Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie Niezależna Edukacja Otwarta
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
509 555 129
Adres rejestrowy
Ulica
Piotrkowska 92
Kod pocztowy
90-103
Miejscowość
Łódź
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000229050
REGON
10004169700000
NIP
725-18-99-349
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
25
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami Stowarzyszenia są:
a. Promowanie i realizowanie różnorakich, w tym niekonwencjonalnych i niezależnych form edukacji, otwartych na szerokie horyzonty kulturowe i społeczne, w szczególności wychowanie przez sztukę, kulturę i sport, oraz ekologię
b. Promowanie i rozwijanie (na terenie kraju oraz za granicą) dorobku sztuki i kultury, tradycji i historii różnych regionów Polski, przedstawicieli świata kultury, sztuki oraz sportu
c. Zapobieganie powstawaniu wszelkiego typu barier społecznych i kulturowych wynikających z braku tolerancji, w tym odpowiedniej i obiektywnej informacji. Stowarzyszenie kieruje się przy tym zasadami wychowania do wolności,
d. Promowanie nowatorskich pomysłów, projektów oraz inicjatyw w zakresie upowszechniania różnych dziedzin kultury i sztuki, działań społecznych i obywatelskich oraz sportu i ekologii
e. Działania na rzecz ochrony i konserwacji zabytków i dzieł sztuki jako dorobku dziedzictwa kulturowego
f. Działania na rzecz upowszechniania dostępu do dóbr kultury i sztuki dla wszystkich, w tym również dla osób niepełnosprawnych;
g. Rozwijanie edukacji kulturalnej wśród dzieci i młodzieży z różnych środowisk, zwłaszcza dotkniętych różnymi skutkami patologii społecznych z szczególnym uwzględnieniem alkoholizmu i narkomani
h. Organizowanie i propagowanie twórczych i aktywnych form wypoczynku, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w oparciu o kulturę i sztukę oraz sport
i. Pomoc w rozwijaniu aktywności zawodowej wśród młodzieży oraz osób bezrobotnych

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a. Wykonywanie i wdrażanie projektów zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia
b. Realizację zleconych zadań publicznych, programów grantowych i unijnych
c. Organizowanie różnego rodzaju warsztatów twórczych, plenerów, wystaw, konferencji, wykładów, konkursów, szkoleń, koncertów, akcji reklamowych i medialnych
e. Wspieranie dorobku artystyczny i dokonań i projektów członków Stowarzyszenia oraz osób biorących udział w opisanych wyżej imprezach i zajęciach, a także osób trzecich na warunkach określonych w programie działania Stowarzyszenia;
f. tworzenie ośrodków informacji w swojej siedzibie głównej oraz utworzonych do tego celu punktach informacji na terenie całej Polski lub Unii Europejskiej
g. prowadzenie działalności wydawniczej;
h. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach działania;
i. organizację działań na rzecz integracji europejskiej oraz kontaktów i współpracy między społeczeństwami i narodowościami;
j. udzielanie pomocy w zakresie prawnej ochrony dorobku artystycznego członków Stowarzyszenia i osób trzecich
k. gromadzenie środków finansowych na cele Stowarzyszenia;

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, w oparciu o obowiązujące prawo.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej www.neo.org.pl

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
film
taniec
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Zarząd

Aleksandra Kuszewska, członek zarządu
Wojciech Bednarek, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej