Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
602 314 431
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 16.30
Ulica
3 Maja 11
Kod pocztowy
41-200
Miejscowość
Sosnowiec
Województwo
śląskie
Powiat
Sosnowiec
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody na pierwsze piętro.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000092308
REGON
27781529100000
NIP
6443093989
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2016
Ludzie
Liczba członków
30
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Działaj razem z nami!

Razem możemy więcej :)

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety jest pozarządową organizacją kobiecą typu non-profit, która działa lokalnie, regionalnie i międzynarodowo od 2002 roku.

Naszą misją jest:

 • działanie na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn
 • przeciwdziałanie stereotypom, uprzedzeniom, wykluczeniu społecznemu i patologiom
 • ochrona praw człowieka oraz walka o wolność w podejmowaniu decyzji o swoim życiu
 • zapobieganie przemocy wobec kobiet, dziewcząt, dzieci, osób starszych
 • zwiększanie udziału obywateli w życiu publicznym i społecznym oraz promowanie demokracji i jej wartości: tolerancji, współdecydowania, partnerstwa, zaangażowania
 • promowanie udziału kobiet w życiu społecznym i politycznym; pomagamy organizować kampanie wyborcze, uczymy jak być skuteczną polityczką, budujemy sieci współpracy /networking/, wzmacniamy liderki lokalne i na całym świecie, również w Afganistanie
 • promowanie wyjazdów zagranicznych w ramach wolontariatu (Europejski Korpus Solidarności) i zdobywania doświadczenia w organizacjach non-profit zagranicą
 • promowanie zdrowego, świadomego stylu życia, zdrowia reprodukcyjnego i rozwoju osobistego
 • upowszechnianie alternatywnych form wypoczynku, podróży i turystyki, które zmieniają jakość życia, w tym międzykulturowych wypraw rozwojowych po świecie
 • podejmowanie działań na rzecz zmniejszenia bezrobocia, reintegracji zawodowej na rynku pracy
 • promowanie dialogu między kulturami i obywatelami, wzmacnianie solidarności, która przekracza granice krajów i kontynentów
 • uprawianie współpracy międzynarodowej z kadrą pozaformalnej edukacji dorosłych i młodzieży z całego świata
 • uczestniczenie w krajowych i ponadnarodowych sieciach i koalicjach na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

Realizujemy nasze cele poprzez:

 • kampanie informacyjno-edukacyjne, prezentowanie stanowiska w mediach, lobbowanie
 • publikowanie materiałów oraz e-materiałów (biuletyny, książki, broszury, ulotki, e-booki itp.)
 • prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej i informacyjnej związanej z realizacją celów statutowych
 • realizację programów edukacyjnych oraz kampanii informacyjnych przyczyniających się do wzrostu zainteresowania kobiet działalnością społeczną
 • organizowanie konferencji, seminariów, marszów, happeningów, festiwali, treningów i szkoleń
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych związanych z realizacja celów statutowych
 • organizowanie imprez kulturalnych
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi, krajowymi i międzynarodowymi sieciami organizacji
 • współpracę z instytucjami wspierającymi rozwój sektora pozarządowego, a także z organami i instytucjami administracji państwowej i samorządowej.

Więcej informacji o działalności, misji i sposobie działania Stowarzyszenia przeczytasz tutaj: http://aktywnekobiety.org.pl/poznaj-nas/

About

The Active Women Association is a non-profit, non-governmental women's organiasation which has been operating locally, regionally and internationally since 2002.

Our mission is:

 • working for equal opportunities for women and men
 • combating stereotypes, prejudices, social exclusion and pathologies
 • the protection of human rights and the fight for freedom to make decisions about your life
 • preventing violence against women, girls, children, the elderly
 • increasing citizens' participation in public and social life and promoting democracy and its values: tolerance, co-determination, partnership, involvement
 • promoting women's participation in social and political life; we help to organize election campaigns, teach how to be an effective politician, build networks /networking/, strengthen local and worldwide leaders, also in Afghanistan
 • promoting volunteer trips abroad (European Solidarity Corps) and gaining experience in non-profit organisations abroad
 • promoting a healthy, conscious lifestyle, reproductive health and personal development
 • the promotion of alternative forms of recreation, travel and tourism that change the quality of life, including intercultural developmental expeditions around the world
 • taking measures to reduce unemployment, reintegrate into the labour market
 • promoting dialogue between cultures and citizens, strengthening solidarity that transcends national and continental boundaries
 • international cooperation with non-formal adult and youth education staff from around the world
 • participating in national and transnational networks and coalitions for solving social problems

We achieve our goals through:

 • information and education campaigns, presenting our position in the media, lobbying
 • publication of materials and e-materials (newsletters, books, brochures, leaflets, e-books, etc.)
 • conducting advisory, training and information activities related to the implementation of statutory objectives
 • implementation of educational programmes and information campaigns contributing to the growth of women's interest in social activities
 • organization of conferences, seminars, marches, happenings, festivals, trainings and trainings
 • conducting scientific and research work related to the implementation of statutory objectives
  organisation of cultural events
 • cooperation with non-governmental organisations, national and international networks of organisations
 • cooperation with institutions supporting the development of the non-governmental sector, as well as state and local government administration bodies and institutions

You can read more information about the Association's activities, mission and mode of operation here: http://aktywnekobiety.org.pl/about/

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
27.11.2012
Na początku września 2012 roku przyjechały do Sosnowca cztery młode dziewczyny z trzech europejskich krajów; z Francji Marie Papot, Turcji – Damla Umut Uzun, z Gruzji – Ekaterine Skhiladze i Maia Beltadze. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Sosnowcu. Nigdy przedtem w żadnej z sosnowieckich organizacji nie pracowali Wolontariusze Europejscy.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
film
taniec
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
animowanie działań wspólnot lokalnych
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
edukacja ekologiczna
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
działalność polityczna
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
pomoc humanitarna, rozwojowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Zarząd

Halina Sobańska, prezeska
Monika Sobańska, wiceprezeska
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej