Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Fundacja "Pomoc Dzieciom Wiejskim"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
693 860 025
Telefon
61 427 66 15
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00, kontakt telefoniczny, mailowy.
Ulica
Bliżyce 4
Kod pocztowy
62-085
Miejscowość
Bliżyce
Województwo
wielkopolskie
Powiat
wągrowiecki
Gmina
Skoki
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000156982
REGON
57210880000000
NIP
7661856523
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest:

 1. Działanie na rzecz pomocy dzieciom wiejskim;
 2. Popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy o warunkach życia na wsi;
 3. Promocja i popieranie inicjatyw zdrowego stylu życia na wsi wśród dzieci i młodzieży;
 4. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi pomocą dzieciom wiejskim;
 5. Nauka, edukacja, oświata, wychowanie;
 6. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 7. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym promocji i organizacji wolontariatu;
 8. Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 9. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  10, Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 10. Działalność charytatywna i pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 11. Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 12. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
 13. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 14. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 15. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą;
 16. Ratownictwo i ochrona ludności;
 17. Upowszechnienie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności kraju;
 18. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, w zakresie określonym powyżej.

Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:

 1. Organizacja szkoleń, kursów, seminariów, konferencji, koncertów, wystaw, konkursów, akcji informacyjnych i promocyjnych, imprez charytatywnych, zjazdów i obozów,
 2. Prowadzenie placówek oświatowych i kształcenia:
 • przedszkoli,
 • placówek oświatowo-wychowawczych, placówek pracy pozaszkolnej oraz placówek kształcenia ustawicznego umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych, zdobywanie umiejętności, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, oraz korzystanie z różnych form wypoczynku
 • placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, zapewniających opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży, pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz inne działające stosownie do potrzeb w zakresie pomocy i opieki nad dziećmi i młodzieżą
 1. Realizowanie nowatorskich programów edukacyjnych i nowych form kształcenia
 2. Realizowanie programów naukowych i badawczych
 3. Prowadzenie działalności wydawniczej
 4. Współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania
 5. Ścisłą współpracę ze szkołami wiejskimi
 6. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji, szkół i sądów w przypadku zagrożenia interesów dzieci i młodzieży wiejskiej
 7. Wspieranie działań w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy dla młodzieży wiejskiej
 8. Wspieranie finansowe działań w zakresie:
 • ochrony zdrowia dzieci wiejskich,
 • żywienia przedszkolnego.
 • wyposażenia w książki i przybory szkolne
 1. Prowadzenie poradnictwa indywidualnego i instytucjonalnego.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
taniec
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
prawa dziecka
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Joanna Gruszka, Kierownik biura
Piotr Gruszka, Vice- Prezes
Jan Roman Sztylka, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej