Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
85 732 17 88
Telefon
85 732 09 09
Telefon
85 732 94 84
Adres rejestrowy
Ulica
Dojlidy Fabryczne 26
Kod pocztowy
15-555
Miejscowość
Białystok
Województwo
podlaskie
Powiat
Białystok
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa fundacji nie posiadająca osobowości prawnej
REGON
00200603000217
Rok powstania
1992
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Cele i zadania statutowe zgodne ze Statutem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zatwierdzonym przez Sąd dnia 18 czerwca 2004 r.
III. Przedmiot działalności
§ 7.
Celem Fundacji jest krzewienie idei samorządności obywatelskiej, jako podstawowej formy demokracji, poprzez:
1)prowadzenie badań i studiów nad formami i problemami samorządności terytorialnej,
2)upowszechnianie wiedzy dotyczącej samorządu terytorialnego i form jego działania,
3)wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych,
4)wspieranie wzajemnej współpracy samorządów terytorialnych we wszystkich dostępnych formach,
5)zbieranie i opracowywanie informacji o lokalnych inicjatywach samorządowych i obywatelskich,
6)działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych,
§ 8.
Cele określone w § 7, Fundacja realizuje poprzez:
1)organizowanie i prowadzenie wszechnicy samorządowej oraz różnorodnych form działalności edukacyjnej,
2)skreślony,
3)organizowanie i koordynowanie pilotażowych programów badawczych oraz grup ekspertów,
4)współpracę z istniejącymi i powstającymi organizacjami samorządu terytorialnego,
5)merytoryczne i finansowe wspieranie obywatelskich inicjatyw samorządowych,
6)współpracę ze środkami masowego przekazu,
7)współpracę z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami i fundacjami,
8)upowszechnianie informacji o pracach parlamentarnych dotyczących samorządu terytorialnego,
9)wspieranie rozwoju malej i średniej przedsiębiorczości.
§8a.
Fundacja prowadzi swoją działalność w obszarach tematycznych, wchodzących w zakres zadań samorządu terytorialnego:
1)zarządzanie w administracji publicznej,
2)prawo w obszarach będących domeną administracji publicznej,
3)finanse i podatki,
4)ekologia i ochrona środowiska,
5)planowanie i gospodarka przestrzenna,
6)prywatyzacja, reprywatyzacja, przekształcenia własnościowe,
7)sprawy obywatelskie,
8)rozbudzanie i rozwijanie postaw prospołecznych,
9)kultura, oświata i edukacja oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
10)pomoc społeczna, pomoc osobom niepełnosprawnym, zdrowie i opieka zdrowotna,
11)rozwój gospodarczy,
12)rynek pracy,
13)Unia Europejska.

Prowadzone działania
Szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Doradztwo dla samorządów.
Przygotowywanie projektów do funduszy strukturalnych UE i innych źródeł.
Przy Podlaskim Centrum Funkcjonuje Samorządowy Ośrodek Europejski - zajmuje się on szkoleniami i doradztwem dla gmin.
Przy Podlaskim Centrum FRDL działa także Centrum Wolontariatu.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
wsparcie lokalowe, techniczne
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej