Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju "Mediana" w likwidacji

Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju "Mediana" w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
30-507
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000239878
REGON
12014434100000
NIP
679-28-88-428
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

W dniu 31.12.2009 roku Walne Zebranie Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju podjęło uchwałę o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia.
W związku z powyższym wzywamy ewentualnych wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności do dnia 10 maja 2010 roku.
Wierzytelności można zgłaszać drogą mailową na adres: outcome@op.pl lub pocztą na adres: ul. Bobrzyńskiego 43/38, 30-348 Kraków.
Wszystkie wierzytelności muszą być udokumentowane.

Zrealizowane działania
Cele działania Stowarzyszenia "MEDIANA" obejmowały:

 • propagowanie i wprowadzanie w życie idei zrównoważonego rozwoju społecznego, ekologicznego i gospodarczego;
 • działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego i demokracji uczestniczącej, w tym podnoszenie świadomości prawnej;
 • upełnomocnienie jednostek i grup społecznych szczegółnie zagrożonych pozostawaniem na marginesie życia społecznego, ekonomicznego i politycznego, w tym: kobiet, seniorów, młodzieży, niepełnosprawnych, osób ubogich i bezrobotnych;
 • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjającyh tworzeniu i promocji społeczeństwa informacyjnego oraz równego dostępu wszystkich obywateli do nowych technologii;
 • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych służące zapewnieniu równych szans i możliwości samorealizacji w sferze społecznej, politycznej i gospodarczej;
 • upowszechnienie proekologicznych postaw, podwyższanie świadomości ekologicznej;
 • działania na rzecz poszanowania różnorodności światopoglądowej, kulturowej, narodowej i religijnej oraz respektowania praw mniejszości, w tym na rzecz zbliżenia krajów Europy Środkowej i Wschodniej;
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw gospodarczych i podnoszenie wiedzy ekonomicznej społeczeństwa, prowadzenie doradztwa personalnego, aktywizacji zawodowej a także przeciwdziałanie bezrobociu;
 • prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności, także grup znajdujących się w trudnej sytuacji, w szczególności: obrona praw różnych grup społecznych oraz praw osób indywidualnych, w tym obrona praw konsumenta, obrona praw grup dyskryminowanych i zagrożonych dyskryminacją, w szczególności ze względu na narodowość, płeć, religię, niepełnosprawność, orientację seksualną i bezrobocie;
 • zmiana norm prawnych, praktyki stosowania prawa oraz obyczajów i kultury, które mają charakter dyskryminujący;
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 • wspieranie i animowanie aktywności organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych i inicjatyw społecznych w ich działaniach na rzecz dobra publicznego;
 • promowanie rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
zrównoważony rozwój
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej