Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu

Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Wybrzeże Słowackiego 9
Kod pocztowy
50-413
Miejscowość
Wrocław
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000253553
REGON
93262817400000
NIP
899-23-98-612
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2006
Ludzie
Liczba członków
63
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Głównym celem Stowarzyszenia są:

 • Wspieranie systemu wychowawczego i edukacyjnego Państwa.
 • Współudział w tworzeniu systemu i warunków kształcenia ogólnego i zawodowego młodzieży.
 • Organizacja systemu instytucji kształcących i opiekuńczych.
 • Pomoc socjalna dla dzieci i młodzieży defowaryzowanej.
 • Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie organizacji opieki społecznej i promocji zawodowej dla młodzieży.
 • Udział w tworzeniu i realizacji lokalnych programów na rzecz dzieci i młodzieży.
 • Tworzenie warunków rozwoju kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży.
 • Działalność na rzecz mniejszości narodowych oraz Polonii i polaków za granicą.
 • Ochrona i promocja zdrowia.
 • Tworzenie warunków do przystosowania społecznego i zawodowego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
 • Działalność charytatywna.
 • Pobudzanie i wspieranie inicjatyw młodzieży w zakresie przedsiębiorczości.
 • Działalność na rzecz ekologii ochrony przyrody i zwierząt.
 • Przeciwdziałanie powstawaniu patologii społecznych, zapobieganie przestępczości i demoralizacji dzieci i młodzieży.
 • Stworzenie warunków do właściwej opieki postpenitencjarnej w stosunku do dzieci i młodzieży wymagającej takiej opieki.
 • Wspieranie działań zawiązanych z rozwojem demokracji, ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
 • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Wspieranie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacji pozarządowych.

Prowadzone działania
W roku 2007 realizowano następujące zadania:

 1. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. Dofinansowanie róznorodnych form profilaktyki uzależnień podczas wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży:
  Zadanie 1 ."Lato 2007 - obóz w Zakopanem" - uczestnicy 26 osobowa grupa uczniów pochodząca z rodzin wielodzietnych, dysfunkcyjnych o niskim statusie materialnym z Legnicy - dotacja Gmina Legnica.
  Zadanie 2. "Lato 2007 - Przez życie bez wspomagania" obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w Rewalu" - dotacja Gmina Legnica,
  zadanie3. "Sława2007" Droga do kariery - Bądź menadżerem swojej przyszłości" - dla uczestników i absolwentów OHP z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych marginalizacją, niedostosowani społecznie z Legnicy i środowisk popegerowskich - dotacja Gmina Legnica.

 2. Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym. Organizacja festynów, pikników i innych imprez propagujących zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży:
  Zadanie 1. "Wycieczka do Wrocławia" - cel poszerzenie wiedzy z kultury, integracja w grupie, wpajanie ogólnie pojętych zasad zachowania się, pomoc koleżeńska i umiejętność spędzania wolnego czasu - uczestnicy młodzież ŚHP Legnica pochodząca z rodzi wielodzietnych, biednych, niepełnych. Dotacja Gmina Legnica.
  Zadanie 2. "Wycieczka do Gross Rossen - Walim - Osówka" - uczestnicy młodzież OHP z Środowiskowego Hufca Pracy w Legnicy - dotacja gmina Legnica.
  Zadanie 3. "Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej" program "Jestem Wolny Nie Biorę" dla młodzieży OHP w tym zajęcia warsztatowe na temat narkomanii.
  Zadanie 4. "Mistrzostwa Dolnego Śląska" imprezy sportowe i rekreacyjne o zasięgu ponadregionalnym, krajowym o lutego do sierpnia - dotacja gmina Legnica.
  Zadanie 5. "Zima 2007" - wypoczynek bez używek" uczestnicy OHP 28 osób młodzież z Centrum Edukacji i Pracy w Legnicy - Dotacja Gmina Legnica. 3. Dotacja miasta Jelenia Góra na program z zakresu "Profilaktyki Uzależnień" - dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Jeleniej Górze.

 3. Dotacja z Gminy Bolesławiec na program za zakresu "Profilaktyki Uzależnień" "Razem Przeciw Uzależnieniu"dla uczestników Hufca w Bolesławcu 15-18 lat młodzież pochodząca z rodzin patologicznych, dotkniętych chorobą alkoholową cel - usprawnienie interpersonalnego funkcjonowania młodzieży, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z własnymi problemami, nauczenie otwartego wyrażania swoich uczuć, rozbudzenie poczucia własnej wartości, uświadomienie posiadania zainteresowań - dotacja Gmina Miejska Bolesławiec.

 4. Dotacja Gminy Polkowice na funkcjonowanie koła Stowarzyszenia w Polkowicach.

 5. Zadania wojewódzkie upowszechnienie aktywnych form turystyki, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży:
  Zadanie 1 Rajd "Szlakiem Grodów Piastowskich" dla 40 osobowej grupy młodzieży z województwa lubuskiego i dolnośląskiego forma umożliwiająca młodzieży poszerzenie wiedzy z geografii, historii i tradycji Polski, uczenie patriotyzmu dla uczestników OHP pochodzących z rodzin zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym dotacja Urząd Marszałkowski Wrocław.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej