Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie Integracja i Rozwój
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
41 361 04 92
Telefon
41 346 25 63
Telefon
41 361 09 31
Adres rejestrowy
Ulica
Warszawska 27 lok. 1
Kod pocztowy
25-518
Miejscowość
Kielce
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
Kielce
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000021291
REGON
29241542400000
NIP
959-14-83-005
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
30
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Zgodnie ze swoim statutem Stowarzyszenie Integracja i Rozwój realizuje cele w zakresie działalności naukowo-technicznej, edukacji i oświaty, na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, wspierania inicjatyw społecznych, działalności kulturalnej, fizycznej i sportu, ochrony wartości dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zdrowotnej i społecznej inwalidów, w szczególności poprzez:

 • Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 • Wspieranie inicjatyw służących poszerzaniu płaszczyzn dialogu społecznego i komunikowania się społeczności lokalnej z innymi podmiotami w kraju i za granicą.
 • Działalność naukową i oświatową na rzecz wspierania procesów integracyjnych z Unią Europejską i rozwijanie współdziałania z innymi krajami Europy środkowej i wschodniej.
 • Podejmowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju społecznego oraz gospodarczego regionów i środowisk lokalnych.
 • Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć w obszarze rynku pracy, w tym: przeciwdziałanie bezrobociu, wspieranie poszukujących pracy oraz tworzenie nowych miejsc pracy, działania na rzecz współpracy pomiędzy pracodawcami a pracobiorcami.
 • Inicjowanie, promowanie oraz realizowanie przedsięwzięć wspierających rozwój przedsiębiorczości.
 • Stworzenie systemu wspierania finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem zarówno interesów gospodarczych mieszkańców, jak i wymogów ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego oraz przyrodniczego wsi.
 • Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich na zasadach stosowanych w programach Unii Europejskiej.
 • Wszelkie działanie na rzecz ochrony środowiska.
 • Pomoc społeczną i rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz środowisk marginalizowanych i zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego.
 • Działalność naukową i integrowanie osób związanych z problematyką stowarzyszenia, mających na tym polu osobisty dorobek.
 • Tworzenie platformy i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz wymiany doświadczeń i współdziałania pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w rozwiązywanie problemów społeczno - gospodarczych i oświatowych.
 • Współdziałanie w tworzeniu paraeuropejskiego forum dialogu pomiędzy obywatelami a instytucjami Unii Europejskiej.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Karol Rudny, Skarbnik
Michał Kosecki, Wiceprezes
Sebastian Gralec, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej