Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Towarzystwo "Poligrodzianie"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
608 665 057
Adres rejestrowy
Ulica
Krótka 3 lok. 31
Kod pocztowy
61-012
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000222680
REGON
63463895000000
NIP
972-11-00-400
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2006
Ludzie
Liczba członków
18
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Głównymi celami Stowarzyszenia są:

 1. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 2. upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie o ludowej twórczości artystycznej zarówno Polaków jak i innych narodów,
 3. działalność charytatywna w obszarze kultury i sztuki,
 4. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, zwyczajów i języka regionalnego oraz budowanie tożsamości regionalnej,
 5. działalność na rzecz wyrównywania szans w dostępie do kultury, w szczególności osób niepełnosprawnych,
 6. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w obszarze kultury i sztuki,
 7. działalność badawcza, edukacyjna i popularyzatorska w obszarze nauk społecznych, humanistycznych i dziedzictwa kulturowego,
 8. promowanie synergii kultury i sztuki z myślą techniczną,
 9. propagowanie polskiej kultury, m. in. folkloru, muzyki, tańca, pieśni i sztuk plastycznych w kraju i zagranicą,
 10. inspirowanie współczesnej twórczości wywodzącej się z tradycji i dorobku kultury ludowej,
 11. edukacja artystyczna i kulturalna społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
 12. działalność w zakresie twórczości architektonicznej oraz konserwacji dzieł sztuki i zabytków,
 13. działalność na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz współpraca z Polonią i Polakami na świecie,
 14. rozwijanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie zachowania oraz prezentowania folkloru i sztuki ludowej,
 15. promocja aktywizacji zawodowej w obszarze kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem młodych twórców,
 16. promocja Rzeczypospolitej Polskiej zagranicą.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

1. prowadzenie działalności wydawniczej książek oraz pozostałej działalności wydawniczej w zakresie kultury, edukacji i nauki, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, (PKD 58.11.Z) 2. prowadzenie działalności związanej z produkcją filmów i nagrań wideo oraz nagrań dźwiękowych i muzycznych w obszarze kultury oraz projekcją filmów edukacyjnych, dokumentalnych i etnograficznych, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, (PKD 59.11.Z; PKD 59.14.Z; PKD 59.20.Z) 3. doradztwo i ekspertyzy w dziedzinie kultury ludowej, dziedzictwa kulturowego i etnografii oraz aktywizacji zawodowej, (PKD 74.90.Z) 4. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów oraz konferencji naukowo-kulturalnych, (PKD 82.30.Z) 5. prowadzenie nauki w dziedzinie kultury i sztuki, w tym szkoleń, warsztatów, kursów, prelekcji, wykładów, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, prowadzenie edukacji nieformalnej i pozaformalnej, w tym wymian młodzieży, artystów oraz profesjonalistów w dziedzinie kultury, krajowych i zagranicznych, (PKD 85.52.Z) 6. działalność twórcza i wspomagająca związana z kulturą i rozrywką, działalność obiektów kulturalnych, organizacja i produkcja przedsięwzięć artystycznych w kraju i zagranicą, w tym festiwali, koncertów, eventów, wystaw, prelekcji, wykładów, wernisaży, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży. (PKD 90.0).

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
taniec
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja regionu
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności

Zarząd

Marzenna Biegała-Howorska, Prezes
Jerzy Kazimierz Fiksiński, Członek Zarządu
Beata Guzewska, Członek Zarządu
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
39154010562001831298850001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej