Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Co powinny wiedzieć o finansach osoby kierujące stowarzyszeniem, fundacją? To ważne dla zarządów NGO! Zamów poradnik PDF

Fundacja Dom
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
609 091 239
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
poniedziałek - czwartek w godz. 10.00 - 14.00
Ulica
Upalna 1A lok. 76
Kod pocztowy
15-668
Miejscowość
Białystok
Województwo
podlaskie
Powiat
Białystok
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
schody
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000210748
REGON
05224093300000
NIP
9661746675
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja DOM w Białymstoku powstała w czerwcu 2004 roku. 

Podstawowymi celami Fundacji były i są osoby starsze i inne osoby dorosłe - aktywne i nieaktywne oraz utrzymanie ich w systemie uczenia się przez całe życie poprzez stymulowanie rozwoju osobistego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej, aktywizacji społecznej osób starszych, tworzenie warunków do godnego starzenia się, dialogu międzypokoleniowego oraz pomoc osobom starszym - 50+ i innym dorosłym, którzy ze względu na wiek lub status społeczny (emeryci) są zagrożeni wykluczeniem społecznym. 

Ci ludzie zawsze chcieli integracji, a przede wszystkim zainteresowania ich potrzebami. Z przyjemnością uczestniczyli w spotkaniach w Klubach Seniorów, gdzie Fundacja organizowała gimnastykę edukacji kinezjologicznej, oprócz różnych okazji, takich jak: Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Dzień Wiosny, Dzień Nauczyciela, Wakacje pod gruszą. Zorganizowano wycieczki krajoznawcze. 

Członkowie Zarządu Fundacji pracowali i działają na zasadzie dobrowolności. 

Po półtora roku pracy Fundacja została doceniona przez uczestników jej działalności, a w listopadzie 2005 r. Sąd Rejonowy uznał działalność Fundacji za niezbędną i nadał jej status organizacji pożytku publicznego. 

Fundacja była nieaktywna przez 4 lata - było to wynikiem „starzenia się” osób, które dobrowolnie dla niej pracowały. 

Fundacja wznowiła działalność w maju 2017 r. Dzięki zaangażowaniu i pracy nowych wolontariuszy. Od 27 lutego 2018 r. Fundacja ma nowy zarząd: 

Anna Skorko _ Prezes Zarządu

Michał Skorko Wiceprezes Zarządu

Joanna Skorko Członek Zarządu

Misja Fundacji: 

Prowadząc różne formy działań edukacyjnych, szkoleniowych, prozdrowotnych, kulturalnych i kreatywnych oraz popularyzując praktykę gerontologiczną - wspieramy dorosłych, w tym osoby starsze, i pomagamy im cieszyć się życiem w zdrowiu psychicznym i fizycznym tak długo, jak to możliwe. 

Obecnie Fundacja prowadzi dwa projekty Erasmus + : Projekt mobilności „Ładne rzeczy” i projekt partnerstwa strategicznego „Yes We Can”.

Pracujemy również dla najbliższego otoczenia. Zorganizowaliśmy ludzi wokół czyszczenia i sprzątania terenu pod osiedlem dla psów zwanym „Psia łączka”. 

Współpracujemy z Osiedlowym  Centrum Aktywności Wielopokoleniowej i Miejskie Centrum Aktywności Społecznej. Zaczynamy współpracę z galeriami sztuki, w których chcemy prowadzić zajęcia rękodzielnicze dla seniorów. Organizujemy kursy języka angielskiego w Finlandii. Prowadzimy również małe projekty finansowane przez gminę miasto Białystok i województwo podlaskie.

About

The DOM Foundation in Bialystok was established in June 2004.

The fundamental goals of the Foundation were and are to include the elderly and other adults - active and inactive into the system of lifelong learning by stimulating personal development and intellectual and physical fitness, social activation of older people, creating conditions for dignified aging, intergenerational dialogue and helping older people - 50 plus and other adults who, due to their age or social status (pensioners) are at risk of social exclusion.

These people have always wanted integration as well as, above all, interest in their needs. They were happy to participate in meetings in Senior Clubs, where the Foundation organized gymnastics of Kinesiology Education, besides meeting various opportunities such as: Women's Day, Senior's Day, Christmas, Easter, Spring Day, Teacher's Day, Holidays under the pear tree. Sightseeing trips were organized.

The Foundation's Management Board members worked and works on a voluntary basis.

After one and a half year of work, the Foundation was appreciated by the participants of its activities and in November 2005 the District Court considered the Foundation's activity as necessary and granted it the status of a Public Benefit Organization.

The Foundation has been inactive for 4 years - it was the result of "aging" of people who voluntarily worked for it.

The Foundation resumed its activity in May 2017, thanks to the involvement and work of new volunteers. As of February 27, 2018, the Foundation has a new Board of Directors:

Anna Skorko President of the Board

Michał Skorko vice President of the Board

Joanna Skorko Member of the Board

Mission of the Foundation:

By conducting various forms of educational, training, pro-health, cultural and creative activities and popularizing the gerontological practice - we support adults, including older people, and help them enjoy their lives in good mental and physical health as long as possible.

Currently, the Foundation runs two Erasmus + projects

Mobility Project "Pretty things" and the project of strategic partnerships "Yes We Can"

We also work for the closest surroundings. We organized people around the cleansing and cleaning up the area under the housing estate for dogs called “Dog's meadow”.

We work with the housing estate Multi-Generation Activity Center and Municipal Center for Social Activity. We start cooperation with art galleries where we want to conduct handicraft activities for seniors. We organize English courses in Finland. We also run small projects financed by municipality of city of Białystok and Podlaskie voivodship.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
23.03.2022
Międzynarodowa grupa, w której skład weszli aktywiści i muzealnicy z Finlandii, Estonii oraz Rumunii odwiedziła Podlasie. Nawigowani przez polskich gospodarzy, poznawali włókiennicze dziedzictwo naszego regionu i szukali inspirujących wzorów.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Odpłatna działalność statutowa obejmuje: a) 85.60Z Działalność wspomagająca edukację. b/ 88.99Z Pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowaną. c/ 79.12 Z Działalność organizatorów turystyki. d/ 58.19 Z Pozostałą działalność wydawniczą. e/ 72.20 Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
taniec
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna

Zarząd

Anna Skorko, Prezes Zarządu
Michał Skorko, Wiceprezes Zarządu
Joanna Skorko, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej