Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Fundacja "Nadzieja" Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych

Fundacja "Nadzieja" Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
601 147 413
Telefon
792 246 466
Adres rejestrowy
Ulica
Józefa Chełmońskiego 1 lok. D/4
Kod pocztowy
63-400
Miejscowość
Ostrów Wielkopolski
Województwo
wielkopolskie
Powiat
ostrowski
Gmina
Ostrów Wielkopolski
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Biuro obsługi Beneficjentów Fundacji "Nadzieja" , dostępne dla osób niepełnosprawnych znajduje się w Poznaniu przy Os. Powstańców Warszawy 5L.
Adres kontaktowy
Ulica
skr. poczt. 082
Kod pocztowy
63-400
Miejscowość
Ostrów Wielkopolski 1
Województwo
wielkopolskie
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000198280
REGON
25162004700000
NIP
6222566863
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Przekaż 1% na KRS 0000198280

Przekaż 1% na KRS 0000198280

Autor/źródło: Fundacja "Nadzieja" Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych

Ogólnopolski Konwent pt.: "Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego 2019"

Ogólnopolski Konwent pt.: "Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego 2019"

Autor/źródło: Nie czekaj! Zgłoś swój pomysł już dziś!

Miniatura Przekaż 1% na KRS 0000198280
Miniatura Ogólnopolski Konwent pt.: "Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego 2019"

Zgłoś swój pomysł na poprawę bezpieczeństwa drogowego w Polsce

Nie czekaj! Działaj już dziś!

Terenem działania Fundacji "Nadzieja" Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych jest obszar całego kraju, a podopiecznymi Fundacji osoby niepełnosprawne zamieszkujące różne strefy Polski. W większości w małych miasteczkach i wsiach. Z tego też względu celem Fundacji jest integracja i aktywność grupy społecznej na rzecz, której działa. W swojej pracy koncentruje się na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu tych osób poprzez działania z zakresu z zakresu zdrowia, kultury i wypoczynku, w tym organizację uczestnictwa
beneficjentów fundacji w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce. Już od dekady Fundacja kontynuuje program sumarycznej rehabilitacji pourazowej mającej na celu zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na możliwie niezależne, samodzielne, aktywne życie. Co za tym pociąga - ograniczenie liczby osób niepełnosprawnych całkowicie biernych, zależnych od opiekunów lub opieki instytucjonalnej.
Dzięki pełnemu zaangażowaniu i intensywnej działalności Postanowieniem z dnia 08 marca 2005 roku Sądu Rejonowego w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , w sprawie sygn. akt: PO.XXII NS-REJ.KRS/573/5/970 uzyskała status organizacji pożytku publicznego.
Fundacja “Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych, w ramach swojej działalności w zakresie pomocy społecznej, przeważającą część zgromadzonych środków przeznacza na dofinansowanie środków pomocowych dla swoich podopiecznych, a więc związane z przeprowadzeniem operacji, zabiegów, leczenia, rehabilitacji, zakupem lekarstw i sprzętu medycznego, rozwojem intelektualnym, psychicznym i fizycznym, zaleconych przez kompetentne w tym zakresie osoby (lekarz, psycholog, terapeuta, instruktor, rehabilitant itp.).
Co ma m.in. za zadanie:

 • poprawę dotychczasowej sprawności osób niepełnosprawnych, zwiększenie umiejętności ruchowych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania,
 • redukcję odczuwanego poziomu lęku i niepewności w samodzielnym i niezależnym funkcjonowaniu w życiu codziennym,
 • usprawnienie funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach,
 • pomoc w nauce i rozwoju samodzielności życiowej,
 • likwidację barier uniemożliwiających normalne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych,
 • przywrócenie możliwie maksymalnej sprawności fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej oraz umożliwienie stopniowego wkraczania Beneficjentów ostatecznych, w aktywne życie swoich społeczności lokalnych.
  Poza tym działalność Fundacji “Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych opiewa w szczególności na:
 • kontynuacji akcji informacyjnej o działaniach Fundacji i możliwościach uzyskania pomocy ze strony Fundacji;
 • inicjowaniu współpracy na rzecz pożytku publicznego, w sferze realizacji zadań statutowych Fundacji, z właściwymi organami władzy, ośrodkami, organizacjami czy instytucjami, zmierzającej do zwielokrotnienia efektów swojej pracy;
 • aplikowania o środki finansowe w formie dotacji na działalność statutową Fundacji, jak i indywidualne potrzeby swoich podopiecznych;
 • szukaniu darczyńców i sponsorów;
 • przyjmowania, rozpatrywania i realizacji podań, próśb i wniosków od osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz członków ich rodzin;
 • odwiedzania chorych w wyniku wypadku drogowego;
 • etycznego przeprowadzania wywiadów w kontekście okoliczności mających na celu rozpoznanie położenia społecznego i warunków egzystencji osób starających się o wsparcie finansowe;
 • stosowania stałego kontaktu z podopiecznymi Fundacji celem świadomości i orientacji o bieżącej sytuacji co do potrzeb i stanu zdrowia chorego oraz służenia mu w zakresie zadań statutowych Fundacji bezpośrednim wsparciem;
 • działania mające na celu odzyskania przez ofiary i ich rodziny równowagi wewnętrznej poprzez wsparcie psychiczne;
 • prowadzenia konsultacji, doradztwa i pomocy w zakresie zgromadzenia niezbędnych dokumentów w sprawach formalno-urzędowych z tego tytułu;
 • współpracy z wolontariuszami na poziomie społecznie odpowiedzialnych działań na rzez pożytku publicznego oraz w ramach działalności statutowej Fundacji “Nadzieja”;
 • czynnym tworzeniu tzw. "siatki wolontarystycznej włączając swoich podopiecznych w działalność społeczną Fundacji, polegającą na budowie systemów i struktur związanych z wzajemną pomocą. Kształtowania u tych osób, postaw odpowiedzialności, empatii i otwartości poprzez zachęcanie ich do podejmowania społecznie odpowiedzialnych działań w tym realizowanie programów autorskich, służącym społecznością w których żyją;
 • organizacji różnych imprez w celu pozyskania funduszy;
 • organizacji w ramach programu „ Rehabilitacja i rozwój psychofizyczny poprzez wypoczynek, turystykę i rekreację”, cyklicznych, grupowych wyjazdów osób niepełnosprawnych w wyniku wypadków komunikacyjnych wraz z opiekunami na 14-to dniowe turnusy wypoczynkowo-rehabilitacyjne;
 • kontynuacji podjętych w latach ubiegłym, programów pomocowych.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności
badania naukowe

Zarząd

Aleksandra Kieres, Prezes Zarządu Fundacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej