Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Pogotowie Społeczne
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
61 887 66 23
Telefon
61 887 66 23
Adres rejestrowy
Ulica
Bydgoska 6 lok. 7
Kod pocztowy
61-123
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Budynek piętrowy bez windy
Adres kontaktowy
Ulica
Borówki 4
Kod pocztowy
61-304
Miejscowość
Poznań
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000193382
REGON
63457396600000
NIP
782-23-00-281
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Ludzie
Liczba członków
16
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 2. rozwijanie bazy mieszkaniowej dla osób wykluczonych społecznie,
 3. niesienie pomocy osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, opuszczającym zakłady karne, wychowawcze opiekuńcze, uzależnionym, samotnym rodzicom, wielodzietnym rodzinom i innym grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym aktywizacja środowisk i osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 4. aktywizacja środowisk i osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 5. wspieranie inicjatyw mających na celu powstawanie różnych form edukac i przedsiębiorczości,
 6. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych,
 7. współpraca z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami działającymi w polu pomocy społecznej w kraju i zagranicą,
 8. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 9. działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
 10. wspieranie rodzin w kryzysach ekonomicznych, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcjach opiekuńczo - wychowawczych oraz innych kryzysach,
 11. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 12. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji,
 13. działalność na rzecz równych praw mężczyzn i kobiet,
 14. ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia,
 15. działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność statutową odpłatną i nieodpłatną

A). Działalność statutowa odpłatna
1) tworzenie i prowadzenie hosteli dla osób bezdomnych
2) tworzenie i prowadzenie ośrodków interwencyjno - poradniczych,
3) organizowanie wsparcia materialnego, terapeutycznego, duchowego,
4) pośrednictwo w poszukiwaniu miejsc pracy,
5) inicjowanie i popieranie placówek prowadzących edukację dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
6) podejmowanie działań służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
7) inicjowanie, wspieranie i promowanie działań mających na celu wspieranie osób bezrobotnych, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, biernych zawodowo
8) promowanie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości,
9) prowadzenie edukacji i informacji prawnej i obywatelskiej,
10) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia,
11) propagowanie, upowszechnianie i doskonalenie metod pracy poza lokalem (streetwoking) wśród podmiotów świadczących usługi na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
12) organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń, jak również innych form działalności oświatowej oraz propagowania i wymiany doświadczeń w zakresie objętym celem Stowarzyszenia,
13) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Stowarzyszenia,
14) prowadzenie placówek wsparcia dziennego, placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych dla rzecz dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
15) prowadzenie żłobków, przedszkoli, oraz innych form opieki nad dziećmi

B). Działalność statutowa nieodpłatna
1) prowadzenie programów edukacyjnych, aktywizacyjnych oraz podejmowanie działań na rzecz przedsiębiorczości
2) integrowanie środowisk lokalnych w celu zwiększenia efektywności pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
3) współpracę z administracją publiczną, samorządem terytorialnym i innymi organizacjami pozarządowymi w Polsce i zagranicą,
4) wspieranie osób/rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy,
5) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez dbałość o harmonijny rozwój osobowości dzieci i młodzieży, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, poprzez zapewnienie ich dostępu do imprez kulturalnych,
6) inicjowanie i organizowanie wspólnego spędzania czasu,
7) przygotowanie propozycji spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież w ramach aktywności sportowych i kulturalnych,
8) zakup żywności, odzieży, pomocy szkolnych i przekazywanie ich na potrzeby osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,
9) organizowanie pomocy finansowej dla dzieci z ubogich rodzin,
10) fundowanie lub przyznawanie nagród i stypendiów osobom wyróżniającym się w zakresie objętym celami Stowarzyszenia,
11) prowadzenie zajęć sportowych i oświatowo kulturalnych adresowanych do osób objętych zakresem celów Stowarzyszenia,
12) inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do budowania i utrwalania samozaradności obywateli jako fundamentów dobrostanu socjalno-bytowego,
13) animowanie działań wspólnot lokalnych, działań samopomocowych,
14) prowadzenie edukacji ustawicznej dla dorosłych, szkoleń i kursów,
15) podejmowanie działań zmniejszających nierówności społeczne i marginalizację społeczną na skutek nierównego dostępu do informacji,
16) prowadzenie poradnictwa prawnego, oraz innych form poradnictwa, punktów informacyjnych, centrów wspierania organizacji pozarządowych, biur porad obywatelskich
17) prowadzenie profilaktyki społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniem alkoholowym lub narkotykowym,
18) pracę bezpośrednio w środowisku osób wykluczonych społecznie, poza lokalem organizacji: na ulicach, dworcach komunikacyjnych, parkach, podwórkach etc.(streetworking),
19) przygotowywanie i prowadzenie kampanii społecznych
20) prowadzenie programów, szkoleń, w zakresie promocji postaw obywatelskich, patriotycznych i obronnych
21) edukacja mająca na celu zwalczanie dyskryminacji osób ze względu na płeć
22) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
23) prowadzenie profilaktyki społecznej, terapii, socjoterapii i innych form pomocy dla osób, dzieci i rodzin zagrożonych i dotkniętych uzależnieniem, problemem przemocy w rodzinie i innymi dysfunkcjami społecznymi
24) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
25) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
26) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
27) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
28) promocja i organizacja wolontariatu

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
prawa dziecka
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Beata Benyskiewicz, przewodnicząca zarządu
Anna Szubert, członek zarządu
Elżbieta Paprzycka, członek zarządu
Zbigniew Popadiuk, skarbnik zarządu
Magdalena Borowiec, sekretarz zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej