młodzież, rozwój jej pasji i naukę wyrażania własnej opinii poprzez formę przekazu jaką jest fotografia.
-Grupa ZAGRANICA, działająca przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły. Jest to projekt międzynarodowy skierowany do Osób w wieku 18-25 lat interesujących się fotografią, ekologia, społeczeństwem obywatelskim, wolontariatem. Przewidujemy, warsztaty, dyskusje, praca w terenie. Podsumowaniem naszej pracy będzie plenerowa wystawa fotografii. Projekt realizowany dzięki Programowi RITA.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
film
taniec
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa konsumentów
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
nowe technologie (np. jak stworzyć stronę www, jak korzystać z Internetu, jaki komputer, oprogramowanie kupić)
wsparcie lokalowe, techniczne
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
wsparcie specjalistyczne
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Artur Łazowy, prezes
Mariola Michalska, członek zarządu
Iwona Belter, wiceprezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej