Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Caritas Diecezji Świdnickiej - Organizacja Pożytku Publicznego

Caritas Diecezji Świdnickiej - Organizacja Pożytku Publicznego
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
74 851 25 04
Telefon
74 851 25 04
Adres rejestrowy
Ulica
Westerplatte 4-6
Kod pocztowy
58-100
Miejscowość
Świdnica
Województwo
dolnośląskie
Powiat
świdnicki
Gmina
Świdnica
Dane rejestrowe
Forma prawna
Organizacja powstała na mocy umowy państwo - kościół
KRS
0000224354
REGON
89153445000000
NIP
884-26-37-392
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Do zadań Caritas należy:
a) krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna,
b) analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania, wypracowywanie programów zmierzających do ich usuwania,
c) prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej ,systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów,
d) pomoc społeczna,
e) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
f) działalność na rzecz mniejszości narodowych;
g) ochrona i promocja zdrowia;
h) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
i) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem pracy;
j) upowszechnianie i ochrona praw kobiet, oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
k) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
l) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
m) działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji oświaty i wychowania;
n) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
o) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
p) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
q) działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt, oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
r) przeciwdziałanie patologiom społecznym;
s) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, oraz swobód obywatelskich, obywatelskich także działania wspomagające rozwój demokracji;
t) ratownictwo i ochrona ludności;
u) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
v) działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
w) promocja i organizacja wolontariatu;
x) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmiotów prowadzących działalność sferze pożytku publicznego.

  1. Caritas Diecezji Świdnickiej, jako organizacja pożytku publicznego, prowadzi działalność:
    a) odpłatną w zakresie pomocy społecznej przez prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych bez zakwaterowania i organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
    b) nieodpłatną w zakresie edukacji, w tym prowadzenie szkół podstawowych oraz prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej przez niesienie pomocy rzeczowej i finansowej osobom w trudnej sytuacji materialnej, a także prowadzenie kuchni dla ubogich oraz punktów pomocy doraźnej.

Zadania te Caritas realizuje w szczególności poprzez:
a) systematyczną formację i kształcenie pracowników i wolontariuszy;
b) spotkania i seminaria formacyjne, Tygodnie Miłosierdzia i inne formy krzewienia miłości miłosiernej;
c) organizowanie i prowadzenie placówek charytatywno-opiekuńczych, oświatowych, medycznych, poradnictwa, wydawniczych oraz innych właściwych dla realizacji zadań Caritas;
d) grupy wolontariatu Caritas;
e) prowadzenie akcji promujących i finansujących działalność charytatywną;
f) różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych, dla dzieci i młodzieży polonijnej, dla osób starszych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej