Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja Rozwoju Gospodarczo - Społecznego Sieć Solidarności

Fundacja Rozwoju Gospodarczo - Społecznego Sieć Solidarności
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
12 422 10 59
Telefon
12 422 10 59
Adres rejestrowy
Ulica
Cieszyńska 2
Kod pocztowy
30-015
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000205861
REGON
35683757000000
NIP
676-22-70-273
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja realizuje swoje cele statutowe między innymi poprzez inicjowanie, organizowanie, promowanie, a także wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo):

 1. Seminariów, sympozjów tematycznych, kursów, szkoleń, warsztatów, imprez kulturalno-oświatowych, turystycznych i sportowych oraz innych propagujących założone cele, a w szczególności dotyczących:
  a. kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury,
  b. ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  c. przedsięwzięć krzewiących tradycyjne wartości narodowe, upowszechniające postawę obywatelską i humanitarną oraz gospodarczą zaradność i samodzielność,
  d. nauki, edukacji, oświaty oraz wychowania.
  e. upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 2. Publikacji, periodyków i opracowań dotyczących zadań statutowych Fundacji, realizowanych w wydawnictwach lub w innych mediach, za pomocą różnych technik, w tym elektronicznych.
 3. Osób prawnych lub fizycznych realizujących cele statutowe Fundacji.
 4. Działań, wymiany informacji, metod pracy oraz podnoszenia kwalifikacji konsultantów wspierających przedsiębiorców.
 5. Tworzenia strategii rozwojowych przedsiębiorstw, m.in. ocen ich pozycji konkurencyjnej, planów inwestycyjnych, pozyskiwania preferencyjnych źródeł finansowania i innych, ze szczególnym uwzględnieniem eksporterów.
 6. Opracowania lub realizacji programów dotyczących praktycznej innowacyjności i kreatywności oraz profesjonalizmu w działaniach.
 7. Budowania pozytywnego obrazu przedsiębiorczości i samych przedsiębiorców.
 8. Nowoczesnych technik zarządzania i marketingu, w tym m.in. wdrażania systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.
 9. Uzyskiwania certyfikatów.
 10. Powstawania przedsiębiorstw oraz realizacji projektów inwestycyjnych związanych z powstaniem i rozwojem parków przemysłowych, parków naukowo-przemysłowych oraz inkubatorów technologicznych.
 11. Poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych, między innymi z wykorzystaniem formuły firm symulacyjnych oraz pośrednictwa pracy i pomocy po ukończeniu szkoleń zawodowych.
 12. Współpracy pomiędzy różnymi partnerami krajowymi oraz zagranicznymi: przedsiębiorcami, szkołami wyższymi oraz innymi jednostkami oświatowymi, jednostkami badawczo - rozwojowymi, samorządami lokalnymi, organami administracji państwowej, organizacjami pozarządowymi i innymi w działaniach będących w zakresie celów statutowych Fundacji.
 13. Budowy, rozbudowy i modernizacji oraz wyposażania obiektów infrastruktury społeczno - edukacyjnej służącej do prowadzenia działalności dydaktycznej na poziomie wyższym oraz działalności rozwojowej, naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką na poziomie wyższym.
 14. Tworzenia lub rozbudowy regionalnych i lokalnych projektów sieci infrastruktury teleinformatycznej.
 15. Upowszechniania stosowania technik społeczeństwa informacyjnego w społecznościach lokalnych, w tym w pracy instytucji publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem szkół, przeszkoli, domów kultury, bibliotek, muzeów, placówek ochrony zdrowia, Ochotniczej Straży Pożarnej i innych.
 16. Wykorzystania technologii społeczeństwa informacyjnego do działań administracji samorządowej, w szczególności do modernizacji infrastruktury teleinformatycznej, elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów i rozwoju publicznych elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, tworzenia publicznych punktów dostępu do internetu i innych.
 17. Badań dotyczących odkryć lub wynalazków oraz innych rozwiązań bazujących na nowoczesnych technologiach, ich transferu, wdrażania i wykorzystania w procesach produkcyjnych.
 18. Informacji i doradztwa gospodarczego i społecznego, w tym z dziedziny ochrony środowiska naturalnego.
 19. Projektów polegających na budowie lub modernizacji infrastruktury ochrony środowiska oraz mających na celu poprawę jakości zarządzania środowiskiem, w tym poprawę dostępu do informacji o środowisku.
 20. Projektów z dziedziny polityki zdrowotnej lub społecznej oraz usług w tych obszarach, specjalistycznych ośrodków leczniczych lub rehabilitacyjnych, turnusów rehabilitacyjnych i innych, w tym dla osób z zaburzeniami mowy oraz w komunikowaniu się.
 21. Stypendiów dla wybitnie zdolnych jednostek w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego oraz w zakresie kultury, nauki i sportu.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej